نمونه عزل نامه

بسمه تعالی

 

 

عزل کننده ( موکل ) : ................................................

عزل شده ( وکیل ) : ..................................................

مورد عزل : وکالت‌نامه شماره ( تمام حروف ) مورخ   /   /   13 تنظیمی دفترخانه شماره ............... که از این تاریخ وکیل مزبور به‌موجب این سند رسمی از انجام وکالت فوق‌الذکر عزل گردیده است .

تاریخ : .......................................

امضاء

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

 

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها