فرم قرارداد واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدمات

بسمه‌تعالی

 

 

(موضوع تصویب‌نامه شماره 38326/ت 27506 ه‍ـ مورخ 5/9/1381 هیات وزیران)

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی

1- نام دستگاه (کارفرما):

2- نام نماینده دستگاه:

3- سمت نماینده دستگاه:

4- نام شرکت (طرف قرارداد):

شماره ثبت شرکت:       تاریخ ثبت شرکت:

5- شماره‌ و تاریخ‌ تعیین‌ صلاحیت‌ شرکت:             شماره:           تاریخ:               توسط:

6- نام نماینده شرکت طرف قرارداد:

7- سمت نماینده شرکت طرف قرارداد:

8- شماره و تاریخ صورت‌جلسه تشریفات مناقصه:           شماره:                               تاریخ:

* دلایل ترک تشریفات مناقصه

9- موضوع قرارداد: واگذاری امور ایاب و ذهاب

9-1- نوع کار: سرویس آمدورفت کارکنان

9-2- واحد کار: مسیر برون‌شهری، درون‌شهری

9-3- حجم کار:

9-4- کیفیت کار: با نظر کارفرما

9-5- امکانات و تجهیزات مورد نیاز:

9-6- نشانی محل‌ انجام خدمت موضوع‌ قرارداد:

10- مدت انجام قرارداد:

مدت‌زمان انجام قرارداد از تاریخ امضاء            به مدت:              تاریخ:                                       تاریخ خاتمه:

11- مبلغ قرارداد:

11-1- ارزش هر واحد کار: هر نیم راه اتوبوس خارج شهر   ………………….  ریال، هر نیم راه اتوبوس داخل شهر………….. ریال، هر نیم راه مینی‌بوس خارج شهر …………  ریال و هر نیم راه مینی‌بوس داخل شهر……………  ریال

11-2- کل مبلغ قرارداد: …………  ریال (………. ریال)

*درصورتی‌که از روش ترک مناقصه استفاده شود می‌بایست دلایل ترک تشریفات در فرم منعکس و یک نسخه نیز به ————————— ارسال گردد.

12- نحوه پرداخت پس از کسر کلیه کسورات قانونی و اقساط پیش‌پرداخت:

پرداخت براساس تأیید کارفرما در دوازده مرحله، به شرح زیر صورت می‌گیرد:

12-1- پیش‌پرداخت به مبلغ………ریال در تاریخ ……………..

12-2- پرداخت‌های ماهانه به مبلغ …………. ریال (………  ریال) در پایان هرماه پس از ارائه صورتحساب توسط پیمانکار و تأیید ناظر قرارداد.

12-3- سایر اشکال پرداخت (در صورت توافق):

13- روش اصلاح قرارداد:

13-1- کارفرما می‌تواند در صورت ضرورت نسبت به کار با اعلام به شرکت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا 25% درصد کاهش یا افزایش دهد.

13-2- کارفرما می‌تواند در صورت دارا بودن مستخدم رسمی در خدمات موضوع قرارداد با توافق شرکت طرف قرارداد اجازه استفاده از این نیروها را با کاهش مبلغ قرارداد (حداقل به میزان حقوق و مزایای افراد مذکور) به شرکت طرف قرارداد اعطا نماید.

13-3- کارفرما می‌تواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجرای این قرارداد و رعایت مقررات عمومی، شرایط اختصاصی را که لازم می‌داند به این قرارداد الحاق نماید.

14- تعهدات کارفرما:

14-1- کارفرما یک نفر را به عنوان نماینده تام‌الاختیار خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگی‌های لازم کتباً به شرکت طرف قرارداد معرفی می‌نماید.

14-2- کارفرما متعهد می‌شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات در اختیار شرکت طرف قرارداد قرار دهد.

14-3- کارفرما مجاز است برای فسخ قرارداد, حداقل یک ماه قبل از فسخ موضوع را کتباً به پیمانکار اطلاع دهد.

14-4- کارفرما متعهد است نسبت به واریز مالیات متعلقه به حساب‌های مربوط در رأس موعد مقرر اقدام لازم معمول دارد.

15- تعهدات شرکت طرف قرارداد:

15-1- شرکت طرف قرارداد…….. نفر را به عنوان نماینده تام‌الاختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی‌های لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفی می‌نماید.

15-2- شرکت طرف قرارداد متعهد می‌گردد نیروی انسانی واجد شرایط, امکانات و تجهیزات را به میزان کافی جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به کار گیرد.

15-3- شرکت طرف قرارداد متعهد می‌گردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان‌بندی که به تأیید کارفرما می‌رساند انجام دهد.

15-4- شرکت طرف قرارداد اقرار می‌نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی‌باشد.

15-5- شرکت طرف قرارداد متعهد می‌گردد مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجرای آراء مربوط به هیات­های حل اختلافات کارگری و سایر تعهدات قانون کار را به عهده بگیرد. ضمناً پرداخت دستمزد و کارمزد، حق السعی، خسارات اخراج، سنوات، بیمه، عائله‌مندی، ایاب و ذهاب، بن کارگری، پاداش و اضافه‌کار افراد موضوع این بند با پیمانکار قرارداد است.

15-6- شرکت طرف قرارداد حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کلاً یا جزئاً (اعم از حقیقی یا حقوقی) ندارد.

15-7- هرگونه تغییر در وضعیت شرکت طرف قرارداد می‌بایستی ظرف مدت 5 روز کتباً به کارفرما اعلام گردد.

15-8- شرکت طرف قرارداد مکلف است ماهیانه تصویر لیست پرداخت حقوق و لیست بیمه ماه قبل کارکنان خود را که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده است به کارفرما ارائه نماید.

15-9- در صورت فسخ، لغو یا اتمام قرارداد، تسویه‌حساب قانونی کارکنان به عهده شرکت طرف قرارداد می‌باشد.

15-10- شرکت طرف قرارداد متعهد می‌گردد برای نیروی انسانی شرکت در موارد ضروری که به سلامت افراد مربوط است کارت سلامت و بهداشت ارائه نماید.

15-11- شرکت متعهد می‌گردد آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای لازم را به کارکنان خود (جهت واگذاری کار) بدهد.

15-12- ضمانت حسن رفتار و اخلاق کارکنان و کیفیت انجام کار آنان به عهده شرکت است و شرکت در مقابل دستگاه پاسخگوست.

15-13- شرکت طرف قرارداد موظف به رعایت نظام‌های جاری دستگاه, حفظ اسرار و نکات ایمنی می‌باشد.

15-14- به‌منظور حسن اجرای قرارداد, و تضمین  انجام تعهدات، طرف قرارداد موظف است  به میزان مقرر در آئین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (موضوع‌بندهای ب و د ماده 5  آئین‌نامه مذکور) تضمین قانونی بسپارد.

یک فقره ضمانت‌نامه بانکی حسن انجام تعهدات به شماره ………. مورخ………به عهده بانک ………شعبه………. کد……. به مبلغ ……………. ریال تسلیم کارفرما گردیده که در صورت رعایت کامل مفاد قرارداد و تأیید کارفرما برابر مقررات قابل‌استرداد است.

16- نظارت:

16-1- کارفرما موظف است حسب کمیت و کیفیت موضوع قرارداد فرد یا افراد (حقیقی و حقوقی) واجد شرایط را که صلاحیت آنان به تأیید مدیر واحد رسیده است, به‌عنوان ناظر به‌طرف قرارداد معرفی نماید.

16-2- کلیه پرداخت‌ها به‌طرف قرارداد با تأیید ناظر یا ناظرین صورت می‌گیرد.

16-3- نظارت بر اجرای تعهدات قانونی شرکت و کارکنان متبوع آن‌ها با ناظر است.

16-4- ناظر به کلیه کارکنان و واحدها معرفی می‌شود تا بر حسن اجرای قرارداد توسط شرکت و کارفرما نظارت نماید و مشکلات به ناظر منعکس گردد.

16-5- ناظر باید مکانیزم اجرایی نظارت را با توجه به شیوه‌های علمی و مدیریتی مبتنی بر نظرسنجی پیش‌بینی و اعمال نماید.

16-6- درصورتی‌که کارفرما تشخیص دهد که شرکت، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده و یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد سرباز زند، جهت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه، مجاز است نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت (طبق مقررات مربوط) و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و شرکت حق هیچ‌گونه اعتراضی را ندارد.

17- شرایط عمومی قرارداد:

17-1- کارفرما در قبال مطالبات نیروی انسانی شرکت در زمینه قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط و ذیصلاح هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.

17-2- کارفرما حق هرگونه دخالتی در امور داخلی شرکت طرف قرارداد را نظیر معرفی کارکنان, نحوه مدیریت و ……… از خود سلب می‌نماید.

17-3- درصورتی‌که بر اساس گزارش کتبی ناظر, طرف قرارداد در اجرای تعهدات خود ازنظر کمی یا کیفی کوتاهی و قصور داشته باشد:

در مرحله اول 1 درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می‌شود.

در مرحله دوم 2 درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می‌شود.

در مرحله سوم 3 درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می‌شود.

در مرحله چهارم موضوع در کمیته مندرج دربند 9-17  بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود، حکم تصمیمات کمیته لازم‌الاجرا است.

17-4- در صورت ایراد خسارت و عدم اجرای تعهدات از سوی طرف قرارداد، دستگاه می‌تواند به میزان درصدی از مبلغ قرارداد از محل طلب‌ها، ضمانت‌نامه‌ها و سپرده‌های شرکت اخذ خسارت نماید.

17-5- هرگونه قرارداد که نتیجه آن به‌کارگیری نیروی انسانی به هر شکل باشد، ممنوع است.

17-6- این قرارداد در صورت رضایت طرفین و دریافت مجوزهای لازم از بالاترین مقام دستگاه و با رعایت آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و قانون برگزاری مناقصات با همان شرایط قبلی به مدت سه ماه قابل تمدید است.

17-7- کارفرما حق خواهد داشت به تشخیص خود و در مواقع لزوم، دفاتر مالی و سایر اسناد و مدارک پیمانکار را در رابطه با موضوع این قرارداد، از طریق حسابرسان خود حسابرسی نموده و پیمانکار متعهد است نهایت همکاری را در این مورد با حسابرسان کارفرما مبذول دارد. هدف حسابرسی موضوع این ماده حصول اطمینان کارفرما از حسن اجرای مفاد و شرایط و نرخ‌های قرارداد حاضر به‌وسیله پیمانکار است.

17-8- درصورتی‌که از نحوه کار پیمانکار رضایت حاصل نباشد، کارفرما مجاز است پس از ابلاغ دو اخطار کتبی به فاصله ……. روز و عدم‌تغییر رویه نسبت به فسخ قرارداد  به‌صورت یک‌جانبه اقدام و ضمانت‌نامه بانکی شرکت را ضبط نماید.

17-9- حل هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر مواد این قرارداد و یا اجرای هریک از آن‌ها بر عهده گروه موضوع ماده 94 آئین‌نامه مالی، معاملاتی دانشگاه به‌عنوان حکم مشترک و مرضی‌الطرفین می‌باشد و نظر مرجع مذکور که صلحاً صادر می‌شود برای طرفین لازم‌الاجرا است. در طول رسیدگی به اختلاف، پیمانکار متعهد است بدون تعلل و مطابق مفاد قرارداد، به کار خود ادامه دهد.

18- نشانی طرفین جهت انجام مکاتبات:

18-1- نشانی کارفرما:              نشانی:               تلفن:                   نشانی پست الکترونیک:

18-2- نشانی شرکت طرف قرارداد:                      نشانی:                        تلفن:                   نشانی پست الکترونیک:

نشانی‌های فوق به‌منزله اقامتگاه قانونی طرفین می‌باشد لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسـلات از طریق نشانی‌های فوق‌الذکر قانونی تلقی می‌شود. در صورت تغییر نشانی، طرفین موظف‌اند ظرف مدت 48 ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند. در غیر این صورت کلیه نامه‌ها، ابلاغ‌شده تلقی و عذر عدم اطلاع پذیرفته نمی‌باشد و مسئولیت‌های مالی و قانونی ناشی از عدم اعلام آدرس جدید به کارفرما به عهده پیمانکار است.

19- امضاء طرفین قرارداد:

این قرارداد در 19 ماده و 49 بند در……… نسخه  جهت: طرف قرارداد, دستگاه (کارفرما)، وزارت کار و امور اجتماعی، …….. و سایر موارد موردنیاز تهیه و تنظیم‌شده که پس از امضای طرفین قرارداد لازم‌الاجرا خواهد بود.

ضمناً ً به استناد بند 3-13 …… برگ شرایط اختصاصی شامل …….. ماده و …….. برگ لیست اسامی و خط سیر مسیرهای سرویس شامل ……… مسیر الحاق قرارداد می‌باشد که جزء لاینفک قرارداد بوده و برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد.

 

مهر و امضاء کارفرما:                             مهر و امضاء شرکت طرف قرارداد:                     مهر و امضا مسئول امور مالی:

نام و نام خانوادگی نماینده:                      نام و نام خانوادگی نماینده:                              نام و نام خانوادگی:

سمت:                                                سمت:

محل امضاء:                                         محل امضاء:                                                 محل امضاء:

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها