نرم افزار محاسبه خسارت و جریمه تاخیرات خدمات مشاوره



ورود اطلاعات

نام پروژه

عنوان قسمت یا مرحله موردنظر

مدت قرارداد (ماه)

مبلغ قرارداد (ریال)


تعیین نوع تاخیر






محاسبه مجاز باقیمانده : 3 مرتبه