نمونه قرارداد بیع زمین واگذاری مسکن و شهرسازی

فروشنده : دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان مسکن و شهرسازی ......................... به نمایندگی آقای / خانم .................  فرزند ...................... به شناسنامه شماره..................... صادره .................. متولد ............... به شماره ملی .......................... طبق معرفی نامه شماره ......................................

خریدار : آقای / خانم ............................. فرزند .................... به شناسنامه شماره ............. صادره .......................... متولد .................. به شماره ملی ................................................... ساکن ..................................................................

مورد معامله : شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت ....................... مترمربع به پلاک و شماره   ...................... واقع در بخش ....................... متخذه از رقبه و ملک دارای پلاک و شماره   ........................ با جمیع متعلقات و لواحق و توابع و حقوق بدون استثناء چیزی محدوده برابر صورت‌مجلس تفکیکی شماره اداره ............... ثبت‌اسناد و املاک .......... به حدود اربعه شمالاً .......................................... شرقاً ..................... ................................... جنوباً  ....................................................... غرباً ............................................... که در اصل و کل ملک واقع در بخش ................................ در  دفتر ...................... صفحه .................. تحت شماره .............................. ثبت و سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و تسلیم گردید و قطعه زمین مزبور طی قرارداد شماره .................... به خریدار تحویل گردیده است و مورد معامله از هر جهت به رؤیت کامل خریدار رسید و به شرح معنونه به تصرف مشارالیه / مشارالیه ها داده‌شده است .

قیمت معامله : مبلغ .............................. ریال وجه رایج که تمامی آن به‌حساب سازمان مسکن و شهرسازی استان ..................................... واریز گردیده است و اسقاط کافه‌ی خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار از طرفین به عمل آمد . کلیه هزینه تنظیم سند و امثالهم و هزینه‌های دیگر و بدهی‌های احتمالی از قبیل عوارض شهرداری و غیره از هر جهت به عهده خریدار می‌باشد و خریدار متعهد و ملتزم به تأدیه و پرداخت آن شده است . ضمناً برابر گواهی پایان کار شماره ....................................... شهرداری ................................. ملک مورد معامله تبدیل به ساختمان گردیده است و به‌موجب نامه شماره ............................ شهرداری .............................. عوارض نوسازی تا پایان سال ........................... پرداخت گردیده است . خریدار و انتقال گیرنده با آگاهی از سوابق ثبتی و حقوقی زمین مزبور ، آمادگی و قبول خود را برای انتقال قطعی اعلام و به‌موجب این سند و ضمن عقد موضوع معامله منعقده موصوف متعهد و ملزم شد ، چنانچه فروشنده یعنی دولت جمهوری اسلامی ایران / سازمان مسکن و شهرسازی طرف دعوی اشخاص ثالث قرارگرفته یا بگیرد ، انتقال گیرنده و متعامل قائم‌مقام معامنل و فروشنده توصیف‌شده بوده و باشد و اثرات مترتبه بر دعاوی اداره ثبت‌اسناد و املاک ......................... و نامه شماره .......................... امور اقتصادی و دارائی

.............................. تنظیم گردید .

به تاریخ    /    /         هجری شمسی .

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها