وکالت انحلال شرکت و تشکیل مجمع عمومی

بسمه‌تعالی

 

مورد وکالت و حدود اختیارات: اقدام به انحلال شرکت ............... ............. ثبت‌شده به شماره........ .................... در ثبت شرکت‌های تهران که موکل حسب الاظهار و با توجه به آگهی تأسیس شماره ........................ مورخ ..................... به‌عنوان ........................... معرفی‌شده ، تشکیل دادن مجمع عمومی فوق‌العاده ، شرکت در آن و اتخاذ تصمیم جهت انحلال موصوفه با حق تعیین مدیر تصفیه و امضاء ذیل صورت‌جلسه مجمع عمومی مزبور و رجوع به مراجع رسمی از قبیل سرممیزی مالیات بر شرکت‌ها ، اداره ثبت شرکت‌ها و سایر مراجع رسمی یا بخش خصوصی در رابطه با انحلال مرقوم و عنداللزوم امضاء و تقدیم ترازنامه‌های عملیاتی و صورت‌های سود و زیان و اظهارنامه‌های مالیاتی شرکت فوق‌الذکر و تأدیه هزینه‌ها و مالیات ها از مال خود بدون حق رجوع به موکل و اخذ مفاصا حساب‌ها و گواهی‌ها و امضائات لازمه در مراجع مزبور خصوصاً در ذیل ثبت انحلال شرکت در ثبت شرکت‌ها و اخذ آگهی مربوطه و درج آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار ویژه درج آگهی‌های مربوط به شرکت فوق با هزینه خود و اخذ روزنامه‌ها و انجام سایر امور پیش‌بینی‌نشده راجعه که اقدام و امضاء بالمباشره وکیل در این موارد به‌جای اقدام و امضاء موکل صحیح و نافذ بوده و نیازی به حضور یا تحصیل اجازه مجدد از موکل ندارد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است .

تاریخ : .........................................

 محل امضاء :

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها