وکالت جامع

بسمه‌تعالی

 

مورد وکالت : مداخله و رسیدگی به کلیه امور مالی و ملکی واداری و بانکی موکل و مراجعه به هریک  از بانک‌های کشور و شعب  تابعه و اخذ هر مقدار وجه از حساب‌های موکل تحت هر اسم و عنوان اعم از حساب سپرده بلندمدت یا کوتاه‌مدت  و جاری و پس‌انداز و قرض‌الحسنه که بنام موکل  می‌باشد اعم  از اصل و سود و جایزه و غیره و دادن  رسید با حق مسدود نمودن حساب‌های موکل و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد  و دفاتر بانکی و افتتاح و گشایش هرگونه حساب اعم  از حساب‌جاری و پس‌انداز و غیره و پرداخت هر مقدار وجه به‌حساب های مفتوحه و برداشت مجدد آن با کلیه  اختیارات مصرحه در بالا و مراجعه به شهرداری و دارائی و ثبت و سازمان  زمین شهری و سایر ادارات  و دوائر تابعه و نهادهای انقلابی و اداره کل منابع طبیعی و سرجنگلداری و اداره کشاورزی و بخشداری و فرمانداری و سازمان تأمین اجتماعی و اتحادیه‌های صنفی و تقاضای صدور هرگونه گواهی و مفاصا حساب و مدارک لازم نسبت به هرگونه املاک و مستغلات ملکی موکل تحت هر پلاک و در هر نقطه‌ای که باشد و تهیه و تقدیم مدارک موردنیاز و پرداخت کلیه حقوق دولتی و عوارض شهرداری و مالیاتی و انجام کلیه تشریفات اداری و نیز تقاضای صدور پروانه  ساختمانی نسبت به املاک و مستغلات ملکی موکل و تهیه و تقدیم مدارک مورد لزوم و معرفی مهندس ناظر و اخذ پروانه ساختمانی صادره و دادن رسید و سپردن  هرگونه تعهد و گواهی امضا و نیز با حق تقاضای صدور گواهی عدم خلاف و یا گواهی پایان  ساختمان نسبت به مستغلات ملکی موکل تحت هر پلاک که باشد و نیز با حق خرید تراکم و مازاد تراکم و تقاضا و اخذ مجوز تخریب و نوسازی و انجام تشریفات مربوطه و در صورت لزوم حضور در کمیسیون‌های مربوطه در شهرداری و دارائی  و قبول هرگونه رأی و پرداخت جرائم  تعیین‌شده نسبت به تخلفات ساختمانی و اخذ گواهی‌های صادره با حق تمدید و تجدید گواهی‌های مرقوم از مراجع ذی‌ربط و دادن رسید و سپردن تعهد و مراجعه به سازمان  گسترش و سندیکاهای فروش مصالح ساختمانی و اخذ هرگونه حواله به‌منظور دریافت مصالح ساختمانی و پرداخت هزینه‌های مربوطه و دریافت مصالح  و حمل آن به  مقصد، مراجعه به سازمان‌های آب و برق و گاز و تلفن و تقاضای تغییر  انشعاب و یا نصب و دایر نمودن  آن‌ها در رقبه بنام و برای موکل و پرداخت وام و ودیعه‌های مربوطه  و امضا کلیه اوراق و اسناد  و دفاتر و نیز با حق انجام  هرگونه معامله اعم از خریدوفروش به بیع  قطعی و رهنی و صلح  و مصالحه و معاوضه و مبادله و افراز و تقسیم و تفکیک و  اجاره و استیجار و هرگونه معامله دیگر تحت هر اسم  و عنوان و بهر عقدی از عقود اسلامی اعم از اینکه موکل معامل باشد یا متعامل، متعهد  باشد و یا متعهد له قرار گیرد کلا یا جزا مشاعاً و یا مفروزاً  نسبت به کلیه املاک و مستغلات ملکی موکل با آب و برق و گاز و تلفن موجوده و منصوبه در آن‌ها با هر کس و یا هر شخص حقیقی و یا حقوقی حتی با شخص خود و بهر مبلغ و بهر نحو ترتیب و کیفیت که وکیل صلاح و مقتضی بداند و مقررات اجازه دهد و اخذ وجه و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و اسقاط کافه خیرات و ضمان درک شرعی و تحویل دادن و تحویل گرفتن مورد معامله و سپردن و قبول هرگونه تعهد در صورت لزوم به رهن و وثیقه گرفتن مورد معامله در قبال باقیمانده بهای معاملات قطعی به هر مبلغ و به هر مدت که باشد و دریافت باقیمانده بها و فک رهن و آزاد نمودن مورد معامله و با حق مراجعه به اداره ثبت مربوطه و تقاضای صدور اسناد مالکیت به نام و برای موکل تحت هر پلاک و شماره که باشد و انجام تشریفات لازم و پرداخت حقوق دولتی و اخذ اسناد  مالکیت صادره و دادن رسید و عنداللزوم با حق به رهن و وثیقه قراردادن الاک و مستغلات ملکی  به‌منظور دریافت وام و اعتبار از هر یک از بانک‌های کشور و شعب تابعه و قبول کلیه قیود و شروط و تعهدات و مقررات بانکی و تنظیم و امضای هرگونه قرارداد اعم از قرارداد مشارکت مدنی و یا قرارداد فروش اقساطی و غیره و دادن هرگونه اختیاری به بانک وام‌دهنده ولو به‌صورت وکالت بلاعزل و حق فروش و وصایت با حق ایصا و تعهد و پرداخت اقساط به بانک وام‌دهنده تا فک رهن و تجدید و تمدید و تنظیم و فسخ و یا ابطال اجاره‌نامه  با هر شخص حقیقی و یا حقوقی به هر مبلغ  و به هر مدت و با هر قید و شرط و عهدی که باشد و وکیل صلاح و مقتضی بداند و اخذ مال‌الاجاره و دادن رسید و در صورت لزوم اقدام به صدور اخطاریه و یا اجرائیه تخلیه علیه مستاجرین و متصرفین املاک و مستغلات و تعقیب عملیات اجرایی تا حصول  نتیجه قطعی و نهایی و اخذ وجه از صندوق ثبت و اجراء دادگستری و دفاتر اسناد رسمی و بانک‌ها  و دادن رسید و اقامه و طرح هرگونه دعوی علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی و تهیه و تقدیم هرگونه دادخواست تحت هر اسم و عنوان به دادگاه‌های مربوطه و جوابگویی به دعاوی مدعیان و جلب ثالث  و جواب‌گویی به دعوی ثالث و دفاع متقابل و ادعای جعل نسبت به اسناد طرف و تعیین جاعل  و ارجاع امر به داوری و انتخاب داور و تعیین مصدق و کارشناس و ارزیاب و مطالبه و دریافت خسارات و دفاع از حقوق موکل در کلیه مراحل و مراجع صالحه از نخستین تا فرجام و انجام تشریفات محاکماتی به‌نحوی‌که منجر به ختم موضوع و صدور احکام قطعی و نهایی و اجرای مفاد حکم و وصول معی به و یا محکوم‌به شده و یا به صلح و سازش خاتمه یابد و تعیین مال‌الصلح و قبول یا رد آن و تنظیم و امضای هرگونه صلح‌نامه و ترک دعوی  و تقاضای صدور برگ لازم‌الاجرای در هر موردی که مصلحت بداند و تقاضای توقیف اشخاص و یا اموال آنان در قبال طلب و حقوق و مراجعه به وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری و تحویل کلیه مدارک تحصیلی موکل و تسویه‌حساب با آن وزارتخانه و دوائر تابعه و دانشگاه‌های مربوطه و مراجعه به وزارت صنایع و سایر ارگان‌های تابعه و تقاضای صدور موافقت اصولی و طی تمام تشریفات اداری و دادن طرح و اخذ موافقت‌نامه  اصولی و دادن رسید و سپردن هرگونه تعهد و نیز پس از دریافت کلیه مفاصاحساب ها و مدارک موردنیاز ازجمله گواهی بیمه و شهردای و ثبت و وزارت صنایع و غیره و با حق انتقال و واگذاری کارخانجات متعلق به موکل با کلیه اختیارات مصرحه در بالا حتی به شخص خود و به هر مبلغ و به هر نحو و ترتیب و کیفیت که................. مصلحت بداند و نیز با حق مداخله و رسیدگی به کلیه امور مربوط به ............... در شرکت‌هایی که .................... در آن‌ها سهیم می‌باشد تحت هر اسم و عنوان که باشند بر طبق اساسنامه شرکت و مقررات قانونی و حضور در جلسات عادی فوق‌العاده مجامع عمومی و اتخاذ هر تصمیمی ولو تصمیم به انحلال شرکت و قبول هر سمتی از جانب .................. و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و صورت مجالس تنظیمی با حق اخذ سود سهام.................... اعم از سود سالیانه و ویژه و دادن رسید با حق مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و اداره امور اقتصادی و دارایی و اخذ  هرگونه گواهی و مفاصاً حساب و مدرک لازم نسبت به سهم الشرکه موکل در هریک از شرکت‌هایی که موکل در آن‌ها سهیم و شریک می‌باشد و تقدیم مدارک مورد لزوم و طی تمام تشریفات لازمه  و پرداخت حقوق دولتی و دادن رسید و سپردن تعهد با حق خریدوفروش هر مقدار  سهام از هر شرکت تحت هر شماره ثبت که باشند و از هرکس و با هر شخص حقیقی و یا حقوقی  حتی با شخص خودش  به هر مبلغ و به هر نحو ترتیب و کیفیت که وکیل  صلاح بداند و اخذ و پرداخت وجه و امضا ذیل کلیه  اوراق و اسناد و دفاتر ازجمله دفاتر ثبت شرکت‌ها و اسقاط کافه خیارات و ضمان درک شرعی و تحویل و تحول و دریافت اوراق بهادار و تعیین کارگزار بورس  اوراق  و دادن رسید .

تذکر : این وکالتنامه در مورد نقل‌وانتقال وسائ نقلیه موتوری که مستلزم پرداخت  مالیات می‌باشد فاقد ارزش و اعتبار می‌باشد و همچنین اسنادیکه در رهن یا وثیقه بانک بوده  و یا مربوط به تسهیلات بانکی می‌باشند و مالک ضمن سند رسمی حق دادن وکالت یا تنظیم  سند رسمی  را از خود سلب  وسائط نموده باشد .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل  غیر ولوکرار  اکلا یا جز او با حق عزل وکلای انتخابی از جانب موکل دارای کلیه  اختیارات تامه و لازمه قانونی و اقدام و امضا وکیل  از موکل  می‌باشد و هرگونه عمل و اقدام  و امضا وکیل  زمینه مورد وکالت به‌منزله عمل و اقدام و امضا موکل محسوب و نافذ و معتبر و دارای آثار قانونی است .

این سند در چهار برگ اوراق یک‌برگی  به شماره های ............................................... تنظیم و مبلغ ................. ریال بابت تنظیم سند توسط موکل و طی فیش شماره ..................... به بانک ملی ایران شعبه .................. واریز و قبض رسید شماره ............................ صادر و تسلیم گردید .

تاریخ              محل امضاء

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها