نمونه قرارداد فروش نرم‌افزار تحليل، طراحی و برنامه‌نویسی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

 ……………. به نمایندگی آقای ………… به شماره ملی ………… نام پدر ………… شماره تماس ………… آدرس …………………………………………………که ازین پس «کارفرما» نامیده خواهد شد و

 ……………. به نمایندگی آقای ………… به شماره ملی ………… نام پدر ………… شماره تماس ………… آدرس …………………………………………………که ازین پس «پیمانکار» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

 

ماده 1- موضوع قرارداد

 اجرای تحلیل، طراحی وکدنویسی شامل عناوین و ضرایب وزنی ذیل:

ردیف

شرح کار

ضرایب وزنی

1

تجزیه‌وتحلیل سیستم

30%

2

مستندسازی

10%

3

طراحی سیستم از نظر: طراحی بانک‌ها،Database، طراحی فرم‌ها، طراحی گزارش‌های و

20%

4

کد نویسی و تهیه نرم‌افزار

30%

5

تست و پیاده‌سازی

10%

جدول (1-1)

 

ماده 2- مدت قرارداد

پیمانکار می‌بایستی در مدت‌زمان 18 ماه از تاریخ امضای قرارداد و دریافت پیش‌پرداخت، سیستم طراحی را تکمیل و تحویل نماید و طی 6 ماه، پس از انجام پروژه نسخه نهایی را تحویل کارفرما نماید.

ردیف

شرح کار

زمان (روز)

1

تجزیه‌وتحلیل سیستم

135

2

مستندسازی

45

3

طراحی سیستم از نظر: طراحی بانک‌ها،Database، طراحی فرم‌ها، طراحی گزارش‌های و …

90

4

کد نویسی و تهیه نرم‌افزار

135

5

تست و پیاده‌سازی

45

جدول (1-2)

تبصره 1 – دوره ضمانت  قرارداد به مدت یک سال پس از خاتمه آن می‌باشد. در اثنای این دوره چنانچه عیب و ایرادی در کارکرد صحیح نرم‌افزار مشاهده شود پیمانکار موظف است پس از ابلاغ کتبی از طرف نماینده کارفرما، معایب به هزینه خود پیمانکار مرتفع گردد.

ماده 3- مبلغ قرارداد

3-1- مبلغ کل قرارداد  50.000.000  ریال می‌باشد که مطابق قرارداد به صورت زیر به پیمانکار پرداخت می‌شود:

الف  پرداخت 20% از مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش‌پرداخت در قبال دریافت ضمانت‌نامه معتبر بانکی  به مبلغ کل قرارداد، پس از امضای قرارداد.

ب پرداخت 30% مبلغ کل قرارداد پس از انجام و اتمام مراحل 1، 2 و 3  جدول (1-1) از ماده 1 قرارداد و تائید نماینده کارفرما و ناظر پروژه و با ارائه مستندات ممهور به مهر شرکت.

ج پرداخت 50% مبلغ کل قرارداد پس از اتمام مراحل 4 و 5 از جدول (1-1) از ماده 1 قرارداد و تائید نماینده کارفرما و ناظر پروژه و با ارائه مستندات ممهور به مهر شرکت و آموزش کامل نرم‌افزار.

د در کلیه پرداخت‌ها معادل 10% از مبلغ متعلقه به هر مرحله بابت ضمانت حسن انجام کار کسر و پس از اتمام دوره تضمین در صورت تایید کارفرما و ناظر پروژه نسبت به کمیت و کیفیت اجرای موضوع قرارداد به پیمانکار  پرداخت می‌گردد.

3-2- درصورتی‌که به هر دلیل هریک از آیتم‌های پنج‌گانه موضوع قرارداد حذف شود، به نسبت ضریب وزنی تعیین‌شده (ماده 1) از مبلغ کل قرارداد کسر می‌گردد.

 

ماده 4- کسورات قانونی

کلیه کسورات قانونی، حق بیمه و مالیات بر عهده پیمانکار  می‌باشد.

 

ماده 5- تعهدات کارفرما

5-1- کارفرما متعهد می‌شود، کلیه عناوین، قطعات نمونه، نقشه‌ها، اندازه‌ها، مدل‌ها، تصاویر و مورد نیاز پیمانکار را تا حداکثر 2 ماه  تحویل نماید.

تبصره 1- در صورت عدم تحویل به موقع موارد مورد درخواست توسط کارفرما، معادل تاخیر به وجود آمده به زمان قرارداد اضافه خواهد شد.

5-2- طرح‌های پیوست قرارداد مبنای عمل پیمانکار جهت انجام موضوع قرارداد خواهد بود و کارفرما می‌تواند با توافق پیمانکار در طول اجرای موضوع قرارداد مفاد عملیاتی قرارداد را تغییر دهد.

5-3- کارفرما پس از حداکثر 2 ماه  از ارائه سیستم طراحی توسط پیمانکار می‌بایست، مراتب تأیید یا تغییر محتوا را به پیمانکار اعلام کند.

5-4- کارفرما متعهد می‌شود کلیه مبالغ قرارداد را بر طبق مفاد مندرج در بندهای 4 گانه ماده 3 پرداخت نماید.

 

ماده 6- تعهدات پیمانکار

6-1- پیمانکار  متعهد می‌گردد به محض دریافت پیش‌پرداخت از طرف کارفرما مطابق با بند الف از ماده 3 نسبت به شروع کار مطابق با موضوع قرارداد اقدام نماید.

6-2- پیمانکار متعهد می‌گردد چنانچه نتواند در زمان مقرر مطابق با مندرجات جدول زمان‌بندی 1-2 از ماده 2 قرارداد نسبت به تحویل موضوع قرارداد به کارفرما، اقدام نماید و کارفرما کلیه تعهدات خود را به انجام رسانده باشد، کلیه خسارت وارده را به کارفرما پرداخت نماید.

 

ماده 7- ناظر پروژه

شرکت …………………… به عنوان ناظر بر اجرای دقیق پروژه می‌باشد و کلیه پرداخت‌ها منوط بر تایید ناظر می‌باشد.

 

ماده 8- شرایط فسخ قرارداد

چنانچه پیمانکار به هر دلیل از انجام مفاد این قرارداد کوتاهی کند  و یا در انجام تعهدات خود تا حد تعلیق قرارداد به مدت 105 روز تاخیر نماید و یا کیفیت موضوع قرارداد در هر مرحله از انجام آن مورد تایید نماینده،  ناظر پروژه  و متخصصین فنی از طرف کارفرما قرار نگیرد، کارفرما ضمن اعلام فسخ یک‌طرفه، کلیه خسارات وارده را از مجری مطالبه نموده و مجری متعهد و ملزم به پرداخت وجوه دریافتی و جبران خسارت بر طبق نظر کارشناسان فنی که توسط مراجع حقوقی ذیصلاح تعیین می‌شوند، می‌باشد  و در این صورت کارفرما می‌تواند ضمانت‌نامه‌های  پیمانکار را به‌صورت جزئی و کلی  ضبط و وصول نماید  و در صورت کافی نبودن مبالغ آن  به هر طریق ممکن از کلیه اموال و دارائی‌های پیمانکار  استیفا حق نماید. 

 

ماده 9- منع از افشاء اطلاعات

افشاء اطلاعات طرح‌ها، اندازه و مدل‌ها،  اسناد و  مدارک قرارداد و همچنین هرگونه اطلاعاتی که پیمانکار در مدت اجرای قرارداد از کارفرما کسب می‌کند، ممنوع می‌باشد و در صورت افشاء آن‌ها پیمانکار مسئول است و باید  خسارات وارده به کارفرما را مطابق میل  کارفرما جبران نماید.

 

ماده 10 مشخصات فنی نرم‌افزار  

10-1- کلیه مراحل تحلیل و طراحی با استفاده از UML (با ارائهUse Case) صورت پذیرد.

10-2- نرم‌افزارهای ذکرشده به صورت Win Base و Web Base اجراشده و دسترسی آن را  از داخل به  راحتی امکان‌پذیر می‌سازد و از خارج با رعایت مسائل امنیتی فقط کاربران مجاز می‌توانند براساس نوع دسترسی از بخشی یا تمامی امکانات نرم‌افزار استفاده کنند.

10-3- تکنولوژی لازم برای اجرای این پروژه ویژوال C  پیشنهاد می‌شود که در بستر Windows قابل توسعه  می‌باشد و نیازهای نرم‌افزار مورد درخواست را تأمین می‌کند.

10-4- نرم‌افزار تحت شبکه با تعداد کاربر نامحدود ارائه می‌شود.

10-5- پایگاه داده نرم‌افزار Oracle پیشنهاد می‌شود زیرا این Data Base قابلیت ذخیره‌سازی اطلاعات در سطح وسیع (گرافیکی و ) را دارا بوده و از سرعت قابل قبولی جهت استفاده کاربران برخوردار است و به‌راحتی تحت شبکه کار می‌کند، ضمناً قابلیت‌هایی نظیر عملیات Backup   و Restore و را دارا می‌باشد.

 

ماده 11- محل تحویل نرم‌افزار

محل تحویل نرم‌افزار در محل شرکت ایران خودرو می‌باشد که توسط آن شرکت مشخص می‌شود.

 

ماده 12-یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 13-تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 14- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

 

ماده 15- فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

 

ماده 16- تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام‌نشده است، کلیه نامه‌ها، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

 

ماده 17- حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

 

ماده 18- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ ………… در شهر …… تنظیم و امضا گردید که دارای نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

 

امضای طرف اول                                         امضای طرف دوم

…………………                              …………………...

 

امضای شاهد اول                                        امضای شاهد دوم

…………………                          ……………………

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها