وکالت سهام موروثی در شرکت ها

بسمه تعالی

 

 

موکل/ موکلین : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... به شناسنامه شماره .................................... متولد ......................... صادره از ...................... به شماره ملی .......................ساکن ................... ...................... ........................................

وکیل / وکلا : آقای / خانم : ................................... فرزند ............................... به شناسنامه شماره ......................................... متولد ............. صادره از ...................... به شماره ملی ............................ ساکن .........................................................

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک و گواهی‌های مثبته و موردنیاز تحت هر اسم و عنوان اعم از گواهی انحصار وراثت و گواهینامه واریز مالیات بر ارث و غیره و در صورت فقد هرگونه منع قانونی مراجعه به شرکت ............................ و دوائر و مقامات مربوطه آن و سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه دوائر و مقامات مربوطه آن و دیگر ادارات و مراجع ذی‌ربط و ذیمدخل جهت انجام کلیه امور اداری و قانونی موردنیاز راجع به‌تمامی سهام موکل نزد شرکت یادشده که حسب الاظهار از قبل مرحوم .................................... به موکل به ارث رسیده و مالک و ذینفع تلقی گردیده است و شرکت در جلسات مجامع و هیات مدیره شرکت مذکور و اتخاذ هر نوع تصمیم به‌جای موکل و اخذ و دریافت کلیه اوراق سهام و سود و مزایای متعلق به سهام موکل و بهای آن به هر تعداد حتی بعد از افزایش سرمایه شرکت مذکور و نقداً یا به‌صورت چک و حواله با حق مراجعه به هر یک از وصول وجوه چک و حواله‌های اصداری و لدی الاقتضا افتتاح هرگونه حساب بانکی و مالی و اعتباری در این خصوص و برداشت و دریافت هر مقدار وجه دفعتاً واحده او به‌کرات از حساب افتتاحی موصوف و انجام کلیه امور و مراحل بانکی واداری و مالی و اعتباری موردنیاز من البدو الی الختم و قیام و اقدام به‌تمامی تشریفات لازمه و همچنین انتقال و واگذاری تمام سهام مالکانه موکل اعم از موروثی و ملکی نزد شرکت موصوف تحت هر یک از عقود و عناوین حقوقی ولو به‌صورت صلح حقوق کلاً و جزئاً با جمیع متعلقات و لواحق و حق الامتیاز نشایه آن به هر شخص ولو خود وکیل و به هر قیمت و نحو و ترتیب و اسقاط کافه‌ی خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار و تسلیم مورد معامله و اخذ بهاء و ایصال آن به موکل و سپردن هرگونه تعهد و ضمانت کشف فساد و قیام و اقدام به‌تمامی تشریفات موردنیاز راجع به نقل‌وانتقال سهام و اخذ و دریافت کلیه اسناد و مدارک و امضاء کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و نوشتجات مربوطه .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن ازجمله حق توکیل به غیر ولو کراراً  جزئاً او کلاً می‌باشد و اقدام و امضاء وی به‌جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

تاریخ

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها