نرم افزار محاسبه خسارت و جریمه تاخیرات خدمات مشاوره


ورود اطلاعات

نام پروژه

عنوان قسمت یا مرحله موردنظر

مدت قرارداد (ماه)

مبلغ قرارداد (ریال)


تعیین نوع تاخیر


محاسبه مجاز باقیمانده : 3 مرتبه