قرارداد ساماندهی پرونده‌های مختومه قضایی و بایگانی‌های راکد (انجام خدمات)

بسمه‌تعالی

 

نمونه قرارداد ساماندهی پرونده‌های مختومه قضایی و بایگانی‌های راکد (انجام خدمات(

ماده 1 : طرفین قرارداد

این قرارداد فی‌مابین دادگستری کل استان ……… با نمایندگی آقای …… به‌عنوان طرف اوّل به نشانی ………………………………

و شرکت .. با نمایندگی آقای ……. به‌عنوان طرف دوّم به نشانی …………………………………………

با شرایط و موارد زیر منعقد و طرفین متعهد و ملتزم به اجرای دقیق مفاد و شرایط آن می‌باشند .

ماده 2 : موضوع قرارداد

ساماندهی پرونده‌های مختومه دادگستری ( قضایی ) و بایگانی‌های راکد شامل موارد زیر :

1-2 تفکیک پرونده‌های مهم ، ملّی ، ضروری و غیرضروری

2-2 استخراج اطلاعات هر پرونده

2-3 ورود اطلاعات در نرم‌افزار مربوطه

4-2  اسکن اوراق پرونده

5-2 الصاق اوراق اسکن شده به کاربرگ اطلاعات در نرم‌افزار

6-2  نظارت کیفی و کمّی بر صحت انجام مراحل فوق

تبصره :

ساماندهی موضوع قرارداد باید بر اساس آیین‌نامه و دستورالعمل اصلاحی بند (هـ)ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ضوابط تعیین‌شده از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه انجام شود .

ماده 3 : مدت قرارداد

مدت‌زمان انجام قرارداد از تاریخ امضاء به مدت ……. ماه از تاریخ شروع 01/01/1394 لغایت ………. می‌باشد .

ماده 4 : مبلغ قرارداد

بابت عملیات موضوع ماده 2 قرارداد به ازای هر پرونده ضروری مبلغ 13250ریال و غیرضروری مبلغ 5600 ریال و مجموعاً مبلغ کل قرارداد …….. ریال می‌باشد .

 

تبصره 1 :

شرکت باید در هرماه حداقل …….. پرونده و در مدت قرارداد ( …….. ) ……. پرونده ساماندهی نماید .

تبصره 2 :

درصورتی‌که انجام موضوع قرارداد به جهت قصور طرف دوّم در هرماه کمتر از میزان مقرر باشد، مشمول جریمه

بند 4-10 می‌شود .

ماده 5 : نحوه پرداخت

پس از کسر کلیه کسور قانونی و بر اساس تأیید کارفرما در 12 مرحله (ماه) به شرح زیر صورت می‌گیرد :

-5-1 پیش‌پرداخت ، پرداخت نمی‌شود .

-5-2  پرداخت‌های ماهانه به مبلغ …………… ریال در پایان هرماه

ماده 6 : روش اصلاح قرارداد

6-1 طرفین در صورت ضرورت و توافق می‌توانند نسبت به افزایش مبلغ قرارداد تا سقف 25% و بنا به تشخیص فقط طرف اوّل نسبت به کاهش مبلغ قرارداد تا سقف 25% اقدام نماید .

6-2 درصورتی‌که طرفین قرارداد به هر عنوان مایل به همکاری نباشند باید حداقل یک ماه قبل ، موضوع را کتباً به‌طرف مقابل اعلام نمایند .

ماده 7 : تعهدات طرف اوّل

7-1  طرف اوّل یک نفر را به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگی‌های لازم کتباً به‌طرف دوّم معرفی می‌نماید .

7-2 طرف اوّل متعهد می‌شود اطلاعات لازم و پرونده‌ها را جهت انجام خدمات در اختیار طرف دوّم قرار دهد .

7-3  طرف اوّل مکلّف است ضمانت حسن انجام کار و سایر ضمانت‌های لازم را جهت اجرای کلیه تکالیف قانونی و هر نوع پاسخگویی به مراجع قانونی و ذیصلاح از طرف دوّم اخذ نماید .

7-4  طرف اوّل متعهد است نسبت به واریز مالیات متعلقه به حساب‌های مربوط در مهلت قانونی اقدام لازم معمول دارد .

ماده 8 : تعهدات طرف دوّم

1-8 کلیه تعهدات پرسنلی مربوط به قوانین کار و تأمین اجتماعی به عهده طرف دوّم می‌باشد و طرف اوّل هیچ‌گونه تعهدی نخواهد داشت .

2-8  طرف دوّم موظف است یک نفر را به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی‌های لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به‌طرف اوّل معرفی نماید .

3-8  درصورتی‌که طرف اوّل متوجه تخلفات طرف دوّم شود ، مشمول جریمه 4-10 خواهد شد .

4-8 طرف دوّم متعهد می‌شود که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان‌بندی که به تأیید طرف اوّل می‌رساند انجام دهند .

5-8  طرف دوّم متعهد می‌گردد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی‌باشد .

6-8  طرف دوّم متعهد می‌گردد که مقررات قوانین کار و تأمین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجرای آراء ، مربوط به هیأت های حل اختلافات کارگری و سایر تعهدات قانون کار را به عهده بگیرد .

7-8  طرف دوّم حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کلاً یا جزئاً (اعم از حقیقی یا حقوقی ) ندارد .

8-8 هرگونه تغییر در وضعیت مدیریت شرکت طرف قرارداد( طرف دوّم )باید ظرف 5 روز کتباً به‌طرف اوّل اعلام گردد.

9-8  طرف دوّم مکلف است ماهیانه تصویر لیست پرداخت حقوق و لیست بیمه ماه قبل کارکنان شرکت را ، که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده است به‌طرف اوّل ارائه نماید .

8-10 در صورت خاتمه قرارداد تسویه‌حساب قانونی کارکنان به عهده طرف دوّم می‌باشد .

8-11  طرف دوّم متعهد می‌گردد برای نیروی انسانی در موارد ضروری که به‌سلامت افراد مربوط است کارت سلامت و بهداشت ارائه نماید .

8 -12 طرف دوّم متعهد می‌گردد آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای لازم را به کارکنان طرف دوّم (جهت واگذاری کار) بدهد .

8-13 طرف دوّم موظف به رعایت مقررات جاری طرف اوّل ، ضوابط حفاظتی ، حفظ اسرار و نکات ایمنی می‌باشد .

8-14به‌منظور حسن اجرای قرارداد ، طرف دوّم موظف است بر اساس آئین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (موضوع‌بندهای ب و د ماده 5 آئین‌نامه مذکور) تضمین مناسب بسپارد .

ماده 9 : نظارت

9-1  طرف اوّل موظف است حسب کمیت و کیفیت موضوع قرارداد نماینده یا نمایندگان خود را به‌عنوان ناظر یا ناظرین به‌طرف دوّم معرفی نماید .

9-2 کلیه پرداخت‌ها به‌طرف قرارداد با تائید ناظر و یا ناظرین و کارفرما صورت می‌گیرد .

9-3  نظارت بر اجرای تعهدات قانونی طرف دوّم و کارکنان متبوع آن با ناظر یا ناظرین است .

9-4  درصورتی‌که طرف اوّل تشخیص دهد که طرف دوّم ، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد خودداری نماید ، می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت(طبق مقررات مربوط) و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و طرف دوّم حق هیچ‌گونه اعتراضی ندارد .

ماده 10 : شرایط عمومی قرارداد

 10-2 طرف دوّم موظف به دریافت رسید حق بیمه و مالیات پرداختی و سایر کسور قانونی مربوط به هر صورت‌وضعیت از واحدهای مربوط و سازمان تأمین اجتماعی و ارائه آن به‌طرف اوّل خواهد بود .

10-2 طرف اوّل در قبال مطالبات نیروی انسانی شرکت درزمینهٔ قوانین کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر مراجع قانونی ذی‌ربط هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد .

3-10 به‌منظور جلوگیری از خروج اطلاعات یا اوراق پرونده‌ها معرفی نیرو به تعداد .. نفر توسط طرف اوّل انجام خواهد شد .

4-10 درصورتی‌که بر اساس گزارش کتبی ناظر ، طرف دوّم در اجرای تعهدات خود ازنظر کمی یا کیفی کوتاهی و قصور داشته باشد :

در مرحله اوّل       10%   (ده درصد(

و در مرحله دوّم       30%   (ده درصد(

و در مرحله سوّم       50%   (ده درصد) به‌عنوان جریمه از صورت‌وضعیت‌ها کسر خواهد شد .

     و در مرحله چهارم طرف اوّل با تشخیص خود به‌صورت یک‌طرفه و بدون مراجعه به مراجع قضایی ، قرارداد را فسخ و این تصمیم برای طرف دوّم لازم‌الاجراست و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می‌نماید .

ماده 11 : نشانی طرفین

نشانی‌های ذکرشده در ماده یک به‌منزله اقامتگاه طرفین می‌باشد لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسلات از طریق نشانی‌های فوق قانونی تلقی می‌شود . در صورت تغییر نشانی طرفین موظف‌اند ظرف مدت 48 ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند . در غیر این صورت کلیّه نامه‌ها ابلاغ تلقی و عذر عدم اطلاع پذیرفته نمی‌باشد .

ماده 12 : امضاء طرفین قرارداد

این قرارداد در 12 ماده و . بند و. تبصره در 3 نسخه ( ا- طرف اوّل 2- طرف دوّم 3- معاونت حقوقی قوه قضائیه) تهیه و تنظیم‌شده است که پس از امضای طرفین قرارداد لازم‌الاجرا خواهد بود .

مهر و امضاء طرف اوّل........................... مهر و امضاء طرف دوّم .........................امضاء ناظر یا ناظرین .....................................

نام و نام خانوادگی نماینده..................................................    نام و نام خانوادگی نماینده  ...................................

سمت ............................................................   سمت .....................................................

 

تاریخ

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها