وکالت انتقال و صلح موبایل

بسمه تعالی

 

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... به شناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ………………………..

 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... به شناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن………………………..

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و موردنیاز و در صورت فقد هرگونه منع و ردع قانونی ، حسب مورد مراجعه به شرکت مخابرات و ارتباطات سیار  و دوائر و نواحی مربوطه آن و دفاتر اسناد رسمی و دیگر مراجع و ادارات ذی‌ربط و ذیمدخل جهت انجام کلیه امور اداری و قانونی موردنیاز راجع به شش‌دانگ رشته تلفن فیش تلفن همراه و سیار شماره ........................ در شهر .......................... و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه و تعقیب و پیگیری پرونده متشکله و تأدیه کلیه هزینه‌ها و مخارج قانونی و عنداللزوم اخذ و دریافت خریداری نمودن  گوشی مربوطه من‌جمله گوشی دوم یا وجوه مربوطه آن و کلیه اسناد و مدارک مربوطه من‌جمله سیم‌کارت و قطع و نصب و وصل تلفن یادشده و تغییر نشانی دادن و اخذ و دریافت شماره تعیین‌شده توسط شرکت‌های مخابرات و ارتباطات سیار و قیام و اقدام به‌تمامی تشریفات لازمه و سپردن هرگونه تعهد و اقرار رسمی و گواهی و تصدیق امضاء و در صورت رفع تمامی معاذیر قانونی اقدام به انتقال و صلح تمامی حقوق عینیه و فرضیه و متصوره و واقعی و حکمیه موکل در شش‌دانگ تلفن مربوطه چه به‌صورت فیش و چه به‌صورت شماره تحت هر مشخصه و خصوصیت تعیین‌شده توسط شرکت مخابرات و ارتباطات سیار با جمیع متعلقات و لواحق و ودایع و حق الامتیاز ناشیه آن بهر شخص ولو خود وکیل و بهر قیمت و شرط و نحو و ترتیب و اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن بهر درجه و مقدار و تسلیم مورد معامله و صلح و اخذ و قبض بهاء و مال‌الصلح و سپردن هرگونه تعهد و ضمانت کشف فساد و همچنین اقامه هرگونه دعوی و پاسخ گوئی در مقابل هر دعوی بهر نحو و ترتیب و عنداللزوم تنظیم قرارداد با وکلای دادگستری بهر نحو و ترتیب و عنداللزوم تنظیم قرارداد با وکلا دادگستری بهر نحو و عزل و نصب آن‌ها ولو به‌کرات و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر مربوطه . ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را به مدت پنجاه سال از خود سلب و ساقط نمود و با علم و اقرار به مالکیت تلفن فیش تلفن همراه / سیار مورد وکالت و مستحق للغیر نبودن آن و با مسئولیت تامه و کامله خود این سند را امضاء نمود.

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن ازجمله حق توکیل به غیر ولو کراراً می‌باشد و اقدام و امضاء وی به‌جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است.

 

تاریخ

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها