قرارداد فروش خدمات نرم‌افزاری

طرفین قرارداد
قرارداد حاضر فی‌مابین؛
……………… به نمایندگی آقای……………به شماره ملی…………نام پدر………شماره تماس…………… آدرس……………………………… که ازین پس «کارفرما» نامیده خواهد شد و
……………… به نمایندگی آقای……………به شماره ملی…………نام پدر………شماره تماس…………… آدرس……………………………… که ازین پس «پیمانکار» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

 

ماده 1 موضوع قرارداد

عبارت است از: فروش خدمات نرم‌افزاری

 

ماده 2- مدت  قرارداد

2-1- مدت قرارداد از تاریخ تنفیذ به مدت ماه/سال شمسی می‌باشد.

2-2- تنفیذ قرارداد و شروع کار از تاریخ پرداخت مبلغ اولیه مندرج در بند 4-1 خواهدبود.

2-3- سپری شدن مدت رافع تعهدات کارفرما نخواهد بود.

2-4- هرگونه تمدید مدت قرارداد به هر دلیلی (افزایش حجم کار، تأخیر در اجرای تعهدات طرفین) به‌جز بروز شرایط غیرقابل پیش‌بینی و اضطراری (مندرج در ماده 12 قرارداد حاضر) بایستی به‌صورت کتبی و با توافق طرفین انجام پذیرد.

 

ماده 3 مبلغ قرارداد

3-1- کل مبلغ معین قرارداد ……………… ریال برابر ………………. تومان می‌باشد.

3-2- مبلغ نامعین قرارداد (برای کارکرد در شرایط ………….) از قرار هر ساعت ………………. ریال می‌باشد که صرفاً به ساعات اضافی کار در شرایط فوق‌الذکر تعلق خواهد گرفت.

3-3- با توجه به ماهیت قرارداد که فروش خدمات کارشناسی نرم‌افزاری می‌باشد، کلیه کسورات قانونی قرارداد حاضر صرفاً شامل علی‌الحساب مالیات برابر 5% بوده که از هر پرداخت به پیمانکار کسر خواهد گردید و پرداخت سایر مبالغ به‌جز آن در تعهد پیمانکار نبوده و مبلغ مندرج در ماده سه قرارداد به‌صورت خالص و بدون کسر کسورات دیگری در وجه پیمانکار (مطابق ماده چهار این قرارداد) پرداخت خواهد گردید.

3-4- کلیه مالیات‌های مربوطه، هزینه‌های گمرکی، مالیات بر درآمد، عوارض، اظهارنامه مالیاتی و سایر مواردی که دولت در نتیجه فعالیت‌های کارفرما در راستای تهیه و توزیع محصولات تحت این قرارداد برای آن مالیات وضع می‌کند و همچنین مالیات‌های وضع‌شده طبق خدماتی که توسط کارفرما به مشتریان ارائه می‌گردد و مالیات‌های اشتغال که برای کارمندان کارفرما وضع می‌شود، به استثنای مالیات بر درآمد خالص و مالیات کارمندان پیمانکار، همگی (این مالیات‌ها) به عهده کارفرما می‌باشد.

3-5- چنانچه و در هر مقطعی از اجرا و یا پس از پایان قرارداد حاضر پیمانکار درخواست گواهی‌های فروش مجدد یا هر سند و مدرک دیگری که نشانگر مجوز معاف از مالیات مصرف یا فروش محلی یا استانی محصولات و یا نشانگر پرداخت مالیات‌های مربوطه توسط کارفرما به دولت باشد، کارفرما متعهد می‌گردد موارد گواهی‌های مربوطه را (در صورت وجود) به پیمانکار ارائه دهد.

 

ماده 4 نحوه پرداخت

مراحل پرداخت در قرارداد حاضر به شرح زیر خواهد بود:

4-1- 30% کل مبلغ معین قرارداد (معادل …………… ریال) به‌عنوان (قسط اول) پیش‌پرداخت قرارداد توسط کارفرما در زمان انعقاد قرارداد به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

4-2- % کل مبلغ معین قرارداد (معادل …………… ریال) پس از اجرای ….

تبصره: (در صورت عقد قرارداد توسعه/پشتیبانی با پرداخت‌های ماهانه) مبلغ پرداخت‌شده تحت عنوان قسط اول (بند 4-1) از صورت‌وضعیت اولین ماه پرداخت کسر خواهد گردید.

 

ماده 5 تعهدات طرفین قرارداد

الف-تعهدات پیمانکار

1) پیمانکار متعهد است پروژه فی‌مابین را تحت مدل فنی و با استفاده از ابزار مندرج در پیوست فنی شماره یک این قرارداد (که جزء لاینفک قرارداد می‌باشد) به انجام رساند و مستندات و محصولات فنی قرارداد را در موعد مقرر (زمان اعلام‌شده پس از هر سفارش کارفرما توسط نماینده پیمانکار) تهیه و در اختیار نماینده معرفی‌شده کارفرما قرار دهد.

تبصره: نمایندگان معرفی‌شده از سوی کارفرما و پیمانکار (از هر طرف یک نفر) در زمینه ارائه سفارش و تحویل محصولات بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ عقد قرارداد و به‌صورت کتبی به طرفین قرارداد معرفی گردند.

2) پیمانکار مکلف خواهد بود پیکربندی سخت‌افزاری موردنیاز خود در محل کارفرما را حداکثر یک هفته پس از شروع قرارداد به نماینده کارفرما اعلام نماید.

3) پیمانکار متعهد می‌گردد برنامه و جدول زمان‌بندی مورد استفاده در اجرای هر یک از سفارش‌های کارفرما در موضوع این قرارداد را (ماده یک) حداکثر پنج روز پس از دریافت هر سفارش به کارفرما اعلام نماید.

4) پیمانکار موظف است یک کپی از کلیه محصولات قرارداد (مندرج در پیوست یک) را در پایان هر فاز از پیاده‌سازی سفارش‌های کارفرما به نماینده معرفی‌شده کارفرما تحویل نماید و بدیهی است مسئولیتی از بابت تغییرات به وجود آمده پس از آن تاریخ در محصولات موردنظر متوجه پیمانکار نخواهد بود.

5) پیمانکار کلیه محصولات تهیه‌شده را به مدت سه ماه شمسی گارانتی نموده و این بدان معنی است که در صورت بروز هرگونه اشکال در کارکرد فراورده‌های تحویل‌شده که مربوط به محصول تحویل‌شده اولیه (زمان تحویل قطعی) باشد، مسئولیت رفع آن به عهده پیمانکار می‌باشد و سایر موارد نیازمند انعقاد قرارداد پشتیبانی جداگانه خواهد بود.

6) در صورت بروز تأخیر در برگزاری جلسات کارشناسی موردنظر از سوی کارشناسان کارفرما (بر اساس مکاتبات انجام‌شده پیمانکار با نامبردگان) و یا تأخیر در تائید مستندات و محصولات تحویلی از سوی پیمانکار به کارشناسان کارفرما، پیمانکار تعهدی در قبال تاخیرات به وجود آمده در پیشبرد پروژه نخواهد داشت و در صورتی که زمان تاخیرات موردنظر کمتر از ده روز در هر فاز باشد زمان موردنظر به زمان اجرای تعهدات پیمانکار افزوده‌شده و از این بابت مسئولیتی متوجه پیمانکار نخواهد بود. در صورت وجود هرگونه تأخیر بیش از ده روز در اجرای پیشبرد کار از سوی کارشناسان کارفرما پیمانکار مخیر به توقف پیشبرد پروژه تا رفع مشکل به وجود آمده بوده و کارفرما متعهد می‌گردد ضمن رفع مشکل و تاخیرات موجود در سازمان بهره‌بردار از طرق مقتضی، آمادگی شرایط جهت شروع مجدد پروژه را کتباً به اطلاع پیمانکار برساند. نیز با توجه به محدودیت در زمان پروژه، در صورت وجود تأخیر بیش از بیست روز در روند اجرایی پروژه، پیمانکار مخیر به فسخ قرارداد و اجرای کلیه مفاد ماده 10 قرارداد حاضر خواهد بود.

7) در صورت بروز تأخیر از سوی پیمانکار در اجرای تعهدات موضوع قرارداد و تحویل محصولات مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده پیمانکار (برابر ماده 5-2)، کارفرما مخیر خواهد بود پس از گذشت 10 روز از موعد تأخیر و عدم اجرای تعهدات توسط پیمانکار تا سقف بیست روز معادل یک درصد کل مبلغ قرارداد و پس از آن تا سقف سی روز معادل پنج درصد قرارداد را به‌عنوان جریمه از مبالغ مربوط به همان فاز در زمان پرداخت کسر نموده و مابقی را در وجه پیمانکار پرداخت نماید. در صورت وجود تأخیر بیش از سی روز در اجرای تعهدات توسط پیمانکار و احراز آن توسط داور مرضی‌الطرفین، مراتب توسط وی قابل‌پیگیری و داوری بوده و رأی نامبرده برای طرفین قرارداد لازم‌الاجرا می‌باشد.

8) با توجه به ماهیت کار موردنیاز کارفرما، پیمانکار تعهدی در قبال توسعه و برنامه‌سازی نرم‌افزار در موارد غیر ضروری (بنا به تشخیص پیمانکار) در محیط کارفرما را نداشته و حضور پیمانکار و کارشناسان وی در سایت کارفرما صرفاً محدود به نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار، تبدیل داده‌ها، tuning بانک اطلاعاتی، آموزش و جلسات هماهنگی پیشبرد کار یا دریافت نیازمندی کارفرما خواهد بود.

ب تعهدات کارفرما:

1) کارفرما متعهد می‌گردد که مبلغ هر صورت‌وضعیت را حداکثر یک هفته پس از دریافت صورت‌وضعیت، پرداخت نماید. بدیهی است ملاک تسویه‌حساب پیمانکار این قرارداد، صرفاً تائیدیه نماینده معرفی‌شده کارفرما بر انجام امور محوله از سوی وی به پیمانکار خواهد بود و تسویه‌حساب کارکرد پیمانکار منوط به بررسی، تائید یا هیچ فرایند دیگری از سوی شخص یا مرجع دیگری به‌جز نماینده معرفی‌شده کارفرما نخواهد بود  .

2) با توجه به اینکه بستر اجرای نرم‌افزارهای موضوع این قرارداد، سخت‌افزار می‌باشد، نماینده کارفرما متعهد می‌گردد اقدامات لازم برای برپاداشتن و عملکرد صحیح سخت‌افزارهای نصب‌شده در محل کارفرما را در هنگام اجرای عملیات موضوع قرارداد و بنا بر اعلام پیمانکار به عمل آورد.

3) کلیه هزینه‌های ایاب و ذهاب، اسکان و نهار پرسنل پیمانکار در تمامی اماکن کارفرما و در تمام طول مدت قرارداد به عهده کارفرما می‌باشد که از طریق تسویه‌حساب هفتگی صورت هزینه‌های اعلام‌شده از سوی پیمانکار و عوامل وی، در وجه نامبرده پرداخت خواهد گردید.

4) کارفرما متعهد می‌گردد کلیه مستندات، فراورده‌های نرم‌افزاری، نرم‌افزارهای پایه و کلیه موارد پیش‌نیاز شروع کار را (بنا به تشخیص پیمانکار) به تمامی در ابتدای پروژه و طی یک صورت‌جلسه رسمی، در اختیار پیمانکار قرار داده و لذا پیمانکار در قبال تولید محصولاتی که ناشی از عدم تحویل یا تأخیر در تحویل مستندات و پیش‌نیازهای شروع کار به وی خواهد بود، مسئولیتی نخواهد داشت. بدیهی است این موارد شامل کلیه محصولات نرم‌افزاری و مکتوب تولیدشده پیشین و تمامی مواردی که به نحوی با سیستم مورد سفارش کارفرما در ارتباط بوده‌اند یا می‌باشند گردیده و هر نوع خودداری از ارائه مستندات و ماژول‌های نرم‌افزاری و یا محصولات تولیدشده پیشین، باعث لغو تعهدات پیمانکار و عدم توانائی اجرای سفارش موردنظر خواهد گردید.

5) کارفرما متعهد می‌گردد کلیه هماهنگی‌های لازم در خصوص تردد و دسترسی پیمانکار و کارشناسان وی را به عوامل اجرائی، مدیریتی، داده‌ها و سایر موارد موردنیاز پیمانکار در سازمان کارفرما را فراهم نماید. تاخیرات ناشی از عدم هماهنگی به موقع در این موارد بر عهده کارفرما بوده و مسئولیتی از این ناحیه متوجه پیمانکار نخواهد بود.

6) کارفرما متعهد می‌گردد از انجام هرگونه عملیات مهندسی معکوس، روند معکوس جمع‌آوری اطلاعات یا اعمال تغییرات بر روی محصولات نرم‌افزاری تولیدی توسط پیمانکار در موضوع این قرارداد تا قبل از تسویه‌حساب و اتمام کامل قرارداد حاضر خودداری نماید.

7) کارفرما متعهد می‌گردد نشانه تجاری پیمانکار را که با نظر پیمانکار در محل مشخصی بر روی تمامی محصولات مکتوب، الکترونیکی، نرم‌افزاری و سایر موارد ارائه‌شده (متعاقب اجرای قرارداد حاضر) درج‌شده است را برنداشته، حذف و دست‌کاری یا مخفی ننماید، مگر اینکه توافق کتبی در این مورد فی‌مابین کارفرما و پیمانکار وجود داشته باشد.

8) اجرای هرگونه مشارکت بر روی فروش یا ارائه محصولات این قرارداد از سوی کارفرما به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی یا سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی در داخل یا خارج از جمهوری اسلامی ایران، منوط به عقد قرارداد مشارکت و توافق جداگانه می‌باشد و این مورد در قرارداد حاضر پیش‌بینی‌نشده است.

 

ماده 6- افزایش یا کاهش قرارداد

6-1- درصورتی‌که کارفرما برای بهینه‌سازی و بهبود و تکمیل وضعیت محصولات موضوع این قرارداد و یا خارج از موضوع این قرارداد، ارائه خدمات بیشتری را از سوی پیمانکار لازم بداند، مراتب را به‌طور کتبی به پیمانکار اعلام و پس از توافق کتبی طرفین مبنی بر افزایش عملیات موردنیاز و تنظیم الحاقیه قرارداد به مبلغی معادل افزایش کار تعیین‌شده، پیمانکار مکلف به اجرای خدمات مذکور خواهد بود. شایان ذکر است انجام چنین خدماتی نمی‌تواند متضمن افزایشی بیش از 25% مبلغ قرارداد باشد. با توجه به نحوه تسویه‌حساب تعیین‌شده در این قرارداد و در صورت وجود مقادیر کاری بیشتر از 80 ساعت در ماه، صورت‌وضعیت کار اضافه در پایان همان ماه از سوی پیمانکار برای کارفرما ارسال و تسویه‌حساب به میزان موردنظر و بر اساس حق‌الزحمه مذکور در ماده 3-2 قرارداد حاضر، در همان مقطع انجام خواهد پذیرفت.

6-2- درصورتی‌که تغییرات موردنیاز کارفرما بیشتر از 25% کل حجم قرارداد بوده و یا توافق طرفینی کتبی در خصوص افزایش عملیات در حد کمتر از 25% حجم کل قرارداد از سوی طرفین حاصل نگردد، اجرای تغییرات اعلام‌شده نیازمند عقد قرارداد جداگانه‌ای بوده و در حیطه قرارداد حاضر نخواهد بود.

 

ماده 7 ناظر قرارداد

7-1- ناظر قرارداد آقای/خانم …………… با سمت …………… می‌باشد.

7-2- ناظر قرارداد متعهد خواهد بود کلیه عملیات نظارتی خود را بر مبنای متدولوژی و روش پیشبرد کار که در ابتدای پروژه فی‌مابین کارفرما و پیمانکار توافق شده است انجام داده و از اعمال هر روش‌های نظارتی غیر از روش پیشبرد پروژه و خارج از محیط ابزارهای فنی/نرم‌افزاری مورد استفاده در اجرای این پروژه که در پیوست فنی شماره یک این قرارداد آورده شده است خودداری کند.

7-3- ناظر قرارداد متعهد خواهد بود رونوشت کلیه گزارش‌های نظارت و ممیزی قرارداد حاضر را هم‌زمان با تهیه و ارسال برای کارفرما، بدون کم‌وکاست برای پیمانکار نیز ارسال نماید.

 

ماده 8 قانون منع مداخله

پیمانکار معترف است که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب دی‌ماه 1337 نمی‌باشد و در صورت احراز خلاف این امر کارفرما قرارداد را فسخ و پیمانکار مشمول مقررات قانون مزبور خواهد بود.

 

ماده 9- فسخ قرارداد

9-1- درصورتی‌که پیمانکار بنا به تشخیص داور مرضی‌الطرفین و به اعتراف خود قادر به انجام تعهدات طبق شرایط این قرارداد نباشد، بنا به پیشنهاد داور مرضی‌الطرفین و تصویب کارفرما ، قرارداد با سه هفته اعلام کتبی قبلی از سوی کارفرما فسخ می‌گردد و طبق برآورد انجام‌شده توسط داور مرضی‌الطرفین تا آن تاریخ با پیمانکار تسویه‌حساب به عمل می‌آید.

9-2- درصورتی‌که کارفرما تعهدات خود را به انجام نرساند و پرداخت‌های هر صورت‌وضعیت مطابق ماده 4 قرارداد و یا از پانزده روز پس از ارائه صورت‌وضعیت فاز مربوطه، انجام نشود، پیمانکار مجاز خواهد بود با اعلام کتبی قبلی قرارداد را فسخ و یا پیشبرد پروژه را متوقف نماید. بدیهی است کارفرما ملزم به پرداخت صورت‌وضعیت‌های تائید شده و انجام تسویه‌حساب تا تاریخ مذکور مطابق بند 3 ماده حاضر (ماده 11 قرارداد) می‌باشد.

9-3- در صورت اعلام کتبی فسخ قرارداد از سوی طرفین قرارداد (پیمانکار یا کارفرما)، کلیه وجوه نقدی یا اسناد بهادار پرداخت‌شده به پیمانکار تا تاریخ اعلام فسخ (مطابق ماده چهار قرارداد حاضر) در مالکیت پیمانکار بوده و کارفرما حق مطالبه هیچ‌وجهی از پیمانکار را در هیچ زمینه‌ای نخواهد داشت. همچنین کارفرما مکلف خواهد بود تا تاریخ مذکور تسویه‌حساب کامل بابت میزان کار انجام‌شده از آخرین پرداخت تا زمان اعلام فسخ را با پیمانکار انجام دهد. در این زمان، ‌پیمانکار موظف به صدور صورت‌وضعیت میزان کار انجام‌شده تا آن تاریخ به کارفرما خواهد بود.

9-4- در کلیه حالات فوق و یا در هر زمان که نیاز به محاسبه میزان کار انجام‌شده از سوی کارفرما به وجود آید (بنا بر وجود ابهام در میزان کار اعلام‌شده توسط پیمانکار)، انجام این کار بر عهده داور مرضی‌الطرفین بوده و هزینه‌های داوری نیز بر عهده کارفرما می‌باشد.

 

ماده 10- خیارات

به موجب این ماده اسقاط کافه خیارات و خصوصاً خیار غبن از این قرارداد و برای طرفین قـــرارداد به عمل می‌آید.

 

ماده 11- حقوق و مالکیت

11-1- اسناد فنی شامل گزارش‌های فنی، برنامه‌ها، فهرست کالاها، نقشه‌ها، شرایط و مشخصات عمومی و اختصاصی مربوط به این قرارداد که توسط کارفرما در اختیار پیمانکار قرارگرفته است  و یا در طول انجام کار تولید می‌شود در مالکیت کارفرما باقی خواهد ماند و پیمانکار نباید هیچ‌یک از اطلاعات فوق‌الذکر را به جز در ارتباط با اجرای کار موضوع این قرارداد مورداستفاده قرار دهد.

11-2- کد منبع کتابخانه‌ها (libraries source codes) و روش‌های برنامه‌سازی و نیز روش‌های پیشبرد کار و کلیه اسناد الکترونیکی و کاغذی مرتبط با این موارد در مالکیت پیمانکار باقی‌مانده و کارفرما متعهد می‌گردد موارد فوق را (به‌جز با اخذ مجوز کتبی پیمانکار) به هیچ نحوی افشاء، منتشر، کپی‌برداری یا هرگونه بهره‌برداری دیگری ننماید.

 

ماده 12- اطلاعات فنی، دانش فنی و افشای آن‌ها

12-1- کلیه اطلاعات و اسناد فنی شامل گزارش‌های فنی، برنامه‌ها، فهرست کالاها، نقشه‌ها، شرایط و مشخصات عمومی و اختصاصی مربوط به این قرارداد که توسط طرف کارفرما در اختیار پیمانکار قرارگرفته است در مالکیت کارفرما باقی خواهد ماند و پیمانکار نباید هیچ‌یک از اطلاعات فوق‌الذکر را به جز در ارتباط با اجرای کار موضوع این قرارداد مورداستفاده قرار دهد یا بدون رضایت‌نامه کتبی کارفرما برای اشخاص ثالث فاش کند و یا در پروژه‌های دیگر استفاده نماید. اطلاعات عمومی پروژه شامل نوع سیستم کاربردی، نوع سیستم‌عامل، سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها و ابزارهای مورد استفاده، بازه و دامنه اجرای پروژه، گستره جغرافیائی اجرای پروژه، پیکربندی فنی و فناوری‌های مورد استفاده در پروژه شامل بند حاضر نبوده و پیمانکار مجاز به ذکر آن موارد در رزومه فنی خود خواهد بود.

12-2- کلیه اطلاعات از قبیل اطلاعات مربوط به محصولات، خدمات، روش‌های ساخت یا تولید، اختراعات، کشفیات، رموز تجارت، مجوز اشخاص ثالث، عملیات کار، نمودارها، برنامه‌های کامپیوتری، لیست مشتریان، سیستم‌های برنامه‌ریزی کاری یا اطلاعات مربوط به کار یا امور پیمانکار که به نحوی در اختیار کارفرما قرارگرفته است یا کارفرما ممکن است به نحوی از آن‌ها اطلاع کسب کرده باشد به طوری که این اطلاعات به‌عنوان موارد محرمانه مورد استفاده در مجموعه پیمانکار شناخته‌شده یا اینکه تحت شرایطی حاصل‌شده که بایستی محرمانه تلقی گردد و به‌سادگی نبایستی در اختیار عموم قرار گیرد، نبایستی از سوی کارفرما در اختیار عموم یا شرکت‌های رقیب یا شرکت‌های همکار در زمینه‌های موضوع کاری پیمانکار قرار گیرد و در صورت نیاز، بایستی مجوز کتبی انتشار موارد فوق از پیمانکار اخذ گردد. البته موارد زیر جزء اطلاعات محرمانه به حساب نمی‌آیند:

الف) اطلاعاتی که در اختیار عموم قرارمی گیرد در حالی که طرف کارفرما در انتشار آن بی‌تقصیر است.

ب) اطلاعاتی که از قبل قانونا (به‌طور موجه) در اختیار طرف دیگر بوده قبل از اینکه طرف دیگر این اطلاعات را به او بدهد.

ج ) اطلاعاتی که متعاقب یک حکم دادگاه بر همگان فاش شود.

12-3- هر یک از طرفین طبق قرارداد توافق می‌کنند که در حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه طرف دیگر کوشا باشد. طرفین قرارداد توافق می‌کنند که اطلاعات محرمانه طرف دیگر را برای اشخاص ثالث فاش نکرده، انتقال ندهند، یا این اطلاعات را در اختیار آن‌ها قرار ندهند، به استثنای این اشخاص ثالث یعنی کارمند، نماینده، پیمانکار، عضو وابسته به طرفی از قرارداد که قرارداد کتبی حفظ اطلاعات محرمانه را امضا کرده است و آن اشخاص ثالثی که در رابطه با استفاده از حقوق یا عمل به تعهدات خود در قبال قرارداد به این اطلاعات نیاز دارند. طرفین طبق قرارداد توافق می‌کنند که کلیه اطلاعات، مکاتبات، مذاکرات، یا مطالب مکتوب مربوط به پروژه و این قرارداد را در طول مدت پیشبرد کار کاملاً محرمانه نگهدارند و فقط این اطلاعات را برای کارمندانی که به این اطلاعات نیاز دارند فاش سازند.

 

ماده 13- سایر شرایط قرارداد

13-1- کلیه اطلاعیه‌ها و مکاتبات این قرارداد می‌توانند به‌صورت مکتوب و یا به‌صورت پست الکترونیکی (با اخذ رسید دریافت) یا نمابر (با دریافت تائیدیه دریافت) انجام شوند.

13-2- مدیریت و محرمانگی هزینه‌ها، روش‌های کاری داخلی، درآمدها، مدیریت پرسنل (پیمانکار)، انتساب کار به پرسنل (پیمانکار) و تسویه‌حساب با پرسنل پیمانکار در موضوع این قرارداد صرفاً در اختیار و مالکیت پیمانکار بوده و انعقاد این قرارداد هیچ اختیاری را برای کارفرما در رسیدگی یا اطلاع از اسناد و عملیات مالی و مدیریتی پیمانکار را در هیچ زمینه‌ای پدید نخواهد آورد.

13-3- دو سال پس از انقضا یا اتمام این قرارداد، پیمانکار و کارفرما همدیگر را از زیر دین و تعهد متعاقب بندهای ماده 15 این قرارداد، بری الذمه (آزاد) می‌کنند.

13-4- کلیه پرداختی‌های این قرارداد و مبنای پولی بین طرفین این قرارداد برحسب ریال ایران می‌باشد مگر آنکه در مواردی خاص برای به‌کارگیری ارز دیگری بین طرفین قرارداد توافق کتبی وجود داشته باشد.

13-5- هر یک از طرفین این قرارداد مستقل از هم عمل می‌کنند و در قرارداد نبایستی آن‌ها را به‌عنوان شریک در نظر گرفت، مگر اینکه در این زمینه سندی کتبی و با امضای طرفین وجود داشته باشد. علاوه بر این، هیچ‌یک از طرفین حق ندارند که مستقیماً یا به‌طور ضمنی به‌عنوان نماینده طرف دیگر عمل نمایند یا اینکه سعی کنند که به‌عنوان نماینده طرف دیگر باشند یا اینکه وانمود به این کار کنند، یا به گونه‌ای تعهدی را از طرف یا بنام طرف دیگر به عهده بگیرند و هیچ‌یک از طرفین در این قرارداد به‌عنوان نماینده یا کارمند طرف دیگر نمی‌باشند.

 

ماده 14- یکپارچگی قرارداد
قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تأیید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.


ماده 15- تفکیک‌پذیری
چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.


ماده 16- تغییر و اصلاح
هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.


ماده 17- فورس ماژور
هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.


ماده 18- تغییر نشانی طرفین قرارداد 
هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، کلیه نامه‌ها، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.


ماده 19- حل اختلاف 
در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود.

.
ماده 20- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ
این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …… در شهر …… تنظیم و امضا گردید که دارای نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.
امضای طرف اول                                                 امضای طرف دوم
………………                                          ………………
امضای شاهد اول                                                  امضای شاهد دوم

………………                                          ………………

 

پیوست‌ها:

· پیوست شماره 1: پیکربندی ابزار و محیط فنی مورد استفاده

· پیوست شماره 2: شرح محصولات قابل تحویل

 

پیوست شماره 1: پیکربندی ابزار و محیط فنی

پیکربندی فنی محیط توسعه موضوع سفارش‌های کارفرما در قرارداد حاضر به شرح زیر می‌باشد:

· Oracle 10g as RDBMS

· OIAS 10g as application server

· Oracle Designer as CASE tools

· MSWindows/Linux as server O.S. (negotiable)

· MSWindows XP as client O.S.

· MS Internet explorer v6.0 (or higher) as web browser

· MS Visual source safe v6.0 as source codes version management tools

· Oracle JDeveloper 10g r9.0.4 as WEB IDE (development tools)

· MSVC or Oracle developer as C/S programs development tools

· J2EE as development framework

· Top link as DBConnection layer

· WEB environment as UI/Application environment

· MSOffice as documentation tools

 

پیوست شماره 2: شرح محصولات قابل تحویل

 

 

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها