برگ دادخواست به دادگاه عمومی

بسمه تعالی

 

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر خیابان -کوچه -  شماره پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی به میزان  ........... ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات دادخواست

کپی مصدق 1ـ قرارداد با خوانده ، 2ـ استعلام از  ........... ، ........... " 3- مدرک موردنیاز دیگر"

ریاست محترم مجتمع قضایی........... "نام  شهرستان محل اقامت خوانده "

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند :

اینجانب‌ به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ  ........... ، ........... دانگ ........... باب مغازه واقع در نشانی  ................................................ ........................................................................ را از خوانده/خواندگان خریداری نموده و بهای آن کلاً پرداخت‌شده است. متأسفانه علیرغم ایفای تعهداتم به عنوان خریدار ، متأسفانه خوانده/ خواندگان مذکور از اجرای کامل مفاد قرارداد امتناع نموده و همچنان بدهی‌های خود را در حق  ........... پرداخت نمی‌نماید. نظر به اینکه عدم پرداخت بدهی‌های  ...................................... موجب بروز مشکلات متعددی می‌گردد فلذا مستنداٌ به مواد 10 ، 219, 220 ، 221و1301قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده/خواندگان به پرداخت بدهی خود به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. 

 

  محل امضاء                                                     مهر                                                  انگشت

 

یادآوری: نمونه پیمان‌ بالا تنها در راستا آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه پیمان‌ها است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار ببایست نشانه تایید پیمان دان نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها