وکالت تقسیم اموال مشترک و مشاع

بسمه تعالی

 

 

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... به شناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ...............................................................................................

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... به شناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................................

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و در صورت تجویز قوانین و مقررات موضوعه مملکتی اقدام در خصوص اخذ و دریافت گواهی انحصار وراثت مرحوم / مرحومه ........................ به‌عنوان پدر / مادر موکل مرقوم حسب الاظهاره و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث نسبت به کلیه ماترک متوفی مذکور و آنچه به‌عنوان مال تلقی می‌گردد و اخذ و دریافت گواهینامه واریز مالیات بر ارث و هر نوع گواهی مالیاتی موردنیاز در این خصوص « بداهتاً در صورت عدم اخذ گواهی‌ها و مدارک مذکور » و سپس در صورت فقد هرگونه منع و ردع قانونی قیام و اقدام به انجام تقسیم کلیه اموال منقول و به‌طور اعم ماترک مورث موصوف تحت هر مشخصه ، خصوصیت ، ممیزه ، ویژگی و نوع در سراسر ایران که کم و کیف و مشخصات و خصوصیات دقیق آن را خود وکیل تعرفه می‌نماید و نزد وی طبق بیان موکل محرز است و توافق بر تقسیم و در حصه قرار دادن سهمی موروثی موکل و معین نمودن حصه وی و قبول سهمی و حصه اختصاصی موکل به نیابت از وی و قبض و تصرف مال تقسیم‌شده سهمی موکل و اقرار به قبول سهمی و آنچه از مال مشترک . مشاعی در حصه موکل مفروزاً او مشاعاً و اختیاراً او اجباراً و تراضیاً او مجبوراً قرارگرفته و در ید و مالکیت وی اختصاصاً یا مشترکاً با سایر ورثه ی مستقرشده و تثبیت گردیده و با حق اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن بهر درجه و مقدار و اتخاذ هر نوع تصمیم و رأی بجای موکل و لدی الاقتضاء تعدیل تقسیم و قبول قرعه و انجام آن‌ها و تنظیم و امضاء هر نوع سند عادی و رسمی در رابطه با موارد موصوف تحت عنوان تقسیم‌نامه یا توافق‌نامه یا سازش‌نامه یا قرارداد و غیره و اخذ و دریافت کلیه وجوه و اسناد و مدارک ولو سند مالکیت دفترچه‌ای و تحویل دادن و استرداد کلیه اموال همراه با ایصال وجوه و اسناد و مدارک مأخوذه مربوط به آن‌ها به موکل و قیام و اقدام به‌تمامی تشریفات لازمه و اخذ و دادن هر نوع رسید و تأدیه کلیه هزینه‌ها و مخارج و حقوق دولتی و انجام کلیه امور اداری و قانونی قضائی و ثبتی و انجام تمامی مکاتبات و مراودات موردنیاز از ابتدا تا انتها راجع به‌تمامی مورد وکالت و اقامه هرگونه دعوی و پاسخگویی در مقابل هر دعوی و ادعای مطروحه با حق مراجعه به‌تمامی ادارات ، سازمان‌ها ، نهادها ، مراجع ، مقامات و اشخاص ذی‌ربط و ذیمدخل قضائی و اداری قانونی تالی و عالی جهت انجام مورد وکالت و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و نوشتجات مربوطه و عنداللزوم تنظیم و امضاء هر نوع اصلاحیه و الحاقیه احتمالی بهر نحو و ترتیب و شرط و کم و کیف به نیابت از موکل بدون اینکه وکیل حق دخل و تصرف در اموال اختصاصی و مشاعی که در حصه موکل قرار گرفته است را به نفع خود یا شخص دیگری غیر از موکل مرقوم داشته باشد و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و نوشتجات مربوطه .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن می باشد و اقدام و امضاء وی به‌جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است.

 

تاریخ

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها