فهرست نوشتار های مهندس مهدی محزون


چگونه مشارکت عمومی خصوصی را فعال کنیم؟

1397/8/30

مشارکت عمومی خصوصی چیست؟ (بخش دوم)

1397/8/30

1- استفاده از بخش خصوصي براي ارائه خدمات عمومي (بخش یکم)

1397/8/30
1 / 1