وصیت تملیکی

بسمه تعالی

 

 

موصی : خانم / آقای ............ فرزند آقای...............و نام مادر خانم.........دارای شماره شناسنامه ..... صادره از ........... متولد.............. ساکن ...........................

با اقرار به وحدانیت خدای تعالی و خاتمیت نبوت محمد (ص) رسول اکرم ولایت حضرت علی بن ابیطالب  علیه سلام و یازده فرزند آن بزرگوار و اقرار به تمام ماجاء به النبی  صلی علیه و آله و سلم و در کمال صحت و سلامت عقل و شعور و شمول توفیقات ربانی و تائیدات سبحانی بر خود به اقراره .

 موصی له : خانم / آقای.....................فرزند .............و نام مادر خانم...................... دارای شماره شناسنامه ............صادره از ..................متولد..................... ساکن..........................

 موصی‌به : تمامت مقدار دو دانگ مشاع از شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی در طبقه................. سمت...............به ...............مساحت......  مترمربع قطعه............. تفکیکی دارای  پلاک...............فرعی از................اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک..................فرعی از اصلی مرقوم واقع در..................اراضی ............ بخش............... ثبتی تهران با قدر السهم از عرصه کل و از سایر قسمت‌های مشاعی و مشترک طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن و از محدوده و مورد ثبت سند مالکیت  شماره ......... مورخ ...........  صفحه ............. جلد..................به شماره چاپی................. صادره به نامه موصی با برق اختصاصی شماره پرونده...............تماماً و به‌قدر الحصه از برق مشترک شماره پرونده ...................و آب مشترک شماره ...................اشتراک..............و از گاز شهری شماره اشتراک............. منصوبه های در آن را که عیناً و منفعاً و به‌قدر السهم فوق‌الذکر برای زمان بعد از فوت موصی مجاناً به موصی‌له تملیک نموده و می‌نماید.

قبول : موصی‌له قبول وصیت نموده لیکن تحقق این تملیک پس از فوت موصی خواهد بود که به‌هرحال با قبولی فعلی موصی‌له بعد از فوت موصی ، قبول ثانوی لزومی ندارد .

تذکر : موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع و یا ثانیاً وصیتی برخلاف این وصیت نماید.

سایر مستندات :

1- پاسخ استعلامیه شماره.................   ثبت منطقه .............. تهران

2- گواهی مالیاتی شماره .................   سرممیزی ................ تهران

3- پایان کار شماره.......................شهرداری منطقه .............تهران

  

تاریخ

امضا

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها