نمونه قرارداد بیع قطعی ملک

بسمه‌تعالی

 

فروشنده: نام .................... نام خانوادگی .................... فرزند .................... دارای شناسنامه  .................... صادره از .................... به نشانی ...................................................................................................................

خریدار: نام .................... نام خانوادگی .................... فرزند .................... دارای شناسنامه  .................... صادره از .................... به نشانی  .................................................................................................................

مورد معامله:

تمامی شش‌دانگ یک باب خانه/یک دستگاه آپارتمان که مشخصات ثبتی آن به‌قرار ذیل محل وقوع آن ............................. است.

پلاک فرعی ................. از اصلی .................... اراضی .................... بخش .................... به مساحت .................... (فتوکپی سند مالکیت شماره .................... که کلیه اوراق آن ممضی به امضای فروشنده است اخذ و تسلیم خریدار شد مشخصات تفصیلی مورد معامله در فتوکپی مذکور مضبوط و موردقبول طرفین است).

مورد معامله دارای:

آب،(با شماره پرونده ....................) برق،(با شماره اشتراک ....................) تلفن، به شماره/شماره‌های  ....................، گاز شهری بخش شماره .................... می‌باشد. اعیان منصوبه در مورد معامله که جزء مبیع است به‌قرار ذیل است:

کولر .................... دستگاه- لوستر سقفی .................... عدد- دستگاه تصفیه آب استخر- دستگاه برق اضطراری  ....................  5 -  .............................

ثمن معامله کلاً معادل  .................... ریال می‌باشد که مبلغ .................... آن طی چک شماره .................... مورخ ......................... از حساب‌جاری ........................... بانک ....................................

به فروشنده پرداخت شد و مابقی که معادل .................... ریال است به ترتیب و در موعد/مواعدی که در این سند آمده است به فروشنده تأدیه خواهد شد.

شروط و توضیحات:

1- صیغه شرعی بیع بین طرفین جاری شد و اسقاط کافه خیارات من‌جمله غبن(ولو به اعلی درجه) از طرفین به عمل آمد.

2- به‌منظور انجام تشریفات ثبتی بیع انجام‌شده، طرفین متعهد شدند که رأس ساعت....... صبح روز ..... مورخه .................... در دفترخانه شماره ....... تهران واقع در خیابان .............. شاره .......................... طبقه ................ حاضر شوند.

3-  فروشنده مکلف است نسبت به اخذ و تهیه مفاصل‌ها و گواهی‌ها و مدارک و اسناد لازم برای ثبت معامله اقدام کند و در روز موعود با در دست داشتن کلیه مدارک و اسناد و با تهیه کلیه مقدماتی که به او مربوط می‌شود در دفترخانه حاضر شود. حضور بدون همراه داشتن مدارک ازنظر ترتیب آثار موضوع این سند، در حکم عدم حضور خواهد بود.

4- خریدار مکلف است در روز و ساعت معهود با همراه داشتن تتمه ثمن در دفترخانه حاضر شود.

5-  تسلیم و تحویل مبیع حین ثبت معامله انجام خواهد شد.

6- هر یک از طرفین که در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشود و یا آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را که مربوط به اوست فراهم نکند مکلف است مبلغ ........ ریال بابت جریمه عدم حضور به‌موقع به‌طرف دیگر بپردازد. این جریمه بدل اصل تعهد نیست و پرداخت آن لطمه‌ای به اصل معامله انجام‌شده نمی‌زند و طرف پرداخت‌کننده را نیز از انجام تعهداتش بری نمی‌سازد.

7- هر یک از طرفین پس از حضور در دفترخانه درصورتی‌که طرف مقابل حاضر نباشد باید مراتب را کتباً به سردفتر اعلام و نامه خود را در دفتر ثبت مراسلات دفترخانه ثبت کند، فروشنده فتوکپی کلیه اسناد و اوراقی را که آماده کرده ضمیمه نامه مذکور خواهد کرد و خریدار درصورتی‌که ثمن به‌صورت چک‌بانکی باشد فتوکپی چک یا چک‌ها را ضمیمه خواهد نمود. اگر ثمن وجه نقد باشد باید به رؤیت سردفتر برسد و در حضور او شمرده و مراتب در نامه مورداشاره درج شود.

تبصره- انجام موارد فوق از طریق تأمین دلیل نیز بلامانع است.

8- فروشنده مکلف است آخرین قبوض آب و برق و تلفن و گاز را در دفترخانه به خریدار تحویل دهد. پرداخت این وجوه تا تاریخ ثبت معامله بر عهده فروشنده خواهد بود.

9-  درصورتی‌که خریدار برای ثبت معامله در دفترخانه حاضر نشود فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت و با اعلام مراتب عدم حضور خریدار به دفترخانه می‌تواند معامله را فسخ و مبیع را به هر کس دیگری که بخواهد منتقل کند. در این حالت وجه پرداختی به کسر مبلغ موضوع شق 6 به وی مسترد خواهد شد. این فسخ صرفاً با اعلام مراتب به خریدار، از طرق مقتضی محقق می‌شود و نیازی به مراجعه به مراجع قضایی نخواهد بود.

10-درصورتی‌که یکی از طرفین به علت تخلف طرف دیگر به‌منظور الزام طرف مقابل به ثبت معامله از طریق طرح دعوی در دادگستری اقدام کند پرداخت کلیه هزینه‌های قانونی دعوی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و غیره بر عهده طرف مستنکف خواهد بود.

11- در صورت استنکاف فروشنده از حضور در دفترخانه، در تاریخ تعیین‌شده برای حضور تا زمانی که سند رسمی انتقال تنظیم و مورد معامله به خریدار تحویل داده شود(هرکدام که دیرتر تحقق یابد) فروشنده باید بابت هرروز تأخیر مبلغ  .................... ریال به خریدار بپردازد. تعلق این وجوه تا انجام دو مورد فوق‌الذکر ادامه خواهد یافت ولو اینکه مبلغ آن از کله ثمن فراتر رود. این مبلغ غیر از مبلغی است که به‌موجب بند 6 از شروط و توضیحات مقررشده است.

این قرارداد که دربردارنده بیع قطعی شرعی و تعهد متباعین به حضور در دفترخانه و انجام تشریفات شکلی و قانونی بیع واقع‌شده است، با توجه به مادتین338 و 339 قانون مدنی و ماده 10 همان قانون در تاریخ  .................... بین طرفین امضا و مبادله شد. این سند مشتمل بر .................... نسخه و هر نسخه شامل  .................... و بااعتبار واحد است.

 

امضای فروشنده                              امضای خریدار

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها