نمونه قرارداد تهیه نرم‌افزار دانشگاه

بسمه تعالی

 

به استناد نامه شماره ………… مورخه………… مدیریت فن‌آوری اطلاعات دانشگاه ………… این قرارداد فی‌مابین دانشگاه ………… با کد اقتصادی شماره ………… به نمایندگی جناب آقای ………… دانشگاه به‌عنوان کارفرما (خریدار) و شرکت ………… به مدیریت به آدرس: ………………………………………… که ازاین‌پس پیمانکار نامیده می‌شود به شرح و شرایط ذیل منعقد می‌گردد.

 ماده۱- موضوع قرارداد:

تهیه، نصب، راه‌اندازی و آموزش نرم‌افزار …………

تبصره۱حق کپی‌رایت (License) متعلق به کارفرما می‌باشد.

تبصره ۲ :مدت ضمانت، پشتیبانی و صحت عملکرد نرم‌افزار یک سال از تاریخ راه‌اندازی است.

تبصره ۳: ضمانت نرم‌افزار شامل آموزش کاربری، رفع اشکالات احتمالی و پشتیبانی است.

تبصره۴: چنانچه نرم‌افزار تحویل‌شده به کارفرما دارای تمامی قابلیت‌های موجود در مشخصات پیوستی قرارداد نباشد بنا به تشخیص کارشناسان امر، کارفرما می‌تواند خسارت وارده را از فروشنده اخذ نماید. میزان خسارت وارده با تأیید کمیته نظارت بر خرید نرم‌افزار دانشگاه تعیین می‌گردد.

ماده ۲– مشخصات فنی برنامه :

مشخصات فنی برنامه تحت عنوان پروپوزال پیوست قرارداد می‌باشد.

ماده ۳– مبلغ کل قرارداد:

………… می‌باشد که پس از ارائه گزارش کار و تأیید مدیریت فن‌آوری اطلاعات دانشگاه و کسور قانونی قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره۱: نحـوه پـرداخت:

تبصره ۲ پیمانکار متعهد می‌شود نتیجۀ تحلیل سیستم را که طبق برنامه زمان‌بندی ارائه‌شده در پروپوزال (پیوست قرارداد) انجام می‌گیرد، در اختیار کارفرما قرار دهد.

تبصره۳:  فروشنده موظف است به ازای مبلغ پیش‌پرداخت، ضمانت‌نامه به خریدار تحویل نماید.

تبصره ۴  :چنانچه پیمانکار در مدت قرارداد نسبت به نصب، آموزش و پشتیبانی نرم‌افزار اقدام ننماید به ازای هرروز تأخیر مبلغ .هزار ریال جریمه و از مبلغ کل قرارداد کسر می‌گردد. (اگر تأخیر موردنظر تحت شرایط خاصی که شرکت پیمانکار قادر به کنترل آن نباشد صورت گیرد، پیمانکار در این زمینه تعهدی نخواهد داشت.(

تبصره۵ پیمانکار موظف است معادل ۱۰% کل قرارداد…… )میلیون ریال) را جهت ضمانت‌نامه حسن انجام کار موضوع قرارداد به‌صورت ضمانت‌نامه یا سپرده بانکی به کارفرما ارائه نماید.

تبصره۶ پرداخت کلیه کسور قانونی اعم از بیمه، مالیات، عوارض و به عهده فروشنده می‌باشد.

ماده ۴ –مدت قرارداد:

مدت قرارداد ……پس از امضاء قرارداد است.

تبصره۱: مدت شروع گارانتی پس از نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار می‌باشد.

ماده ۵ – تعهدات پیمانکار :

الف– پیمانکار متعهد می‌شود تمامی آنچه را که به‌عنوان اهداف نرم‌افزار، ویژگی‌ها و اجزاء نرم‌افزار، فرآیند جمع‌آوری اطلاعات در نرم‌افزار، فرآیند تهیه گزارش‌ها آماری در نرم‌افزار، فن‌آوری‌های تولید نرم‌افزار و امکانات نرم‌افزار مطابق طرح پیشنهادی خود بیان نموده است محقق سازد.

ب پیمانکار متعهد می‌شود تمامی آنچه را که به‌عنوان روش و زمان‌بندی استقرار و عملیاتی نمودن سیستم در سازمان مطابق طرح پیشنهادی خود عنوان نموده است محقق سازد.

ثپیمانکار متعهد می‌شود نتیجۀ تحلیل سیستم را که طبق برنامه زمان‌بندی ارائه‌شده در پروپوزال (پیوست قرارداد) انجام می‌گیرد، در اختیار کارفرما قرار دهد.

ج پیمانکار متعهد می‌شود آموزش‌های لازم را طبق طرح پیشنهادی خود در محل دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با هماهنگی و نظارت مدیریت فن‌آوری اطلاعات دانشگاه ارائه دهد.

چ پیمانکار متعهد می‌شود که مشخصات بهینه سخت‌افزاری server و تنظیمات لازم نرم‌افزاری را به‌صورت مشروح و مستند در اختیار کارفرما قرار دهد.

ح در صورت هرگونه اشکال در سیستم نرم‌افزاری پیمانکار موظف است ظرف حداقل (۴۸ ساعت)با هماهنگی کارشناسان مدیریت فن‌آوری اطلاعات جهت رفع اشکال اقدام نماید. در غیراینصورت برابر نظریه کارشناس میزان خسارت وارده محاسبه و از سپرده حسن انجام کار وی موضوع ماده ۳ تبصره ۵ کسر خواهد شد.

خپیمانکار متعهد می‌شود که تحلیل کامل و جامع سیستم را با استاندارد UML انجام داده و آن را در اختیار کارفرما قرار دهند پیمانکار متعهد می‌شود کلیه مستندات آموزشی را به‌صورت کتابچه در اختیار کارفرما قرار دهد.

ذ چنانچه کارفرما در طول مدت قرارداد و یک سال ضمانت نرم‌افزار فوق ‌احتیاج به تجهیزات جدید داشته باشد، پیمانکار ملزم به تهیه آن در قبال ارائه فاکتور هزینه‌های مربوطه می‌باشد و کارفرما پس از بررسی نسبت به پرداخت وجه آن اقدام خواهد نمود.

ز پیمانکار موظف است در صورت لزوم نیروهای متخصص خود را در ساعت‌های کاری در ساختمان مرکزی دانشگاه مستقر نماید.

س پیمانکار متعهد می‌شود تعهدات ناشی از این قرارداد را بر اساس استاندارهای معمول و حرفه‌ای و مورد تائید ناظر و مدیریت فن‌آوری اطلاعات انجام دهد.

ش پیمانکار موظف است طی نامه رسمی نماینده یا نمایندگانی را جهت ارتباط رسمی به کارفرما معرفی نماید.

ص پیمانکار موظف می‌باشد اطلاعات خصوصی کارفرما را که از بررسی‌ها، مطالعات، گزارش‌ها و یا منابع مختلف دیگر به‌دست‌آمده است در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار ندهد و در حفظ اموال و نرم‌افزار کارفرما مجدانه کوشش نماید. چنانچه موردی مشاهده یا گزارش گردید کارفرما حق خواهد داشت برابر مقررات با وی رفتار نماید.

ض پیمانکارمتعهد می‌شود بدون اطلاع کارفرما آنچه متعلق به کارفرما است اعم از نرم‌افزار یا سخت‌افزار و یا اطلاعات مربوطه را از واحد خارج ننماید.

ط پیمانکار حق واگذاری یا انتقال موضوع قرارداد را بدون موافقت کارفرما کلاً یا جزئاً به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ندارد.

ع ارائه خدمات پشتیبانی به مدت ۱۰ سال به عهده پیمانکار می‌باشد که پس از یک سال ضمانت پشتیبانی، قرارداد پشتیبانی جداگانه منعقد خواهد شد.

غ پیمانکار موظف است مجوز رسمی خود را که از شورای عالی انفورماتیک کشور اخذ نموده است، به کارفرما ارائه نماید.

ماده۶– تعهدات کارفرما:

الف تهیه قطعات سخت‌افزاری مورد لزوم به عهده کارفرما و در صورت تهیه قطعه به‌وسیله پیمانکار هزینه خرید آن بر اساس ارائه فاکتور پرداخت خواهد بود.

ب کارفرما متعهد می‌شود شخص یا اشخاص دارای صلاحیت فنی را که به تائید مدیریت فن‌آوری اطلاعات دانشگاه رسیده باشند به‌عنوان نماینده به پیمانکار معرفی نماید.

ت– کارفرما متعهد می‌گردد که از داده‌های خود کپی پشتیبان تهیه نماید. در صورت عدم تهیه نسخه پشتیبان توسط کارفرما و بروز نقص یا از بین رفتن بانک اطلاعاتی، پیمانکار تعهدی ندارد اما برای بازیابی اطلاعات همکاری می‌نماید.

ماده ۷ : کارفرما می‌تواند در صورت صلاحدید قرارداد را یک‌جانبه فسخ نماید.

ماده ۸ : کارفرما می‌تواند مبلغ ریالی حجم عملیات این قرارداد را تا ۲۵% کاهش یا افزایش دهد.

ماده ۹ در صورت بروز اختلاف، موضوع بدواً در جلسه مشترک بررسی و در صورت عدم توافق از طریق اداره حقوقی دانشگاه رسیدگی و چنانچه رفع اختلاف نشد از طریق مراجع قضائی اقدام خواهد شد.

ماده۱۰: پیمانکار موظف است تعهدات خود را برابر شرایط و ضوابط تعیین‌شده در قرارداد از طرف کارفرما یا مدیریت فن‌آوری اطلاعات دانشگاه به انجام برساند بدیهی است درصورتی‌که پیمانکار در انجام تعهدات خود کوتاهی نماید، کارفرما مختار است برای بار اول از اولین دریافتی پیمانکار به میزان دو برابر خسارت وارده کسر نماید. تعیین میزان خسارت به عهده کارشناس ذیصلاح خواهد بود و در صورت تکرار ، قرارداد را یک‌جانبه فسخ و سپرده وی را به نفع دولت ضبط نماید.

ماده ۱۱درصورتی‌که پیمانکار به دلایلی تمایل و توانائی لازم جهت انجام تعهدات موضوع قرارداد را ندارد می‌بایست مراتب کتباً به کارفرما اعلام نماید.

ماده ۱۲-مسئولیت‌های حقوقیمسئولیت‌های حقوقی و جزائی ناشی از روابط کار و مقررات قانون تأمین اجتماعی به عهده پیمانکار بوده و در این زمینه کارفرما هیچ‌گونه مسئولیتی را عهده‌دار نیست، بدیهی است این امر، رافع مسئولیت‌های شخصی افراد در مقابل قوانین حقوقی و جزائی نمی‌باشد.

ماده۱۳ قانون منع مداخله کارکنان دولتپیمانکار متعهد می‌گردد مشمول ماده ۳۱ قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دیماه ۱۳۳۷ نباشد.

ماده۱۴ نشانی پیمانکار : اقامتگاه قانونی شرکت و شماره تلفن همان است که در عنوان قرارداد ذکرشده و چنانچه نامه‌ای به شرکت ارسال گردد ابلاغ‌شده تلقی گردیده و پیمانکار متعهد است در صورت تغییر محل و یا شماره تلفن مراتب را حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از جابجایی و تغییر مکان کتباً به کارفرما اعلام نماید.

ماده ۱۵سایر شرایط و مواردی که در این قرارداد پیش‌بینی‌نشده است تابع احکام کلی و شرایط عمومی مربوط به قراردادها و قوانین جاری مملکت بوده و لازم الاتباع می‌باشد.

ماده ۱۶ این قرارداد در ۱۶ ماده، ۱۲ تبصره، ۵ نسخه و ۶ صفحه تنظیم و هر نسخه حکم واحد را دارد.

 

مجری                                                                                کارفرما

 

مدیر فن‌آوری اطلاعات دانشگاه                                              مدیر خدمات پشتیبانی دانشگاه

مسئول امور قراردادها                                                    رئیس اداره حقوقی و املاک دانشگاه

مسئول حسابداری مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه

تاریخ

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها