وکالت اخذ استعلام

بسمه‌تعالی

مورد وکالت : مراجعه به شهرداری و دارایی و ثبت  و سایر ادارات و دوائر تابعه و هر مرجع ذی صلاح دیگر و درخواست صدور هرگونه گواهی و مفاصاً حساب و مدارک لازم نسبت به ...................................... حسب الاظهار واقع در .............................. و انجام تشریفات اداری و پرداخت کلیه  حقوق دولتی و عوارض شهرداری و مالیاتی و تقاضای صدور گواهی عدم خلاف یا پایان  ساختمان  نسبت به پلاک  فوق‌الذکر و همچنین  مراجعه به ادارات آب و برق و گاز و تلفن و درخواست صدور مفاصاً حساب‌ها  مربوطه با حق تمدید و تجدید گواهینامه‌های مرقوم از مراجع  ذی‌ربط و انجام کلیه امور این وکالت‌نامه بطوریکه نیازی به حضور و امضا مجدد موکل نباشد . با توضیح و تصریح به  اینکه این وکالت‌نامه  صرفاً جنبه کاری واداری داشته و برای نقل‌وانتقال فاقد ارزش و اعتبار است .

حدود اختیارات   وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل غیر دارای کلیه اختیارات تامه و لازمه‌های قانونی از جانب موکل می‌باشد و امضاء و عمل وی به‌منزله امضاء و عمل موکل محسوب و نافذ و معتبر و دارای آثار قانونی است .

این سند در دو برگ اوراق نیم برگی به شماره‌های ......................... تنظیم و مبلغ .................. ریال بابت تنظیم این سند توسط موکل  و طی فیش شماره ................... به بانک ملی ایران شعبه  ................ واریز و قبض رسید  .

شماره .................. صادر و تسلیم نامبرده گردید.

تاریخ                    محل امضاء

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها