برنامک "تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی"

برنامک "تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی"
50,000 تومان
خرید

این برنامک بر پایه دستورالعمل شماره 94/158764 مورخ 1394/07/13 با موضوع تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای، تهیه گردیده تا به شما کاربران کمک کند بدون نیـــاز به دستورالعمل یاد شده نسبت به "تهیه بــرآورد به هنگام"، "حدود دامنه قیمتهای متناسب" و در نهایت "تعیین برنده مناقصه" اقدام نمایید ، این برنامـــک بسیار کم حجم و در محیط نرم افزار عمومی اکسل تهیه گردیده است.

0.01 مگابایت