نمونه قرارداد طراحی و راه‌اندازی سامانه

نمونه قرارداد طراحی و راه‌اندازی سامانه/ تهیه نرم‌افزار ………………

طرفین قرارداد :

طرف اول (کارفرما): خانم/آقای …… فرزند …… به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد……………به نشانی ……………………

طرف دوم (پیمانکار): خانم/آقای …… فرزند …… به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد……………به نشانی ……………………

 براساس نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار

 

ماده 1: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از ” طراحی و راه‌اندازی سامانه / تهیه نرم‌افزار ………………” با استفاده از استانداردها، فراروش، روش‌ها و شرح خدمات مورد توافق در شرایط اختصاصی و پیوست‌های قرارداد.

تبصره 2: در طول مدت اجرای قرارداد و پس از تحویل سامانه / نرم‌افزار، از تاریخ پایان قرارداد به مدت یک سال خدمات پشتیبانی به عهده پیمانکار خواهد بود.

 

ماده 2: مدت اجرای قرارداد

مدت اجرای قرارداد از تاریخ ………… تا تاریخ ………… است که پیمانکار باید کلیه خدمات موضوع قرارداد را مطابق با برنامه زمانی مورد توافق، در شرایط اختصاصی قرارداد، انجام داده و به تأیید کارفرما برساند. مدت پشتیبانی موضوع قرارداد، پس از پایان مدت اجرای پروژه به مدت یک سال می‌باشد.

تبصره: پس از انقضای مدت ذکرشده در ماده فوق قرارداد پشتیبانی منعقد خواهد شد.

 

ماده 3: مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد برابر …………… ریال است که بر اساس شرایط تعیین‌شده در شرایط اختصاصی قرارداد در مقابل انجام خدمات موضوع قرارداد توسط پیمانکار، مبالغ به شرح ماده 4 پس از کسر کسورات قانونی به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

 

ماده 4: صدور صورتحساب و پرداخت‌ها

· پیمانکار صورت‌وضعیت نهایی را تنظیم و برای کارفرما ارسال می‌نماید.

· پس از تأیید ناظر تعیین‌شده (موضوع ماده 11) از سوی کارفرما، کارفرما براساس نامه شماره     مورخ       ” موضوع تعهد پرداخت هزینه اجرای طرح‌های فناوری اطلاعات ” نسبت به تأیید انجام کار اقدام خواهد نمود.

· پس از تأیید ……………… مبلغ قرارداد با احتساب کسورات ذیل به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

4-1- کلیه پرداخت‌های کارفرما به پیمانکار مشمول کسور ذیل خواهد بود:

الف – مالیات و کسور قانونی

پرداخت هرگونه مالیات، بیمه و عوارض که طبق قانون به هر نحوی از انحاء به این قرارداد تعلق می‌گیرد، به عهده پیمانکار است.

ب- سایر کسورات

· ده درصد مبلغ کل قرارداد به منظور تضمین حسن انجام کار پس از تحویل پروژه در طول مدت پشتیبانی قرارداد کسر خواهد شد. (پیمانکار می‌تواند تضمین قابل‌قبول را جایگزین این بند نماید)

· پیش‌پرداخت: پیش‌پرداخت به میزان 20 درصد مبلغ کل قرارداد است که در صورت درخواست کتبی پیمانکار پس از مبادله قرارداد (با تضمین لازم) پرداخت خواهد شد.

4-2- کارفرما موظف است کلیه کسور قانونی را پس از کسر در وجه سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط پرداخت‌نموده، مدارک پرداخت وجوه فوق را در اختیار پیمانکار قرار دهد.

4-3- کارفرما آخرین قسط پیمانکار را پس از کسر کلیه کسورات قانونی و همچنین کسر یا افزایش جریمه‌های مربوط به طرفین (در صورت وجود) پرداخت خواهد نمود.

 

ماده 5: تاریخ شروع قرارداد

5-1- پیمانکار پس از امضاء و مبادله قرارداد، باید ضمانت‌نامه‌های توافق شده قرارداد را به کارفرما ارائه نماید، همچنین کارفرما پس از دریافت ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت و درخواست کتبی پیمانکار نسبت به پرداخت پیش‌پرداخت انجام پروژه به میزان 20 درصد مبلغ کل قرارداد اقدام نماید.

5-2- در صورتی که پیمانکار در مدت مقرر نتواند ضمانت‌نامه خود را ارائه نماید و یا از امضای قرارداد بدون ذکر دلیل موجه سر باز زند، کارفرما می‌تواند به شکل یک‌طرفه قرارداد را فسخ نماید.

5-3- در صورتی که کارفرما از پرداخت پیش‌پرداخت در مدت مقرر امتناع نماید کارفرما باید ظرف مدت 2 هفته نسبت به آزادسازی ضمانت‌نامه‌های پیمانکار اقدام نماید.

5-4- دریافت پیش‌پرداخت منوط به درخواست کتبی پیمانکار خواهد بود و پیمانکار می‌تواند انجام تعهدات خود را بدون دریافت پیش‌پرداخت آغاز نماید که در این صورت، زمان شروع قرارداد همان زمان مبادله قرارداد خواهد بود.

 

ماده 6: محدوده تعهدات

محدوده خدمات و تعهدات قرارداد شامل مواردی است که از طرف کارفرما به پیمانکار براساس صلاحدید خود و شرایط مندرج در شرایط اختصاصی قرارداد محول می‌شود. این محدوده خدمات ممکن است در چارچوب مواد 14 (چهارده) و 19 (نوزده) قابل‌تغییر می‌باشند.

 

ماده 7: تعهدات کارفرما

7-1- کارفرما موظف به تأمین و ارائه تمام اطلاعاتی است که در شرایط اختصاصی قرارداد مشخص گردیده است.

7-2- کارفرما ممکن است برای بهبود خدمات قرارداد در هر زمان توصیه‌هایی به پیمانکار نماید.

7-3- کارفرما متعهد به پرداخت مبلغ قرارداد براساس شرایط اختصاصی قرارداد، به پیمانکار می‌باشد.

7-4- کارفرما، کارشناسان پیمانکار را به واحدهای ذی‌ربط معرفی و دستورات و توصیه‌های لازم را جهت همکاری با آنان صادر خواهد کرد.

7-5- در صورت نیاز و تشخیص پیمانکار و تأیید کارفرما به استقرار تیم کارشناسی پیمانکار در محل‌ها و اماکن وابسته به کارفرما، کارفرما محل کار و امکانات لازم را در حداقل عرف کاری برای استقرار تیم پیمانکار در اختیار قرار خواهد داد.

7-6- کارفرما متعهد می‌گردد که تا پایان دوره ضمانت قرارداد، از جذب کارشناسان پیمانکار بدون اجازه کتبی وی، خودداری نماید.

 

ماده 8: تأئیدات پیمانکار

پیمانکار اعلام کرده است:

8-1- پیمانکار رسماً اعلام می‌نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون مصوب 22 دی‌ماه 1337 (منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری) نمی‌باشد. پیمانکار تعهد می‌نماید که منافع این قرارداد را به هیچ‌یک از اشخاص و افرادی که در قانون مذکور پیش‌بینی‌شده یا بشود از آن استنباط نمود، انتقال نداده و یا ورود آنان را به شرکت قبول نکند. در صورت تخلف از مراتب فوق، کارفرما حق خواهد داشت طبق مقررات قانون مزبور با پیمانکار رفتار نماید.

8-2- کلیه اسناد و مدارک و نیازمندی‌ها را کاملاً مطالعه نموده و از مفاد آن کلاً و جزئاً اطلاع حاصل کرده است.

8-3- نسبت به جمع‌آوری اطلاعات در مورد موضوع قرارداد و ابعاد و حجم و کیفیت وظایف و خدمات آن اقدام نموده است.

8-4- نسبت به امکان تأمین نیروی کارشناسی و تخصصی با کیفیت و توان لازم به تعداد کافی برای تکمیل وظایف در محدوده برنامه زمانی قرارداد اطمینان حاصل نموده و همچنین میزان دستمزدها و سایر هزینه‌ها را در محاسبه خود از هر حیث منظور کرده است.

8-5- نسبت به شرایط انجام موضوع قرارداد و مسائل مطرح در جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز اجرای پروژه، مطالعات لازم را انجام و شناخت کافی از آن به دست آورده است.

8-6- از میزان هزینه‌های ناشی از اجرای قوانین کار و تأمین اجتماعی و قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به مالیات‌ها و عوارض اطلاع داشته و قیمت پیشنهادی خود را برای انجام کلیه تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده گرفته است کافی دانسته و سود عادلانه برای خود منظور داشته است.

8-7- در تهیه پیشنهاد خود علاوه بر هزینه‌های ناشی از مفاد بندهای فوق سایر هزینه‌ها را نیز در نظر گرفته و از هیچ بابت بعداً حق درخواست اضافه پرداختی نخواهد داشت. به طور خلاصه پیمانکار تأکید می‌نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد خود مطالعات کافی به عمل‌آورده و هیچ نکته‌ای باقی نمانده است که بعداً بتواند در مورد آن متعذر به عدم اطلاع خود شود.

 

ماده 9: تعهدات پیمانکار

9-1- مستقل از هر شرط صریحی در قرارداد، پیمانکار در مقابل کارفرما به ازای هر پی آمد ناشی از تأخیر، ضعف عملکرد، نقض قرارداد و قصور انجام‌شده متعهد و مسئول است؛ و این خسارت‌های وارده از تضمین‌ها یا عدم پرداخت کامل حق‌الزحمه انجام کار قابل وصول می‌باشد.

9-2- پیمانکار در هر حالتی مسئول و متعهد نسبت به اعمال و کوتاهی کارکنان جزء خود در مقابل کارفرما بر طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب می‌باشد.

9-3- پیمانکار، کارفرما را در مقابل هر ادعا،‌ خسارت، مخارج و هزینه شامل آن‌هایی که توسط کارکنان پیمانکار و یا هر شخص ثالثی در ارتباط با اجرای پروژه مطرح می‌گردند مصون و مبری می‌سازد.

9-4- تعهدات و مسئولیت‌های پیمانکار در قرارداد تحت هیچ شرایطی براساس مدرک، اطلاعات و یا توصیه انجام‌شده توسط هیچ طرف ثالثی محدود نمی‌گردد. مگر به موجب قانون و دستورات مراجع قانونی ذیصلاح

9-5- پیمانکار متعهد می‌شود که از به‌کارگیری یا استخدام کارکنان و یا سایر افراد طرف قرارداد با کارفرما بدون اجازه کتبی کارفرما خودداری می‌نماید.

9-6- پیمانکار کلیه اطلاعات و مدارک دریافت شده از کارفرما را محرمانه تلقی کرده و بدون اجازه کارفرما حق افشاء یا واگذاری آن‌ها را به غیر ندارد. در غیر این صورت مشمول مقررات افشای اسرار و مقررات جزایی مربوطه می‌باشد. جزئیات مربوطه در قرارداد NDA پیوست خواهد آمد.

9-7- از تاریخ تحویل نهایی سامانه / نرم‌افزار به مدت یک سال سامانه/ نرم‌افزار مذکور دارای گارانتی بوده و پشتیبانی از سامانه / نرم‌افزار و رفع مشکلات و نواقص احتمالی آن در این مدت به‌صورت رایگان بر عهده پیمانکار می‌باشد و در صورت بروز اشکالات غیرقابل پیش‌بینی و ارائه خدمات به‌منظور رفع اشکالات احتمالی سیستم اقدام نماید و در صورت تمایل کارفرما، قرارداد پشتیبانی در سال‌های آینده با توافق طرفین توسط کارفرما انجام خواهد شد.

9-8- پیمانکار موظف به رفع مشکلات احتمالی در جریان عملکرد صحیح موضوع قرارداد به‌صورت تلفنی و حضوری پس از درخواست کارفرما می‌باشد.

9-9- پیمانکار موظف است نسبت به پشتیبانی سامانه / نرم‌افزار در صورت بروز مشکلات غیرقابل پیش‌بینی و ارائه خدمات به‌منظور رفع اشکالات احتمالی سیستم اقدام نماید.

9-10- در صورت نیاز به هرگونه تغییر، پیمانکار موظف است قبل از انجام هرگونه اقدام، مستندات و کلیه موارد مربوط به آن را به تأیید کارفرما، ناظر و یا شخصیت‌های حقیقی و یا حقوقی معرفی‌شده توسط کارفرما رسانده و نظرات اصلاحی را مورد عمل قرار دهد.

9-11- پیمانکار متعهد می‌گردد نسبت به ارائه گزارش کار در جلسات با زمان‌ها و مکان‌های تعیین‌شده توسط کارفرما اقدام نماید.

9-12- پیمانکار موظف است در کلیه موارد مطابقت کار با استانداردهای بین‌المللی، ملی و فناوری روز و پیشرفته را از جنبه‌های مختلف مد نظر قرار دهد؛ و این اقدامات باید به امضای ناظر برسد.

9-13- پیمانکار موظف است در حین انجام کار در صورت نیاز به استقرار تیم در محل تعیین‌شده توسط کارفرما پیش‌بینی لازم را در این زمینه انجام دهد.

9-14- کلیه اشخاصی که تحت هر عنوان از طرف پیمانکار به منظور انجام مفاد قرارداد به کارفرما معرفی می‌شوند، جزء پرسنل پیمانکار محسوب شده و کارفرما هیچ‌گونه تکلیف و مسئولیتی در قبال ایشان نخواهد داشت.

9-15- تهیه لوازم و وسایل مورد نیاز به منظور اجرای صحیح موضوع قرارداد به عهده پیمانکار می‌باشد.

9-16- پیمانکار موظف است نسبت به تهیه نسخه‌های پشتیبان هفتگی و ماهانه از بانک اطلاعاتی و فایل‌های سامانه / نرم‌افزار موضوع قرارداد اقدام نماید و در صورت عدم تهیه نسخه پشتیبان توسط پیمانکار و از بین رفتن بانک اطلاعاتی، پیمانکار موظف است علاوه بر بازسازی اطلاعات به دلیل قصور و ایجاد وقفه در روندکار و عدم اجرای صحیح تعهدات خود، خسارتی که مناسب با وضعیت پیش‌آمده می‌باشد از محل تضمین‌ها یا کسر مطالبات به کارفرما بپردازد.

9-17- پیمانکار موظف است نسبت به ارائه خدمات آموزش کاربران، پیمانکار و راهنمایی به منظور افزایش کارایی سایت و بررسی نیازهای جدید کاربران بنا به درخواست کارفرما اقدام نماید و در صورت نیاز کارفرما مبنی بر افزودن امکانات و قابلیت‌های جدید اقدام نماید. پیمانکار موظف است نسبت به ایجاد امکانات جدید درخواستی از سوی کارفرما اقدام نماید.

9-18- پیمانکار مسئولیت تمام موارد امنیتی (از جمله امنیت IIS) در خصوص موضوع قرارداد را بر عهده دارد و موظف به پایش مداوم موارد امنیتی سایت/ نرم‌افزار است. تهیه و نگهداری فایل logاز تمامی ارتباطات با سرور به منظور تشخیص موارد امنیتی و تلاش برای ورود غیر مجاز و جلوگیری از آن بر عهده پیمانکار خواهد بود.

9-19- پیمانکار مسئولیت اجرا و ارائه خدمات تمامی موارد ذکر شده در شرایط خصوصی قرارداد را بر عهده دارد.

 

ماده 10: کیفیت خدمات ارائه‌شده از طرف پیمانکار

10-1- پیمانکار وظایف و خدمات خود را دقیقاً مطابق با شرایط خواسته‌شده در قرارداد و در چارچوب قوانین و مقررات مملکتی انجام داده و تمام مهارت، دقت و سعی و تلاش خود را برای ارائه خدمات یادشده بکار خواهد برد.

10-2- پیمانکار در تمام موضوعات تخصصی و کاری پروژه، به‌عنوان یک پیمانکار صادق و امین کارفرما عمل کرده و تمام تجارب و امکانات فنی و تکنیکی و مهارت‌هایی که به‌طور معمول برای ارائه بهتر خدماتی که در آن مشغول است، مورد نیاز می‌باشد را فراهم خواهد نمود.

10-3 مدیران ستادی پیمانکار، کارشناسان دائم و کارشناسانی که به‌طور موقت با پیمانکار همکاری می‌کنند، تمام مسئولیت‌ها و وظایف خود را با به‌کارگیری عالی‌ترین استانداردهای فنی به انجام می‌رسانند.

10-4- پیمانکار تمام گزارش‌هایی را که در طی مراحل انجام کار و براساس شرایط اختصاصی قرارداد ملزم به ارائه و تحویل آن‌ها می‌باشد و هم‌چنین گزارش نهائی را در سه نسخه به همراه نسخه الکترونیکی، تهیه‌کرده و به کارفرما ارائه می‌دهد.

10-5- پیمانکار این امکان را فراهم خواهد آورد تا در هر زمان که کارفرما ضروری تشخیص دهد، بتواند نسبت به حضور در محل انجام فعالیت‌های موضوع قرارداد و دسترسی کامل به جزئیات آن‌ها اقدام نماید. کارفرما این حق را خواهد داشت که در هر لحظه نسبت به چگونگی انجام کار، نظارت حضوری داشته باشد.

10-6- پیمانکار، سازمان و تیم کارشناسی مناسب برای ارائه خدمات موردنیاز پروژه را که براساس شرایط اختصاصی قرارداد مشخص گردیده است، در طول پروژه حفظ خواهد کرد. هرگونه تغییری در سازمان و تیم کارشناسی یاد شده با هماهنگی کارفرما صورت می‌پذیرد.

 

ماده 11: ناظر

کارفرما متعهد می‌گردد که شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) معرفی خواهد نمود تا بر انجام تعهدات پیمانکار، کارفرما و امور مربوط به قرارداد نظارت نماید. اهم شرح وظایف ناظر عبارت است از:

· برقراری ارتباط مناسب و لازم بین کاربران پروژه و کارشناسان پیمانکار

· نظارت بر نحوه انجام کار و تعهدات توسط پیمانکار و کارفرما

· تأیید خروجی‌های ارسالی توسط پیمانکار حداکثر تا 2 هفته پس از تحویل

· محاسبه خسارات و تاخیرات پروژه و احتساب زمانی و ریالی آن‌ها در چارچوب قرارداد چه این موارد از طرف کارفرما صورت گرفته باشد چه از طرف پیمانکار

· جمع‌آوری نظرات کلیه عوامل کارفرما (که به این پروژه مربوط می‌شوند) و انعکاس آن‌ها به پیمانکار و پیگیری انجام امور و اصلاحات نهایی لازم

· در فرآورده‌های قرارداد نظارت مستمر تا تحویل نهایی پروژه و همکاری با کاربران به منظور آزمون پذیرش سامانه / نرم‌افزار نهایی پروژه

 

ماده 12: هماهنگی با سایر پیمانکاران

12-1- هرگاه پیمانکاران دیگری در حال انجام کاری با کارفرما باشند که به تشخیص کارفرما به موضوع این قرارداد ربط پیدا می‌کند پیمانکار متعهد است، به دلیل همبستگی پروژه‌ها در جلسات هماهنگی شرکت نموده و هماهنگی‌های لازم را با پیمانکاران دیگر با هماهنگی ناظر پروژه به عمل‌آورده و تسهیلات لازم را برای آنان فراهم آورد.

12-2- پیمانکار موظف است در مواردی که پروژه تحت مسئولیت وی نیاز به ایجاد هماهنگی یا تغییر در سایر پروژه‌های کارفرما را داشته باشد، مورد نیاز را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و متقابلاً در صورتی که طراحی‌های سایر پیمانکاران مستلزم انجام هماهنگی یا تغییراتی در طراحی‌های موضوع این قرارداد باشد، پیمانکار موظف به همکاری در جهت اعمال اصلاحات لازم است. (هماهنگی و یکپارچه‌سازی کلی این تغییرات به عهده ناظر و کارفرماست.)

 

ماده 13: نماینده پیمانکار

13-1- پیمانکار با توافق کارفرما یک فرد با توان و تخصص و کیفیت لازم را به‌عنوان نماینده خود و مدیر پروژه تعیین کرده و به کارفرما معرفی می‌نماید. این فرد به‌عنوان نقطه ارتباط بین پیمانکار و کارفرما در اجرای پروژه عمل خواهد نمود. این معرفی می‌بایستی ظرف 2 هفته از انعقاد قرارداد صورت بگیرد. پیمانکار قبل از تعیین و انتصاب نماینده جدید خود، کارفرما را رسماً در جریان خواهد گذاشت. نماینده پیمانکار تنها پس از کسب موافقت کارفرما قابل تعویض می‌باشد. کارفرما این اختیار را خواهد داشت تا با معرفی انجام‌شده مخالفت نموده و ضمن ارائه دلایل به پیمانکار تکلیف نماید که نماینده خود را تعویض نماید. در چنین حالتی پیمانکار فرد مذکور را با شخص مناسب و ذی‌صلاح دیگری و بدون تحمیل هزینه اضافی به کارفرما تعویض خواهد نمود.

13-2- پیمانکار موظف است که علاوه بر معرفی مدیر پروژه، شخص دیگری را نیز به عنوان قائم‌مقام مدیر پروژه معرفی نماید تا در موارد اضطرار در انجام وظایف مدیر پروژه خللی ایجاد نگردد. در خصوص قائم‌مقام مدیر نیز مقررات بند 13- 1 در خصوص تعویض حکم کارفرماست.

13-3- نماینده پیمانکار این اختیار را خواهد داشت که از طرف پیمانکار هر تصمیمی را در چارچوب قرارداد منعقده، برای اجرای خدمات موضوع قرارداد اتخاذ نماید.

 

ماده 14: تغییرات در خدمات

کارفرما این اختیار را خواهد داشت که براساس صلاحدید خود در خدماتی که باید از طرف پیمانکار ارائه گردند،‌ تغییراتی بدهد. در چنین حالتی طرفین، موضوع را مشترکاً مورد بحث قرار داده تا راه‌حل مناسبی برای تغییر در چارچوب‌های تنظیم‌شده برای زمان و مبلغ قرارداد که طرفین روی آن توافق کرده‌اند، بیابند. چنانچه توافقی در این زمینه حاصل نگردد، قرارداد بدون تغییر ادامه خواهد یافت.

 

ماده 15: تعلیق انجام خدمات

15-1- چنانچه کارفرما به دلایلی به غیر از قصور پیمانکار و یا حوادث غیرمترقبه، کار را موقتاً و با اعلام کتبی معلق نماید، موظف است بابت هر روز تعلیق کار مبلغی برابر با هزینه‌های پرسنلی کارکنان شاغل در آن مرحله بابت خسارت تعلیق کار به پیمانکار پرداخت نماید. پیمانکار موظف است در این مدت نیروی شاغل در پروژه را در سازمان خود حفظ کند.

15-2- پیمانکار با دریافت یادداشت رسمی تعلیق، فوراً ارائه خدمات را به حالت تعلیق درآورده و هزینه‌ها را به حداقل مورد توافق طرفین کاهش خواهد داد.

15-3- با تعلیق ارائه خدمات، پیمانکار این حق را خواهد داشت که درخواست جبران هزینه‌هایی را نماید که به‌طور واقعی تا قبل از زمان تعلیق انجام داده است. میزان هزینه باید به تأیید ناظر برسد.

15-4- کارفرما با یک اعلام قبلی 10 روزه می‌تواند از پیمانکار بخواهد که انجام وظایف و ارائه خدمات خود را از سر بگیرد.

15-5- اگر تعلیق اجرای وظایف و ارائه خدمات بیش از سه ماه طول بکشد پیمانکار این حق را خواهد داشت که مطابق با ماده 31 قرارداد را فسخ نمایند.

 

ماده 16: گواهینامه انجام کار و دوران ضمانت آن

بعد از تکمیل وظایف و خدمات و تحویل آخرین گزارش نهائی به کارفرما و تأیید کارفرما و ناظر، ظرف مدت 30 روز یا از طرف کارفرما گواهینامه انجام تعهدات برای پیمانکار صادر می‌گردد و یا وی به‌صورت مکتوب و با ارائه دلایل مشخص با جزئیات لازم آن بخشی از خدمات را که به شکل مطلوب انجام نپذیرفته به پیمانکار اعلام می‌نماید تا پیمانکار در مدت 30 روز نسبت به رفع نقایص گزارش‌شده اقدام نماید.

 

ماده 17: ضمانت انجام تعهدات            

پیمانکار مدعی توانمندی ایفاء تعهدات مصرحه در قرارداد حاضر، به منظور اجرای دقیق و بدون نقص موضوع قرارداد می‌باشد. فلذا چنانچه به علت قصور در اجرای به موقع و یا عدم کارایی موارد مطروحه، خسارتی به کارفرما وارد آید، پیمانکار ضامن بوده و ملزم به تأمین خدمات به تشخیص کارفرما خواهد بود و بدین منظور هم‌زمان با انعقاد قرارداد، پیمانکار موظف است معادل 10% کل مبلغ قرارداد را به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی در اختیار کارفرما (استانداری) قرار دهد، تضمین مرقوم پس از انجام کامل تعهدات پیمانکار به موجب این قرارداد مسترد می‌گردد.و تضمین حسن انجام کار در طول مدت پشتیبانی (منطبق بر ماده 4) جایگزین آن می‌گردد.

کارفرما این حق را خواهد داشت تا از پرداخت تمام یا قسمتی از این مبالغ در مقابل عدم ارائه مطلوب و کامل تمام یا بخشی از فعالیت‌های موضوع قرارداد با ذکر دلایل موجه و تأیید ناظر، خودداری نماید.

 

ماده 18: جریمه تأخیر

الف: تاخیرات پیمانکار

18-1- پیمانکار موظف به پشتیبانی فنی و رفع کلیه نواقص احتمالی در هر زمان می‌باشد و در صورت بروز هرگونه مشکلی، حداکثر ظرف مدت 8 ساعت پس از اعلام دفتر فناوری اطلاعاتIT  نسبت به رفع مشکلات و نواقص اقدام نماید و در صورت عدم اجرای قرارداد در زمان مشخص(مطابق با برنامه زمانی مشخص‌شده)، به ازای هر روز تأخیر، پیمانکار موظف به پرداخت مبلغ یک‌صد هزار ریال به عنوان دیرکرد می‌باشد که این مبلغ راساً توسط کارفرما از مطالبات پیمانکار کسر می‌گردد.

18-2- کارفرما می‌تواند بدون خدشه وارد آوردن به هیچ‌یک از حقوق و روش‌های وصول، مبالغ جریمه (جرائم) تأخیر را از مطالبات پیمانکار کسر نماید. پرداخت و یا کسر چنین جرایمی منجر به اسقاط تعهدات و مسئولیت‌های پیمانکار در چارچوب قرارداد نخواهد شد.

18-3- بعلاوه چنانچه جمع زمان تأخیر پیمانکار به 25 درصد زمان پروژه برسد، کارفرما می‌توانند قرارداد را بدون هیچ‌گونه پرداختی به پیمانکار و بدون توجه به ادعای غرامت خسارت که در چنین حالتی ممکن است از طرف پیمانکار تقاضا گردد، فسخ کرده و مبالغ حسن انجام کار(موضوع ماده 31) را به نفع خود ضبط نماید.

ب: تاخیرات کارفرما

18-4- چنانچه به علت قصور کارفرما و با تأیید ناظر هرگونه تاخیری در کار پیمانکار ایجاد گردد، کارفرما موظف است که به ازای هر روز تأخیر، یک روز به زمان پروژه افزوده و مبلغی به میزان هزینه‌ی واقعی که پیمانکار با لحاظ اینکه اقدامات مقتضی در جهت تقلیل هزینه را انجام داده و این امر به تأیید ناظر رسیده باشد به وی پرداخت نماید

18-5- بعلاوه چنانچه جمع زمان تأخیر کارفرما به 25 درصد زمان پروژه برسد، پیمانکار می‌تواند قرارداد را به شکل یک‌طرفه فسخ نموده و کلیه هزینه‌ها و مطالبات خود را تا زمان فسخ قرارداد که به تأیید کارفرما و ناظر می‌رسد، درخواست نماید. در این صورت کارفرما موظف است، نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکار ظرف مدت یک ماه اقدام نماید

 

ماده 19: تغییرات در قرارداد

19-1- در صورتی که در حین اجرای کار، پیمانکار ضرورت تغییراتی را در شرایط اختصاصی قرارداد، احساس نماید، موظف است موضوع را کتباً به کارفرما اعلام نماید. کارفرما موضوع درخواست شده توسط پیمانکار را در اسرع وقت بررسی و نتیجه را در ظرف مدت دو هفته به پیمانکار اطلاع خواهد داد. هرگونه تغییر در قرارداد طی یک الحاقیه جداگانه که بـه تأیید طرفین می‌رسد، صورت خواهد گـرفت. در صورت توافـق با تـغییرات درخواست شده در مستندات پروژه، کارفرما تغییرات پذیرفته‌شده را کتباً به اطلاع پیمانکار می‌رساند.

19-2- کارفرما می‌تواند در طول مدت اجرای پروژه، با اطلاع کتبی به پیمانکار تا میزان 25درصد مبلغ قرارداد را به تعهدات موضوع قرارداد اضافه نماید. در این صورت مدت و مبلغ قرارداد بدون تغیر در نرخ‌های پایه قرارداد با توافق طرفین متناسباً اصلاح خواهد شد.

 

ماده 20: پیمانکار جزء

به‌کارگیری هر پیمانکار جزء برای سپردن بخشی از اختیارات و تعهدات پیمانکار برای ارائه خدمات خود در قالب موضوع قرارداد، در صورت دارا بودن کیفیت و تخصص‌ها و توانمندی‌های لازم و پس از اعلام رسمی توسط پیمانکار به کارفرما عملی می‌باشد. کارفرما این حق را برای خود محفوظ خواهد داشت تا چنانچه نسبت به توانایی پیمانکار(های) جزء یاد شده مطمئن نگردد موضوع را به پیمانکار جهت اصلاح اعلا‌م نماید. پیمانکار جزء هیچ نوع رابطه استخدامی و حقوقی با کارفرما نداشته و کارفرما در قبال وی هیچ مسئولیتی نخواهد داشت علیرغم انتخاب پیمانکار جز،، پیمانکار کماکان مسئول انجام کل خدمات مشخص‌شده در قرارداد می‌باشد.

 

ماده 21: انتقال تعهدات به غیر

پیمانکار این حق را نخواهد داشت که منافع و تعهدات این قرارداد یا بخشی از آن را به طرف (های) ثالثی واگذار نماید، مگر آنکه قبلاً تأیید صریح و قطعی کارفرما را که منحصراً براساس صلاحدید خود کارفرما صادر خواهد شد،‌ به‌صورت کتبی دریافت نماید.

 

ماده 22: حق طبع و نشر

22-1- پیمانکار بایستی برای انجام وظایف و ارائه خدمات موضوع قرارداد، به هزینه‌های خود در محدوده پروژه، مجوزهای ضروری را برای دریافت حق استفاده از صاحبان لیسانس، مدل‌ها، نامه‌ای تجاری، حقوق نرم‌افزار و دیگر حقوقی که استفاده از آن‌ها منوط به کسب مجوز است را کسب کرده و کارفرما را در مقابل هرگونه ادعا، دادخواهی، غرامت،‌ هزینه‌ها و مخارج (شامل و نه منحصر به هزینه‌های قانونی) برای کسب و یا نقض حقوق یاد شده مصون نگاه دارد.

22-2- چنانچه امکان دریافت مجوز حق استفاده به هر دلیلی برای پیمانکار، موجود نباشد، طرفین برای یک راهکار توافق خواهند نمود.

22-3- کلیه مدارکی که در جریان ارائه خدمات موضوع قرارداد توسط پیمانکار تولید می‌گردند جزء دارائی‌های کارفرما محسوب می‌گردند. این امر کلیه منابع اصلی و مستندات کامل پروژه را نیز شامل می‌گردد.

22-4- پیمانکار بدون دریافت مجوز رسمی کارفرما حق انتشار مطالعات یا موضوعات مطرح‌شده در خلال انجام خدمات قرارداد و ارائه اطلاعات مربوط به هر شکل را ندارد.

 

ماده 23: امور محرمانه

پیمانکار کلیه موضوعات مرتبط به قرارداد را محرمانه تلقی کرده و تحت هیچ شرایطی اطلاعات، مدارک، داده‌های تکنیکی، تجارب و دانش فنی‌ای که توسط کارفرما در اختیار وی گذاشته‌شده است را فاش نخواهد کرد، مگر اینکه مجوز رسمی و کتبی کارفرما را در این رابطه اخذ کرده باشد.

علاوه بر این پیمانکار متعهد می‌گردد دستیابی به اطلاعات محرمانه را محدود به آن کارشناسان، پیمانکاران و طرف‌های قرارداد خود نماید که برای انجام درست وظایف و ارائه خدمات، واقعاً به آن‌ها نیاز دارند. به هر حال پیمانکار باید ماهیت محرمانه بودن اطلاعات را به اشخاص فوق اطلاع داده و نسبت به عدم افشای موارد، کنترل و نظارت لازم به عمل آورد. موضوع محرمانه بودن امور یاد شده برای مدت ده (10) سال از زمان دریافت گواهینامه نهایی تأیید انجام کار، باقی خواهد ماند.

 

ماده 24: روش‌ها و استانداردها

24-1- کارفرما استانداردهای خود را قبل از شروع قرارداد به پیمانکار اعلام می‌نماید. پیمانکار موظف است عملیات موضوع قرارداد را در چارچوب استانداردهای تعیین‌شده کارفرما (مندرج در متن قرارداد و شرایط خصوصی قرارداد) که قبلاً با پیمانکار در مورد آن‌ها توافق شده است انجام دهد.

24-2- در صورتی که پیمانکار بخش یا بخش‌هایی از استانداردهای کارفرما را در طول پروژه قابل اجرا ندانست می‌تواند نظر خود را کتباً به کارفرما منعکس نموده و در صورت تأیید کتبی کارفرما، آن بخش، یا بخشی از لیست استانداردهای کارفرما حذف و رعایت آن‌ها از طرف پیمانکار الزامی نخواهد بود.

24-3- در صورتی که در مرحله‌ای استانداردی تعریف‌نشده باشد، کارفرما و پیمانکار برای تعریف آن با هم توافق می‌کنند.

 

ماده 25: طرح‌های مدیریتی پروژه و گزارش پیشرفت کار پیمانکار

25-1- پیمانکار موظف است ظرف مدت سه هفته پس از انعقاد قرارداد، طرح مدیریت پروژه و طرح کیفیت پروژه و طرح پیکربندی پروژه را تهیه و تسلیم نماید و پس از اخذ نقطه نظرات کارفرما، آن را نهایی و به تأیید کارفرما برساند. همچنین پیمانکار موظف است قبل از شروع هر مرحله طرح کنترل پروژه و صحت سنجی و اعتبارسنجی آن مرحله را به روز نموده و به کارفرما تسلیم نماید.

25-2- پیمانکار موظف است از طریق گزارش‌های پیشرفت کار ماهانه، کارفرما را از اقدامات انجام‌شده و پیشرفت و تاخیرات احتمالی پروژه و در صورت وجود تأخیر، از راهکارهای ارائه‌شده به جهت مقابله با آن تأخیر، مطلع نماید.

 

ماده 26: قوانین کار و تأمین اجتماعی و مالیات‌ها

26-1- پیمانکار تأیید می‌نماید که از جمیع قوانین و مقررات ناظر بر این قرارداد از جمله مقررات و قوانین مربوط به کار و تأمین اجتماعی و همچنین قوانین مربوط به مالیات‌ها و عوارض کاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آن‌ها را رعایت کند. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق‌الذکر متوجه پیمانکار خواهد بود.

26-2- پیمانکار مکلف است کلیه کارکنانی را که برای اجرای این قرارداد بکار می‌گمارد طبق قوانین و مقررات بیمه نموده و حق بیمه‌های متعلق را صحیحاً و مرتباً به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و رسید آن را به کارفرما تسلیم نماید. کارفرما از هر پرداخت به پیمانکار مطابق قانون درصدی به‌عنوان ودیعه حق تأمین اجتماعی کسر و نگهداری و در مقابل ارائه مفاصاحساب به پیمانکار مسترد خواهد نمود (در مورد کسر ودیعه حق تأمین اجتماعی هرگاه که قانون تغییر یابد و قابل تسری بر این قرارداد باشد مطابق قانون جدید عمل خواهد شد.)

26-3- پرداخت هرگونه مالیات و عوارض که به موضوع این قرارداد تعلق گیرد منحصراً به عهده پیمانکار است. کارفرما در هر پرداخت به پیمانکار علی‌الحساب مالیاتی متعلق را طبق قانون کسر و به وزارت دارائی پرداخت خواهد کرد که رسید پرداخت وجه مربوطه را حداکثر ظرف مدت 15 (پانزده) روز به پیمانکار تسلیم نماید.

26-4- چنانچه پس از انعقاد موضوع قرارداد قوانین به گونه‌ای تغییر یابند که برای پرداخت عوارض و مالیات‌های موضوع این ماده هزینه اضافه‌ای به پیمانکار تحمیل گردد. مبلغ قرارداد با توافق طرفین و براساس مانده موضوع خدمات تعدیل خواهد گردید.

 

ماده 27: قوه قاهره (فورس ماژور)

هرگاه به علت حوادث قهری و غیر مترقبه هر یک از طرفین قرارداد نتوانند تعهدات خود را انجام دهند، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود. جنگ اعم از اعلام‌شده یا نشده، انقلابات و اعتصابات عمومی، شیوع بیماری‌های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان‌های غیر عادی، خشک‌سالی‌های بی‌سابقه و همچنین آتش‌سوزی‌های دامنه‌دار که ناشی از کار پیمانکار نباشد جزو حوادث قهری محسوب شده و در مورد خسارات ناشی از آن‌ها به ترتیب ذیل عمل خواهد شد.

27-1- پیمانکار در صورت بروز شرایط فورس ماژور بایستی بلافاصله موضوع را به اطلاع کارفرما برساند. کارفرما به تشخیص خود و همفکری با پیمانکار تدابیر لازم را اتخاذ خواهد نمود. در طول مدت تعذر پیمانکار موظف است حداکثر تلاش خود را در جهت حفظ اقدامات انجام‌شده و مدارک تولیدشده به بهترین نحو مطلوب و با کمترین تأخیر به عمل آورد. کلیه این اقدامات باید به تأیید ناظر برسد.

27-2- چنانچه مدت فورس ماژور بیش از سه ماه گردد، در آن صورت هر یک از طرفین چنانچه تمایل داشته باشد، اختیار فسخ قرارداد را با ارائه یادداشت کتبی دارد. در این شرایط پیمانکار محق به دریافت هزینه‌هایی است که به‌طور واقعی تا لحظه وقوع فورس ماژور در ارتباط با عملیات موضوع قرارداد انجام داده است.

 

ماده 28: قانون حاکم بر قرارداد

کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران که در ارتباط با موضوع قرارداد می‌باشد بر این قرارداد حاکم خواهد بود.

 

ماده 29: رعایت قوانین

پیمانکار مکلف است کلیه قوانین مملکتی و مقررات و آئین‌نامه‌های جاری اعم از مملکتی و شرکتی را رعایت نماید. در هیچ صورتی پیمانکار نمی‌تواند با عذر عدم اطلاع از قوانین و مقررات مزبور متعذر گردد.

 

ماده 30: مرجع حل اختلاف

کلیه دعاوی و ابهامات و اختلافاتی که در ارتباط با موضوع قرارداد و انجام وظایف پیش‌آمده و طرفین نتوانند ظرف مدت سی (30) روز از زمان مطرح‌شدن آن را بین خود حل کنند، موضوع به شورای عالی انفورماتیک کشور یا کمیته حل اختلاف انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران ارجاع و رأی صادره برای طرفین قطعی، نهایی و لازم‌الاجرا است. پیمانکار نمی‌تواند به بهانه وجود اختلاف، اجرای مطلوب موضوع قرارداد را متوقف یا معلق نماید.

 

ماده 31: فسخ قرارداد

31-1- قرارداد در شرایط ذیل قابل‌فسخ می‌باشد:

الف) با اختیار کارفرما در صورتی که میزان جریمه تأخیر پیمانکار موضوع ماده 18 به 25 درصد زمان اجرای قرارداد برسد.

ب) با اختیار کارفرما در شرایطی که پیمانکار قادر به تکمیل و انجام کل یا بخشی از تعهدات خود مطابق قرارداد و بر طبق برنامه زمانی نشده و قادر به رفع نقایص خود ظرف مدت دو هفته از دریافت یادداشت در این زمینه نگردیده باشد.

پ) براساس اختیار یکی از طرفین در حالتی که طرف دیگر اعلام ورشکستگی نموده و یا اینکه قادر به انجام تعهدات خود نباشد.

ت) براساس اختیار یکی از طرفین در صورتی که طرف دیگر منحل گردیده و یا درخواست انحلال نماید.

ث) براساس توافق طرفین.

ج) براساس اختیار هر یک از طرفین در صورتی که حالت فورس ماژور ایجادشده و مطابق ماده 27 مدت آن از سه ماه طولانی‌تر گردیده باشد.

چ) براساس اختیار پیمانکار در صورتی که موضوع تعلیق اجرای وظایف و ارائه خدمات موضوع قرارداد بیش از سه ماه مطابق ماده 15 طول بکشد.

ح) با اختیار پیمانکار در صورتی که میزان جریمه تأخیر کارفرما موضوع ماده 18 به 25 درصد زمان اجرای قرارداد برسد.

31-2- چنانچه حالات (الف) و (ب) در فوق اتفاق بیفتد کارفرما این اختیار را خواهد داشت که ضمانت حسن انجام کار موضوع ماده 17 را به نفع خود ضبط نماید. بعلاوه کارفرما اختیار خواهد داشت که مبالغی را که از صورتحساب‌های پیمانکار، بهر دلیلی تا زمان فسخ قرارداد کسر کرده است (در صورت وجود)، بدون خدشه وارد آوردن به حقوق کارفرما برای ادعای غرامت و دریافت هر هزینه یا مخارجی که برای جبران لطمات وارده می‌نماید، به نفع خود ضبط نماید.

31-3- در صورت وقوع حالات (پ) و (ت) فوق مقررات ذیل اعمال خواهند گردید:

الف) اگر فسخ براساس اختیار کارفرما صورت گرفته باشد، کارفرما علاوه بر اعمال حق فسخ می‌تواند خسارت عدم ایفای به موقع تعهدات را از ضمانت حسن انجام کار موضوع ماده 17 برداشت نماید.

ب) اگر فسخ براساس اختیار پیمانکار صورت گرفته باشد، کارفرما ضمانت حسن انجام کار موضوع ماده 17 با کسر هزینه و خسارات وارده و هزینه‌ی واقعی اقدامات انجام‌شده که به تأیید ناظر رسیده تا زمان فسخ را به پیمانکار می‌پردازد.

31-4- چنانچه فسخ بر مبنای بند (ث) ماده 31-1 صورت بگیرد طرفین در مورد چگونگی پایان دادن به کار با یکدیگر توافق می‌کنند.

31-5- فسخ قرارداد براساس بند (ج) ماده 31-1، کارفرما برای اقدامات صورت گرفته از طرف پیمانکار تا قبل از حالت فورس ماژور و با ملاحظه کسر کسورات قانونی و خساراتی که از طرف پیمانکار به کارفرما وارد شده، هزینه واقعی این اقدامات را خواهد پرداخت.

31-6- در صورت فسخ قرارداد براساس بند (چ) و (ح) ماده 31-1، کارفرما برای اقدامات صورت گرفته توسط پیمانکار کلیه هزینه‌ها و مطالبات پیمانکار که به تأیید ناظر رسیده باشد را می‌پردازد.

31-7- با دریافت اعلام فسخ قرارداد، با هر یک از روش‌های فوق، پیمانکار ارائه خدمات را متوقف کرده و از پذیرش تعهد برای شروع هر کار جدید در ارتباط با خدمات یاد شده خودداری کرده و چنانچه درخواست شود هر تلاش معقولی را برای فسخ کلیه تعهدات جاری براساس شرایط مورد رضایت کارفرما فراهم کرده و بعد از آن فقط اقداماتی را انجام خواهد داد که ممکن است برای حفظ و نگهداری اقداماتی که قبلاً کرده، ضروری باشد. در طی یک ماه بعد از تاریخ اعلام فسخ، پیمانکار گزارش نهایی خود را به کارفرما ارائه خواهد داد.

31-8- در هر یک از حالات فسخ، پیمانکار براساس درخواست کارفرما قراردادهای فرعی خود با طرف‌های ثالث را به کارفرما یا افراد (حقیقی یا حقوقی) که از طرف وی معرفی می‌گردند،‌ منتقل می‌نماید.

31-9- پیمانکار اسناد و مدارک تهیه‌شده در موضوع قرارداد را تحویل کارفرما داده و تمام اقداماتی را که لازم است انجام می‌دهد تا تمام حقوق، عناوین و دیگر امتیازاتی را که در ارتباط با انجام وظایف پروژه کسب کرده است، به کارفرما واگذار نماید.

 

ماده 32: تغییرات

هرگونه تغییر و یا اضافه شدن به موضوع قرارداد رسمیت نخواهد داشت مگر آنکه به صورت مکتوب و صریح به امضای طرفین برسد.

 

ماده 33: عدم اعتبار

چنانچه هر یک از شروط قرارداد غیر مؤثر شده و یا در بخشی از آن قابل اعمال نباشد، قابلیت اعمال سایر شروط خدشه‌دار نخواهد شد. طرفین تلاش می‌کنند شرط غیرقابل اعمال را با یک شرط قابل‌اعمال به‌نحوی‌که نتایج حتی‌الامکان مشابه با نتایج حاصل از شرط اولیه باشد، جایگزین نمایند.

 

ماده 34: یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین مورد توافق و تأیید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 35: زبان

زبان بکار گرفته‌شده و موردپذیرش در اجرای قرارداد، زبان فارسی می‌باشد. کلیه مکاتبات و گزارش‌ها بایستی به زبان فارسی تهیه و ارائه گردند، مگر اینکه با درخواست پیمانکار و توافق کارفرما انجام پذیرد. در مورد اصطلاحات و واژگان لازم است علاوه بر معادل فارسی اصل اصطلاحات و واژگان یاد شده نیز ارائه گردند؛ و در صورت استفاده از تعابیر تخصصی و فنی معانی آن‌ها نیز به‌صورت صریح بیان گردد.

 

ماده 36: یادداشت‌ها و مکاتبات

کلیه یادداشت‌ها و مکاتباتی که در ارتباط با انجام موضوع قرارداد از یکی از طرفین برای طرف دیگر ارسال می‌گردد باید یا مستقیماً به دفتر طرف دیگر تحویل گردیده و رسید دریافت شده و یا از طریق دورنگار، نمابر یا دیگر روش‌های انتقال اطلاعات و یا به‌وسیله پست سفارشی به نشانی که در قرارداد مشخص گردیده است ارسال گردد. برای یادداشت‌هایی که به‌وسیله دورنگار یا نمابر ارائه می‌گردند، با اعلام خودکار دستگاه گیرنده، موارد تحویل‌شده تلقی می‌گردند.

 

ماده 37: نافذ بودن

در صورت وجود تناقض یا عدم سازگاری بین شرایط عمومی و اختصاصی قرارداد، شرایط اختصاصی نافذ باشد.

 

ماده 38: محل اجرای پروژه

محل اجرای پروژه …………………… می‌باشد.

 

ماده 39: نشانی طرفین

نشانی کارفرما: …………….

نشانی پیمانکار: ………………

 

ماده 40: تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام‌نشده است، کلیه نامه‌ها، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

 

امضای طرف اول                                    امضای طرف دوم

 

امضای شاهد اول                                    امضای شاهد دوم

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها