نمونه قرارداد بیع قطعی یک قطعه باغ

بسمه‌تعالی

 

طرف اول قرارداد: خانم/آقای .............. فرزند آقای .............. دارای شناسنامه شماره .................. صادره از .................. متولد .................. ساکن: .................................... .....................................................................

طرف دوم قرارداد: خانم/آقای ............... فرزند آقای ............. دارای شناسنامه شماره .................. صادره از .................. متولد .................. ساکن: ................................................ .....................................................

موضوع قرارداد: تمامت شش‌دانگ یک قطعه باغ به مساحت .............. مترمربع دارای پلاک .................. فرعی از ............... اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ..................فرعی از اصلی مزبور واقع در اراضی ..................بخش .................. ثبتی ........ به حدود مندرج در اظهارنامه ثبتی مربوط، با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعیان و ..... حلقه چاه آب حفرشده در آن با برق به شماره پرونده .................. منصوبه.

مبلغ قرارداد: مبلغ .................. ریال رایج که تماما و نقدا تسلیم فروشنده گردیده باقراره کافه خیارات خصوصا خیار غبن هرچند فاحش از متبایعین اسقاط گردیده و به اظهار صیغه مبایعه قطعیه جاری‌شده.

منافع مورد معامله قبلاً به کسی واگذار نشده و خریدار بارویت مبیع، وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات، جریانی بودن ثبت ملک، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد معامله نمود.

فروشنده ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم(که باقرار عقد خارج لازم مزبور شفاها بین متعاملین منعقد گردیده) متعهد و ملتزم گردید چنانچه از تاریخ زیر لغایت مدت پنجاه سال شمسی مورد معامله مستحق للغیر درآید علاوه بر رد ثمن معامله از عهده غرامات وارده بر خریدار برآید همچنین خریدار متعهد به تادیه بدهی‌های برق منصوبه مزبور گردید النهایه حق دارد پس از تأدیه آن را با ارائه قبوض مثبته از فروشنده وصول کند. 

محل امضای طرف اول قرارداد                                                         محل امضای طرف دوم قرارداد

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها