وکالت خریدوفروش سهام

بسمه‌تعالی

 

موکل :………………. فرزند ……….. به شناسنامه  شماره ………….. صادره از ……..  متولد …….. شمسی 

وکیل : ………………… فرزند ………….. به شناسنامه شماره ………… صادره از ……….  متولد ……. شمسی

مورد وکالت :اقدام به خریدوفروش هر نوع سهام که قانوناً قابل‌خرید و فروش باشد بنام و برای  موکل بهر مبلغ و بهر شخص حقیقی یا حقوقی و با هر شرایطی که موکل صلاح بداند  و مقررات اجازه  دهد یا حق پرداخت و دریافت وجوه و اسقاط کافه  خیارات و ضمان درک شرعی  و همچنین انتقال حق تقدم  خرید سهام  به هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به‌تمامی  سهام موکل  در کلیه شرکت‌ها و مؤسساتی که موکل  که در آن‌ها ذی سهم  می‌باشد یا در آتیه  ذی سهم می‌گردد و اعمال کلیه  حقوق و اختیارات موکل اعم از حضور در مجامع عمومی و فوق‌العاده  و ابراز رأی و معرفی نماینده یا عضو هیأت مدیره و اخذ هر نوع اوراق سهام ، و نیز اخذ هر نوع سود متعلق به موکل  تحت هر اسم و عنوان اعم از سود سالیانه  و عادی و ویژه و فوق‌العاده ، شرکت در  افزایش سرمایه  ، گرفتن اوراق ناشی از افزایش  سرمایه و تکمیل و امضا فرمهای دستور  فروش و دستور خرید هر نوع سهام و به‌طورکلی اداره سهام و استیفای حقوق موکل در رابطه با امتیازات و حقوق راجع به سهام مذکور  و انجام  سایر تشریفات  لازم و قانونی با حق امضاء ذیل اوراق و اسناد و دفاتر و مدارک و صورتحساب و در صورت لزوم مراجعه به سازمان اوراق بهادار و شرکت‌هایی که موکل در آن‌ها ذی سهم می‌باشد یا در آتیه  ذیسهم  می‌گردد  اعم از پذیرفته‌شده در بورس یا خارج از آن  و یا ادارات ثبت و دارایی و ثبت شرکت‌ها و دوایر تابعه آن‌ها به‌منظور  اخذ هرگونه گواهی  و نامه استعلام و جواب استعلام و دفاتر نقل‌وانتقال سهام و کارگزاری‌های سازمان بورس و اوراق بهادار به‌نحوی‌که در هیچ‌یک از مراحل و مراجع نیازی به حضور و امضاء مجدد وکیل نباشد .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم  در انجام مورد وکالت با حق توکیل به غیر و لو کرار اداری کلیه اختیارات تامه و لازمه قانونی از جانب موکل  می‌باشد و عمل و امضا وی در زمینه مورد وکالت  به‌منزله عمل و امضا موکل محسوب و نافذ و معتبر و دارای آثار قانونی است .

این سند در دو برگ اوراق نیم برگی به شماره‌های سری ................................  تنظیم و مبلغ ................... ریال بابت  تنظیم سند ط فیش شماره ......................... به بانک ملی ایران شعبه ............... پرداخت و قبض رسید شماره.....................صادر و تسلیم نامبرده گردید .

تاریخ               محل امضاء

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها