وکالت برای تمام امور مرتبط با شرکت

بسمه تعالی

 

موکل/ موکلین : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... به شناسنامه شماره .................................... متولد ......................... صادره از ...................... به شماره ملی .......................ساکن ................................

وکیل / وکلا : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... به شناسنامه شماره ......................................... متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ....................... ساکن ....................................

مورد وکالت : مراجعه به‌تمامی ادارات دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و ارگان‌ها و سازمان‌ها و نهادها و تمامی مراجع اداری و قانونی تحت هر عنوان واسم و در صورت فقد هرگونه منع قانونی و اقدام به انجام کلیه امور موکل در شرکت ........................... ثبت‌شده به شماره ........................ در اداره ثبت ........................... با توجه به سهام و سمت وی و شرکت در مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده یا عادی به‌طور فوق‌العاده و اتخاذ تصمیم و دادن رای و پیشنهاد و انتخاب شدن یا انتخاب نمودن ، حضور در جلسات هیات مدیره و تصمیم‌گیری و قبول سمت و یا انتخاب کردن و امضاء صورت‌جلسات مجامع و هیات مدیره و تغییرات حتی امضاء تغییرات در ثبت شرکت‌ها و وفق مقررات و مفاد اساسنامه و مصوبات قانونی مجامع و هیات مدیره و تسلیم یا اخذ اوراق و اسناد و مدارک اعم از اصل یا رونوشت و کپی و در صورت فقد هرگونه منع قانونی اقدام در خصوص واگذاری و انتقال قطعی دادن کلیه سهام موکل در شرکت یادشده تحت هر یک از عقود و عناوین حقوقی با جمیع متعلقات و لواحق به هر مقدار و به هر ارزش بعضاً متوالیاً و یا یکجا و به هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی به خود در مقابل هر بها و هر شرط و با هر کمیت و کیفیت ولو به‌صورت صلح حقوق و اسقاط نمودن کافه‌ی خیارات خصوصاً خیار غبن ولو به هر مقدار و به هر ارزش بعضاً متوالیاً و یا یکجا و به هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی به خود در مقابل هر بها و هر شرط و با هر کمیت و کیفیت ولو به‌صورت صلح حقوق و اسقاط نمودن کافه‌ی خیارات خصوصاً خیار غبن ولو به اعلی مراتبه و اخذ بهاء و تحویل دادن سهام و تنظیم و امضاء اسناد رسمی مربوطه حتی اصلاحیه‌های احتمالی آن و تنظیم و امضاء صورت‌جلسات مجامع عمومی و یا تغییرات مربوطه به‌منظور احراز انجام این وکالت و حضور در اداره ثبت شرکت‌ها و ثبت‌اسناد و املاک و امضاء دفتر سهام و تسلیم  سهام انتقالی به مشتری و عنداللزوم اخذ سود و حتی انتقال سود مربوطه به‌طریق‌اولی به شرح معنونه و تسلیم یا اخذ اسناد و مدارک و اوراق اعم از اصل و رونوشت و کپی و سپردن هرگونه تعهد و تصدیق امضاء به هر نحو و ترتیب به‌جای موکل و قیام و اقدام به‌تمامی تشریفات لازمه وفق مقررات و موازین قانونی ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکلا / وکیل را به مدت ............. سال از خود سلب و ساقط نمود .

حدود اختیارات : وکلا / وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن می‌باشد و اقدام و امضاء وکلا / وکیل  به‌جای اقدام و امضاء موکلین / موکل دارای اختیار و نفوذ قانونی است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

 

تاریخ

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

 

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها