وکالت کلی خریدوفروش

بسمه‌تعالی

 

مورد وکالت: مداخله و رسیدگی به کلیه امور مالی و ملکی واداری و بانکی موکل و مراجعه به هریک از بانک‌های کشور و شعب تابعه و اخذ هر مقدار وجه از حساب‌های موکل تحت هر اسم و عنوان اعم از حساب سپرده بلندمدت و کوتاه‌مدت و جاری و پس‌انداز و قرض‌الحسنه و غیره که بنام موکل می‌باشد اعم از اصل و سود و جایزه و غیره و دادن رسید و با حق مسدود نمودن حساب‌های موکل و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر بانکی و افتتاح و گشایش هرگونه حساب اعم از حساب‌جاری و پس‌انداز و غیره و پرداخت هر مقدار وجه به حساب‌های مفتوح و برداشت مجدد آن با کلیه اختیارات مصرحه در بالا و مراجعه به شهرداری و دارائی و ثبت و زمین شهری و سایر ادارات و دوائر تابعه و نهادهای انقلابی و اداره کل منابع طبیعی و سر سایر جنگلداری و اداره کشاورزی و مدیریت اراضی کشاورزی و بخشداری و فرمانداری و سازمان تأمین اجتماعی و اتحادیه‌ها ملیک موکل تحت هر پلاک و در هر نقطه‌ای که باشد و تهیه و تقدیم مدارک موردنیاز و پرداخت کلیه حقوق دولتی و عوارض شهرداری و مالیاتی و انجام کلیه تشریفات اداری و نیز تقاضای صدور پروانه ساختمانی نسبت به املاک و مستغلات ملکی موکل و تهیه و تقدیم مدارک مورد لزوم و معرفی مهندس ناظر و اخذ پروانه ساختمانی صادره و دادن رسید و سپردن هرگونه تعهد و گواهی امضاء و نیز با حق تقاضای صدور گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان نسبت به مستغلات ملکی موکل تحت هر پلاک که باشد و انجام تشریفات مربوطه و در صورت لزوم حضور در کمیسیون‌های مربوطه در شهرداری و دارائی و قبول هرگونه رایو پرداخت جرائم تعیین‌شده نسبت به تخلفات ساختمانی و اخذ گواهی‌های صادره با حق تمدید و تجدید گواهی‌های مرقوم از مراجع ذی‌ربط و دادن رسید و سپردن تعهد و مراجعه به سازمان گسترش و سندیکاهای فروش مصالح ساختمانی آن به مقصد موکل و مراجعه به سازمان‌های آب و برق و تلفن و گاز و تقاضای تغییر انشعاب و یا نصب و دایر نمودن آن‌ها در رقبه موکل بنام برای موکل و پرداخت وام و ودیعه‌های مربوطه و امضاء کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و نیز با حق انجام هرگونه معامله‌ اعم از خریدوفروش به بیع قطعی و رهنی و صلح و مصالحه و معاوضهت و مبادله و تفکیک و تقسیم و افراز و اجاره و استیجار و هرگونه معامله دیگر تحت هر اسم و عنوان و بهر عقدی از عقود اسلامی اعم از اینکه موکل معامل باشد یا متعامل متعهد باشد و یا متعهد له قرار گیرد کلاً یا جزئاً مشاعاً و یا مفروزاً نسبت به کلیه املاک و مستغلات ملکی موکل با آب و برق و تلفن و موجوده و منصوبه با هرکس و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی با شخص خود و بهر مبلغ و بهر نحو و ترتیب و کیفیت که وکیل صلاح و مقتضی بداند و مقررات اجازه دهد و اخذ وجه و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر  و اسقاط کافه خیارات و ضمان درک شرعی تحویل دادن و تحویل گرفتن مورد معامله و سپردن و قبول هرگونه تعهد و در صورت لزوم به رهن و وثیقه گرفتن مورد معامله در قبال باقی ماده بها معاملات قطعی بهر مبلغ و بهر مدت که باشد و دریافت باقیمانده بها و فک رهن و آزاد نمودن مورد معامله و با حق مراجعه به اداره ثبت مربوطه و تقاضای صدور اسناد مالکیت بنام و برای موکل تحت هر پلاک و شماره که باشد و انجام تشریفات لازمه و پرداخت حقوق دولتی و اخذ اسناد مالکیت صادره و عنداللزوم با حق به رهن و وثیقه قرار دادن املاک و مستغلات ملکی موکل به‌منظور دریافت وام و اعتبار از هریک از بانک‌های کشور و شعب تابعه و قبول کلیه قیود و شروط و تعهدات و مقررات بانکی و تنظیم و امضاء هرگونه قرارداد اعم از قرارداد مشارکت مدنی و یا قرارداد فروش اقساطی و غیره و دادن هرگونه اختیاری به بانک وام‌دهنده ولو به‌صورت وکالت بلاعزل و حق فروش و وصایت با حق ایصا و تعهد و پرداخت اقساط به بانک وام‌دهنده تا فک رهن و تجدید و تمدید و تنظیم و فسخ و یا ابطال اجاره‌نامه با هر شخص حقیقی و یا حقوقی بهر مبلغ و بهر مدت و با هر قید و شرط و تعهدی که باشد و وکیل صلاح و مقتضی بداند و اخذ مال‌الاجاره و دادن رسید و در صورت لزوم اقدام به صدور اخطاریه و یا اجرائیه تخلیه علیه مستاجرین و متصرفین املاک و مستغلات موکل و تعقیب عملیات اجرائی تا حصول نتیجه قطعی و نهائی و اخذ وجه از صندوق ثبت و اجرا دادگستری و دفاتر اسناد رسمی و بانک‌ها و دادن رسید و اقامه و طرح هرگونه دعوی علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی و تهیه و تقدیم هرگونه دادخواست تحت هر اسم و عنوان به دادگاه‌های مربوطه و جواب گوئی به دعاوی مدعیان و جلب ثالث و جوابگوئی به دعوی ثالث و دفاع متقابل و ادعای جعل نسبت به اسناد طرف و تعیین جاعل و ارجاع امر به داوری و انتخاب داور و تعیین مصدق و کارشناس و ارزیاب و مطالبه و دریافت خسارات و دفاع از حقوق موکل در کلیه مراحل و مراجع صالحه از نخستین تا فرجام من البدو الی الختم و انجام تشریفات محاکماتی به‌نحوی‌که منجر به ختم موضوع و صدور احکام قطعی و نهائی و اجرای مفاد حکم و وصول مدعی به و یا محکوم‌به شده و یا به صلح سازش خاتمه یابد و تعیین مال‌الصلح و قبول یا رد آن و تنظیم و امضاء هرگونه صلح‌نامه و ترک دعوی و تقاضای صدور برگ لازم‌الاجرا در هر موردی که وکیل مصلحت بداند و تقاضای توقیف اشخاص و تحویل کلیه مدارک تحصیلی موکل و تسویه‌حساب با آن وزارتخانه و دوائر تابعه و دانشگاه‌های مربوطه و یا اموال آنان در قبال طلب و حقوق موکل و مراجعه به وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری و آموزش‌وپرورش و تحویل کلهی مدارک تحصیلی موکل و تسویه‌حساب با آن وزارت خانه و داوئر تابعه و دانشگاه‌های مربوطه و مراجعه به وزارت صنایع و سایر ارگانهای تابعه و تقاضای صدور موافقت اصولی و طی تمام تشریفات اداری و دادن طرح و اخذ موافقت‌نامه اصولی و دادن رسید و سپردن هرگونه تعهد و نیز پس از دریافت کلیه مفاصا حساب‌ها و مدارک موردنیاز ازجمله گواهی بیمه و دارائی و شهرداری و ثبت و وزارت صنایع و غیره با حق انتقال و واگذاری کارخانجات متعلق به موکل با کلیه اختیارات مصرحه در بالا حتی به شخص خود و به هر مبلغ و بهر نحو و ترکیب و کیفیت که وکیل مصلحت بداند و نیز با حق مداخله و رسیدگی به کلیه امور.

 

تاریخ

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها