واژه‌دان شاقول


واژه‌دان شاقول، ابزاری است برای جست و جوی آسان در "فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور".
با واژه‌دان، می توانید تعریف، توصیف و برابر فارسی یا انگلیسی هر یک از 1550 واژه و اصطلاح پر کاربرد را که از 80 مرجع فارسی (قانون، آیین نامه و...) و نیز 22 مرجع غیر فارسی گردآوری شده را بیابید.
"فرهنگ واژگان تخصصی گستره بهداشت و درمان "دربرگیرنده 600 واژه و اصطلاح پر کاربرد در این حوزه ، به واژه دان شاقول اضافه گردید.