وکالت اداری

بسمه تعالی

 

 

موکل :.............فرزند ......................به شناسنامه شماره .....................صادره از ............ متولد ............ ساکن..............................

وکیل:.......................  فرزند............... به شناسنامه شماره .................صادره از ............... متولد..................... ساکن.............................

مورد وکالت : 1- انجام کلیه امور اداری ازجمله  در خصوص املاک و مستغلات ملکی و موروثی موکل  اعم از زمین و ساختمان و غیره باحق مراجعه به کلیه  ادارات ازجمله شهرداری ، دارایی ، ثبت‌اسناد ، ثبت‌احوال ، نهادهای انقلابی و مؤسسات دولتی و غیردولتی و هر مرجعی که برای انجام امور این وکالت ضروری باشد به‌منظور تقاضا و اخذ هرگونه گواهی و مفاصا حساب و مدارک لازم در خصوص موارد فوق‌الذکر باحق پرداخت حقوق و عوارض دولتی ، شرکت در کمیسیون‌های مربوطه و قبول و رد آراء صادره .

2-قبول صلح از طرف موکل نسبت به هرگونه املاک و مستغلات ، مشاعا یا مفروزا تحت هر شرایط  که وکیل  صلاح بداند  مجانا یا معوض  از هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی شخص وکیل بهر میزان و هر مبلغ با حق تحویل گرفتن و پرداخت  مال‌الصلح و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه در دفاتر اسناد رسمی و هر مرجع ذیصلاح دیگر که لازم باشد .

3-افتتاح هرگونه حساب مشترک با شخص وکیل با دو امضاء که با هر امضا به‌تنهایی قابل‌برداشت باشد در هریک  از بانک‌ها و مؤسسات مالی اعم از دولتی و خصوصی وهر  نوع حساب اعم از سپرده کوتاه‌مدت ، بلندمدت ، قرض‌الحسنه و جاری و غیره حتی حساب‌هایی که شخص وکیل قبلاً به‌تنهایی برای خود بازنموده است می‌تواند موکل را در آن‌ها سهیم و مشترک نماید با حق  انجام کلیه تشریفات بانکی و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد در دفاتر مربوطه در خصوص تمامی موارد مذکور در این وکالت  .

حدود اختیارات :  وکیل مرقوم در انجام  امور وکالت با حق توکیل به غیر  ولوکرارا و با حق  عزل وکلای انتخابی دارای  اختیارات  لازمه می‌باشد به‌طوری‌که در موارد فوق به‌هیچ‌وجه نیاز به حضور و امضا مجدد موکل نباشد .

 

تاریخ

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها