گنجینه استانداردهای کمیته‌ مخابرات سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف عنوان نمایش
1 مجموعه های بسامد رادیویی و کابل هم محور -قسمت 4-1- مشخصه تفصیلی پرنشده برای مجموعه های کابل هم محور نیمه سخت دانلود رایگان بخشنامه
2 مجموعه های بسامد رادیویی و کابل هم محور -قسمت 3-1- ویژگی تفصیلی پرنشده برای محجموعه های کابل هم محور نیمه انعطاف پذیر دانلود رایگان بخشنامه
3 مجموعه های بسامد رادیویی و کابل هم محور -قسمت 3- ویژگی بخشی برای مجموعه های کابل هم محور نیمه انعطاف پذیر دانلود رایگان بخشنامه
4 مجموعه های بافه (کابل )هم محور و بسامد رادیویی -قسمت 2-7- مشخصات تفصیلی مجموعه های بافه (کابل )برای گیرنده های رادیو و تلویزیون -گستره بسامد 0MHz تا 3000MHz اتصال دهنده های INSO-IEC 61169-47 دانلود رایگان بخشنامه
5 مجموعه های بافه (کابل )هم محور و بسامد رادیویی -قسمت 2-4- مشخصات تفصیلی مجموعه های بافه (کابل )برای گیرنده های رادیو و تلویزیون -گستره بسامد 0MHz تا 3000MHz اتصال دهنده های INSO-IEC 61169-2 دانلود رایگان بخشنامه
6 مجموعه های (کابل)بافه هم محور و بسامد رادیویی-قسمت 2-3-مشخصات تفصیلی مجموعه های بافه (کابل )هم محور انعطاف پذیر گستره بسامد 0MHz تا 1000 MHz اتصال دهنده های INSO_IEC 61169-8 دانلود رایگان بخشنامه
7 مجموعه بافه (کابل ) هم محور و بسامد رادیویی -قسمت 2-2- مشخصات تفصیلی خام مجموعه های بافه (کابل)هم محور انعطاف پذیر دانلود رایگان بخشنامه
8 مجموعه بافه (کابل ) هم محور و بسامد رادیویی -قسمت 2-1- مشخصات بخشی مجموعه های بافه (کابل )هم محور انعطاف پذیر دانلود رایگان بخشنامه
9 سامانه های بافه (کابل کشی )عام-مشخصات آزمون بافه (کابل کشی ) ارتباطی متوازن مطابق با استاندارد iso-iec 11801- قسمت 2-25-حوزه کاری با اتصال دهنده های 4 قطبی m12 فرم خام مشخصات تفصیلی دانلود رایگان بخشنامه
10 سامانه های بافه (کابل کشی )عام-مشخصات آزمون بافه (کابل کشی ) ارتباطی متوازن مطابق با استاندارد 11801 دانلود رایگان بخشنامه
11 شبکه های بافه ای (کابلی)برای نشانک های تلویزیونی ،صوتی و خدمات تعاملی قسمت 4- تجهیزات باند پهن غیر فعال برای شبکه های بافه ای هم محور دانلود رایگان بخشنامه
12 دسترسی و پایانه ها-شبکه عمومی تلفن دانلود رایگان بخشنامه
13 سامانه مخابراتی سلول رقمی(فاز2+) دانلود رایگان بخشنامه
14 دسترسی ،پایانه ها،انتقال و همتافتگری-مشخصات سامانه انتقال تارنوری دانلود رایگان بخشنامه
15 کیفیت انتقال گفتار و چند رسانه ای دانلود رایگان بخشنامه
16 دسترسی ،پایانه ها،انتقال و همتافتگری-واسط آزمودن شبکه های نوری بیرونی دانلود رایگان بخشنامه
17 دسترسی ،پایانه ها،انتقال و همتافتگری دانلود رایگان بخشنامه
18 مخابرات و خدمات همگرای پروتکل های اینترنتی برای شبکه سازی پیشرفته دانلود رایگان بخشنامه
19 خدمات پیام رسانی چندرسانه ای برای شبکه های ثابت دانلود رایگان بخشنامه
20 دسترسی-پایانه ها-انتقال و همتافتگری دانلود رایگان بخشنامه
21 جنبه های شبکه-شماره گذاری و نشان دهی برای حفظ شماره دانلود رایگان بخشنامه
22 شبکه های دسترسی رادیویی فراخ باند دانلود رایگان بخشنامه
23 انتقال و همتافتگری- استفاده از تار تک حالته در شبکه دسترسی دانلود رایگان بخشنامه
24 انتقال و همتافتگری دانلود رایگان بخشنامه
25 موضوعات مهم سازگاری الکترومغناطیسی و طیف رادیویی دانلود رایگان بخشنامه
26 سامانه حمل و نقل هوشمند-ارتباطات وسایل نقلیه دانلود رایگان بخشنامه
27 مخابرات رقمی بهبود یافته بدون سیم دانلود رایگان بخشنامه
28 سلسله مراتب رقمی همزمان-خطوط استیجاری دانلود رایگان بخشنامه
29 سلسله مراتب رقمی همزمان-پاییش عملکرد یک سویه دانلود رایگان بخشنامه
30 سلسله مراتب رقمی همزمان دانلود رایگان بخشنامه
31 پروتکل ها و خدمات همگرای اینترنتی و مخابراتی برای شبکه سازی اینترنتی دانلود رایگان بخشنامه
32 خدمات پیام کوتاه برای شبکه های ثابت-راهکار مبتنی بر شبکه دانلود رایگان بخشنامه
33 خدمات پیام کوتاه برای شبکه های ثابت دانلود رایگان بخشنامه
34 سامانه مخابراتی سیاره جهانی دانلود رایگان بخشنامه
35 شبکه مدیریت مخابرات دانلود رایگان بخشنامه
36 بررسی فنی شرایط محیطی دانلود رایگان بخشنامه
37 مخابرات و خدمات همگرای اینترنتی و مخابراتی برای شبکه سازی پیشرفته دانلود رایگان بخشنامه
38 مخابرات و خدمات همگرایی پروتکل های اینترنتی دانلود رایگان بخشنامه
39 سامانه مخابراتی سلول رقمی (دیجیتال)-اصول واسط دانلود رایگان بخشنامه
40 سامانه مخابراتی سلول رقمی (دیجیتال)-جنبه های کلی دانلود رایگان بخشنامه
41 اندازه گیری عملکردهای رادیویی تجهیزات کاربر برای پایانه های LTE/UMTS دانلود رایگان بخشنامه
42 دسترسی رادیویی زمینی تکمل یافته جهانی دانلود رایگان بخشنامه
43 سامانه مخابراتی متحرک جهانی دانلود رایگان بخشنامه
44 افزاره های اتصال متقابل تارنوری و اجزای غیرفعال-آزمون ها و مه نمک دانلود رایگان بخشنامه
45 افزاره های اتصال متقابل تارنوری و اجزای غیرفعال دانلود رایگان بخشنامه
46 بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)قسمت3-10 -بافه های در فضای باز -مشخصات خانوادگی برای بافه های مخابراتی نوری مجرایی (داکت ) و خاکی یا هوایی مهاردار دانلود رایگان بخشنامه
47 تارهای نوری -قسمت 2- مشخصات محصول -کلیات دانلود رایگان بخشنامه
48 بافه های نوری -قسمت 1-43-روش های اندازه گیری و رویه های آزمون -اندازه گیری عددی دریچه (روزنه ) دانلود رایگان بخشنامه
49 تارهای نوری -قسمت 1-41-روشهای اندازه گیری و رویه های آزمون-پهنای باند دانلود رایگان بخشنامه
50 تارهای نوری -قسمت 1-30-روشهای اندازه گیری و رویه های آزمون -آزمون درستی تار دانلود رایگان بخشنامه
51 تارهای (فیبرهای )نوری -قسمت 1-20-روش های اندازه گیری و رویه های آزمون -هندسه تار دانلود رایگان بخشنامه
52 تجهیزات برقی برای اندازه گیری ،واپایش و استفاده آزمایشگاهی -الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 1-الزامات عمومی دانلود رایگان بخشنامه
53 شبکه های داده-سامانه های باز ارتباطات و امنیت -برنامه های کاربردی و خدمات امن -امنیت تلویزیون مبتنی بر پروتکل اینترنت (IPTC) -الزامات کارکردی و معماری جنبه های امنیت IPTV دانلود رایگان بخشنامه
54 سامانه های انقتال و رسانه ، سامانه های رقمی و شبکه ها -شبکه های رقمی -شبکه های انتقال نوری -اصطلاحات و تعاریف شبکه های انتقال نوری دانلود رایگان بخشنامه
55 ساخت ،نصب و محافظت از بافه ها و سایرعناصر تجهیزات بیرونی همبندی های شبکه دسترسی نوری برای خدمات باند پهن دانلود رایگان بخشنامه
56 سامانه های انتقال و رسانه ،سامانه های رقمی و شبکه ها -شبکه های رقمی -شبکه های انتقال نوری معماری شبکه های انتقال نوری دانلود رایگان بخشنامه
57 جنبه های پردازش گفتار ، انتقال و کیفیت گفتار (STQ) جنبه های Q0S برای خدمات عمومی در شبکه های GSM و 3G قسمت 6- پسا پردازش و روشهای آماری دانلود رایگان بخشنامه
58 تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) واپایش منبع رادیویی (RRC) -مشخصات پروتکل دانلود رایگان بخشنامه
59 تکامل بلند مدت (LTE)شبکه دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) توصیف معماری دانلود رایگان بخشنامه
60 پروتکل واپایش دروازه -حمل و نقل بر روی پروتکل انتقال واپایش جریان (SCTP) دانلود رایگان بخشنامه
61 پروتکل واپایش دروازه -نمابر ،مکالمات متنی و بسته های متمایز کننده تماس دانلود رایگان بخشنامه
62 پروتکل واپایش دروازه -بسته های ITU-T ، H.248.1 برای میان کاری ITU-T H.323 و ITU-T H.324 دانلود رایگان بخشنامه
63 موضوعات طیف رادیویی (ERM) و سازگاری الکترومغناطیسی ، افزاره های با برد کوتاه (SRD) تجهیزات رادیویی در گستره بسامدی 9 کیلوهرتز تا 25 مگاهرتز و سامانه های حلقه القایی در گستره بسامدی 9 کیلوهرتز تا 30 مگاهرتز ، قسمت EN :2 هماهنگ شده که الزامات اساسی ماده 3- دانلود رایگان بخشنامه
64 شبکه های سلولی EN,IMT هماهنگ شده که الزامات اساسی ماده 3-2-دستورالعمل R&TTE راپوشش میدهد،قسمت 2-تجهیزات کاربر (UE)گسترش مستقیم UTRA FDD CDMA دانلود رایگان بخشنامه
65 شبکه های سلولی IMT، EN هماهنگ شده که الزامات اساسی ماده 3-2- دستورالعمل R&TTE را پوشش می دهد ، قسمت 1- مقدمه و الزامات مشترک دانلود رایگان بخشنامه
66 تکامل بلند مدت (LTE)-شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN)اصول و جنبه های کلی S1 دانلود رایگان بخشنامه
67 تکامل بلند مدت (LTE)-شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) لایه 1 از S1 دانلود رایگان بخشنامه
68 تکامل بلند مدت (LTE)-شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) لایه 1 از X2 دانلود رایگان بخشنامه
69 تکامل بلند مدت (LTE)-شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) ،حمل و نقل نشانک دهی S1 دانلود رایگان بخشنامه
70 تکامل بلند مدت (LTE)-شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) اصول و جنبه های کلی X2 دانلود رایگان بخشنامه
71 تکامل بلند مدت (LTE)-شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) حمل و نقل نشانک دهی X2 دانلود رایگان بخشنامه
72 تکامل بلند مدت (LTE)-شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) حمل و نقل داده X2 دانلود رایگان بخشنامه
73 تکامل بلند مدت (LTE)-شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) اصول و جنبه های کلی واسط های پشتیبانی کننده از خدمت چند بخشی پخش همگانی چند رسانه ای (MBMS) (MBMS) درون E-UTRAN دانلود رایگان بخشنامه
74 تکامل بلند مدت (LTE)-شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) لایه 1 برای واسط های پشتیبانی کننده از خدمت چند بخشی پخش همگانی چند رسانه ای (MBMS) درون E-UTRAN دانلود رایگان بخشنامه
75 تکامل بلند مدت (LTE)،شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN)حمل و نقل نشانک دهی برای واسط های پشتیبانی کننده از خدمت چند پخشی پخش همگانی چند رسانه ای (MBMS) درون E-UTRAN دانلود رایگان بخشنامه
76 شبکه های سلولی IMT -EN هماهنگ شده که الزامات اساسی ماده 3-2-دستورالعمل R&TTE را پوشش می دهد -قسمت 2- تجهیزات کاربر (UE) گسترش مستقیم (UTRA FDD) CDMA دانلود رایگان بخشنامه
77 تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) ارسال و دریافت رادیویی تجهیزات کاربر (UE) - دانلود رایگان بخشنامه
78 سامانه جهانی مخابرات سیار (UMTS)تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) -لایه فیزیکی برای عملکرد رله دانلود رایگان بخشنامه
79 تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) ویژگی پروتکل واپایش -الزامات تجهیزات کاربر(UE) که از یک باند بسامدی مستقل آزاد پشتیبانی می کنند دانلود رایگان بخشنامه
80 تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) ویژگی پروتکل واپایش لایه 2- اندازه گیری ها دانلود رایگان بخشنامه
81 تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) ویژگی پروتکل واپایش دسترسی رسانه (MAC) دانلود رایگان بخشنامه
82 تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) ویژگی پروتکل واپایش پیوند رادیویی (RLC) دانلود رایگان بخشنامه
83 تکامل بلند مدت (lte) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (e-utra) ویژگی پروتکل همگرایی داده بسته (pdcp) دانلود رایگان بخشنامه
84 تکامل بلند مدت (lte)شبکه دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) پروتکل کاربردی (X2AP)X2 دانلود رایگان بخشنامه
85 تکامل بلند مدت (LTE) شبکه دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA -پروتکل کاربردی (M2AP) M2 دانلود رایگان بخشنامه
86 تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) و شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) توصیف کلی-مرحله 2 دانلود رایگان بخشنامه
87 ـکامل بلند مدت (LTE) شبکه دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) پروتکل کاربردی (S1AP) S1 دانلود رایگان بخشنامه
88 سازگاری الکترومغناطیسی وموضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی ،قسمت 6- شرایط ویژه برای تجهیزات مخابراتی بدون بند گوشی ارتقا یافته رقمی (دیجیتالی) (DECT) دانلود رایگان بخشنامه
89 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 50-شرایط ویژه برای ایستگاه پایه ارتباطات سلولی (BS) تکرار کننده و تجهیزات کمکی دانلود رایگان بخشنامه
90 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 35-الزامات ویژه برای کاشتنی های فعال پزشکی با توان پایین (LP-AMI) که در باندهای 2483/5 MHz تا 2500 کار می کنند دانلود رایگان بخشنامه
91 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 32-شرایط ویژه برای کاربردهای رادار کاوش زمینی و موانع دانلود رایگان بخشنامه
92 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 31-شرایط ویژه برای تجهیزات در باند 9KHZ تا 315KHZ برای کاشتنی فعال پزشکی با توان فوق پایین (ULP-AMI) و وسایل های جانبی مرتبط دانلود رایگان بخشنامه
93 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 29-شرایط ویژه برای وسایل های خدمت داده های پزشکی (MEDS) که در باندهای 401 MHz تا 402 MHz , 405 MHz تا 406MHz کار میکنند دانلود رایگان بخشنامه
94 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 28-شرایط ویژه برای پیوند های بی سیم تصویری رقمی (دیجیتال ) دانلود رایگان بخشنامه
95 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 27-شرایط ویژه برای کاشتنی های فعال پزشکی با توان فوق العاده پایین (ULP-AMI) و وسایل جانبی مرتبط (ULP-AMI-P) دانلود رایگان بخشنامه
96 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 22-شرایط ویژه برای تجهیزات متحرک هوانوردی و رادیویی ثابت با بسامد خیلی بالا با پایه زمینی دانلود رایگان بخشنامه
97 سازگاری الکترومغناطیسی وموضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (MES) برای تجهیزات و خدمات رادیویی ،قسمت 20- شرایط ویژه برای ایستگاههای متحرک زمینی مورد استفاده در خدمات متحرک ماهواره ای (MSS) دانلود رایگان بخشنامه
98 سازگاری الکترومغناطیسی وموضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی ،قسمت 19- شرایط ویژه برای ایستگاههای زمینی متحرک تنها گیرنده (ROMES) که درباند GHz 1/5 کارکرده و ارتباطات داده ای را فراهم می کنند دانلود رایگان بخشنامه
99 سازگاری الکترومغناطیسی وموضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی ،قسمت 16- شرایط ویژه برای تجهیزات ارتباطات رادیویی سلولی قیاسی (آنالوگ ) -سیار و قابل حمل دانلود رایگان بخشنامه
100 سازگاری الکترومغناطیسی وموضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی ،قسمت 15- شرایط ویژه برای تجهیزات رادیویی آماتور ،موجود به صورت تجاری دانلود رایگان بخشنامه
101 سازگاری الکترومغناطیسی وموضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی ،قسمت 13- شرایط ویژه برای تجهیزات رادیویی باند شهروندان (cb) و تجهیزات کمکی (گفتاری و غیر گفتاری ) دانلود رایگان بخشنامه
102 سازگاری الکترومغناطیسی وموضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی ،قسمت 12- شرایط ویژه برای پایانه دهانه بسیار کوچک ،ایستگاههای زمینی تعاملی ماهواره ای که در گستره های بسامدی بین 30GHz, 4GHz در خدمت م دانلود رایگان بخشنامه
103 سازگاری الکترومغناطیسی وموضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی ،قسمت 10- شرایط ویژه برای نسل اول (CT1, +CT1 ) و نسل دوم (CT2) تجهیزات تلفن بدون بند گوشی دانلود رایگان بخشنامه
104 اتصال دهنده های تارهای نوری (فیبر های نوری)و بافه ها (کابل ها) قسمت 19-2 تطبیق دهنده تار نوری (فیبر نوری ) دو طرفه نوع SC برای اتصال دهنده های تار فیبر -تک حالته -مشخصات تفصیلی دانلود رایگان بخشنامه
105 افزاره های اتصال متقابل فیبر نوری و اجزای غیر فعال -اتصال دهنده های کابل ها و فیبرهای نوری -قسمت 1-1 ویژگی جزئی خالی دانلود رایگان بخشنامه
106 بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری ) قسمت 5- مشخصات بخشی -بافه کشی (کابل کشی ) ریز مجرا برای نصب از طریق دمیدن دانلود رایگان بخشنامه
107 بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری ) قسمت 2-51- بافه های (کابل های ) درون بنا -مشخصات تفصیلی بافه های (کابل های) یک طرفه و دوطرفه مورد استفاده در بندها برای محیط واپایش شده (کنترل شده ) دانلود رایگان بخشنامه
108 بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)قسمت2-41 -بافه های (کابل های ) داخلی -ویژگی محصول برای تارهای (فیبرهای) A4 میانگیر (بافر ) شده یک طرفه و دوطرفه دانلود رایگان بخشنامه
109 بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)قسمت2-30 -بافه های (کابل های ) داخلی -ویژگی خانوادگی بافه های نواری دانلود رایگان بخشنامه
110 بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)قسمت2-20 -بافه های (کابل های ) داخلی -ویژگی خانوادگی بافه های نوری چند تاری دانلود رایگان بخشنامه
111 بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)قسمت 2-11-بافه های تار نوری داخلی -ویژگی تفصیلی بافه های (کابل های ) یک طرفه و دوطرفه برای استفاده در بافه کشی محوطه بنا دانلود رایگان بخشنامه
112 بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)-قسمت 2-10 - بافه های تار نوری داخلی -ویژگی خانوادگی بافه های (کابل های ) یک طرفه و دو طرفه دانلود رایگان بخشنامه
113 بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)-قسمت 1-24-ویژگی کلی-روشهای اجرایی آزمون پایه ای بافه (کابل)نوری -روش های آزمون الکتریکی دانلود رایگان بخشنامه
114 بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)-قسمت 1-20-ویژگی کلی-روشهای اجرایی آزمون پایه ای بافه (کابل)نوری -کلیات و تعاریف دانلود رایگان بخشنامه
115 بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری) -قسمت 1-2 ویژگی کلی -جدول تطابق مرجع برای روش های اجرایی آزمون بافه (کابل ) نوری دانلود رایگان بخشنامه
116 تجهیزات فناوری اطلاعات-مشخصه های مصونیت -حدود و روش های اندازه گیری دانلود رایگان بخشنامه
117 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 3-6-استانداردهای کلی (عام ) -استاندارد گسیل برای محیط های مسکونی ،تجاری و صنعتی سبک دانلود رایگان بخشنامه
118 سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)قسمت 4-6-روش های آزمون و اندازه گیری در برابر اختلال های هدایتی ،القا شده به وسیله میدان های بسامد رادیویی دانلود رایگان بخشنامه
119 سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)قسمت 4-5-فنون آزمون و اندازه گیری -آزمون مصونیت در برابر فراتاخت دانلود رایگان بخشنامه
120 فیبرهای نوری -قسمت 1-54-روش های اندازه گیری و روش های اجرایی آزمون -پرتوافکنی گاما دانلود رایگان بخشنامه
121 فیبرهای نوری -قسمت 1-53-روش های اندازه گیری و روش های اجرایی آزمون -آزمون های غوطه وری در آب دانلود رایگان بخشنامه
122 فیبرهای نوری -قسمت 1-52-روش های اندازه گیری و روش های اجرایی آزمون -آزمون های تغییر دما دانلود رایگان بخشنامه
123 فیبرهای نوری-قسمت 50-1-روشهای اندازه گیری و رویه های آزمون -آزمون های گرمای مرطوب(حالت پایدار) دانلود رایگان بخشنامه
124 فیبر نوری -قسمت 1-49- روش های اندازه گیری و روش های اجرایی آزمون -تاخیر مد تفاضلی دانلود رایگان بخشنامه
125 فیبر نوری -قسمت 1-42- روش های اندازه گیری و روش های اجرایی آزمون -پاشندگی رنگ دانلود رایگان بخشنامه
126 کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)-قسمت 8-5- مشخصات تفصیلی کابل های نیمه انعطاف پذیر نوع 250-50 با عایق پلی تترافلوئوراتیلن توپر (PTFE) دانلود رایگان بخشنامه
127 کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 9- ویژگی مقطعی برای کابل های قابل انعطاف بسامد رادیویی دانلود رایگان بخشنامه
128 کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)-قسمت 8-9 مشخصات تفصیلی کابل های نیمه انعطاف پذیر نوع 250-75 با عایق پلی تترافلوئوراتیلن توپر (PTFE) دانلود رایگان بخشنامه
129 کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)-قسمت 8-8 مشخصات تفصیلی کابل های نیمه انعطاف پذیر نوع 141-75 با عایق پلی تترافلوئوراتیلن توپر (PTFE) دانلود رایگان بخشنامه
130 کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)-قسمت 8-7- مشخصات تفصیلی کابل های نیمه انعطاف پذیر نوع 086-75 با عایق پلی تترافلوئوراتیلن توپر (PTFE) دانلود رایگان بخشنامه
131 کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)-قسمت 8-6- مشخصات تفصیلی کابل های نیمه انعطاف پذیر نوع 047-75 با عایق پلی تترافلوئوراتیلن توپر (PTFE) دانلود رایگان بخشنامه
132 کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)قسمت 8-5- مشخصات تفصیلی کابل های نیمه انعطاف پذیر نوع 250-50 با عایق پلی تترافلوئوراتیلن توپر (PTFE) دانلود رایگان بخشنامه
133 کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)-قسمت 8-4- مشخصات تفصیلی کابل های نیمه انعطاف پذیر نوع 141-50 با عایق پلی تترافلوئوراتیلن توپر (PTFE) دانلود رایگان بخشنامه
134 کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)-قسمت 8-3- مشخصات تفصیلی کابل های نیمه انعطاف پذیر نوع 086-50 با عایق پلی تترافلوئوراتیلن توپر (PTFE) دانلود رایگان بخشنامه
135 کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)-قسمت 8-2- مشخصات تفصیلی کابل های نیمه انعطاف پذیر نوع 047-50 با عایق پلی تترافلوئوراتیلن توپر (ptfe) دانلود رایگان بخشنامه
136 بافه های (کابل های ) ارتباطی هم محور قسمت 1-206-روشهای آزمون محیطی -توالی آب و هوایی دانلود رایگان بخشنامه
137 کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)-قسمت 10-1- مشخصات تفضیلی خام کابل های نیمه سخت با دی الکتریک پلی تترافلوئوراتیلن (PTFE) دانلود رایگان بخشنامه
138 کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)-قسمت 10- مشخصات بخشی کابل های نیمه سخت با دی الکتریک پلی تترافلوئوراتیلن (PTFE) دانلود رایگان بخشنامه
139 سری L-ساختمان نصب و فاظت کابل ها و سایر عناصر تاسیسات بیرونی -مفصل های فیبر نوری دانلود رایگان بخشنامه
140 شبکه های سلولی IM,EN هماهنگ شده که الزامات اساسی ماده 3-2- رهنمود R&TTE را پوشش می دهد-قسمت 22- ایستگاه های پایه FDD(BS) وایمکس WIMAX سیار - ) OFDMA TDD WMAN دانلود رایگان بخشنامه
141 شبکه های سلولی IMT,EN هماهنگ شده که الزامات اساسی ماده 3-2-رهنمود R&TTE را پوشش می دهد -قسمت 21-تجهیزات کاربرد FDD(UE) WiMAX سیار OFDMA TDD WMAN دانلود رایگان بخشنامه
142 شبکه های سلولی IMT,EN هماهنگ که الزامات اساسی ماده 3-2رهنمود R& TTE را پوشش می دهد -قسمت 20 ایستگاههای پایه TDD (BS) WIMAX سیار OFDMA TDD WMAN دانلود رایگان بخشنامه
143 شبکه های سلولی EN ,IMT هماهنگ شده که الزمات اساسی ماده 3-2- رهنمود R&TTE را پوشش میدهد-قسمت 19-تجهیزات کاربرTDD(UE)- WIMAXسیار- OFDMA TDD WMAN دانلود رایگان بخشنامه
144 شبکه های سلولی EN -IMT هماهنگ که الزامات اساسی ماده 3-2 رهنمود R&TTE را پوشش می دهد -قسمت 18- ایستگاه پایه (BS) رادیویی چند استانداردی (MSR)- E-UTRA GSM/EDGE ,UTRA دانلود رایگان بخشنامه
145 سامانه های رادیویی ثابت -آزمون انطباق -قسمت 3-2- آنتن های نقطه به چند نقطه تعاریف -الزامات کلی و روشهای اجرایی آزمون دانلود رایگان بخشنامه
146 سامانه های رادیویی ثابت -آزمون انطباق-قسمت 3-1- آنتن های نقطه به نقطه -تعاریف -الزامات کلی و روشهای اجرایی آزمون دانلود رایگان بخشنامه
147 سامانه های رادیویی ثابت -آزمون انطباق-قسمت 2-6- تجهیزات نقطه به چند نقطه -روش های اجرایی آزمون برای سامانه های دسترسی چند گانه با تقسیم بندی زمانی چند حاملی (MC-TDMA) دانلود رایگان بخشنامه
148 سامانه های رادیویی ثابت -آزمون انطباق-قسمت 2-5- تجهیزات نقطه به چند نقطه -روش های اجرایی آزمون برای سامانه های DS-CDMA دانلود رایگان بخشنامه
149 سامانه های رادیویی ثابت -آزمون انطباق-قسمت 2-4- تجهیزات نقطه به چند نقطه -روش های اجرایی آزمون برای سامانه های FH-CDMA دانلود رایگان بخشنامه
150 سامانه های رادیویی ثابت -آزمون انطباق -قسمت 2-3-تجهیزات نقطه به -چند نقطه -روشهای اجرایی آزمون برای سامانه هایTDMA دانلود رایگان بخشنامه
151 سامانه های رادیویی ثابت -آزمون انطباق -قسمت 2-2-تجهیزات نقطه به -چند نقطه -روشهای اجرایی آزمون برای سامانه هایFDMA دانلود رایگان بخشنامه
152 سامانه های رادیویی ثابت -آزمون انطباق -قسمت 2-1-تجهیزات نقطه به -چند نقطه -تعاریف و الزامات کلی دانلود رایگان بخشنامه
153 سامانه های رادیویی ثابت ، آزمون انطباق -قسمت 1- تجهیزات نقطه به نقطه -تعاریف -الزامات کلی و روشهای اجرایی آزمون دانلود رایگان بخشنامه
154 سری M نگهداری شبکه مدیریت مخابرات (TMN) و نگهداری شبکه -سامانه های انتقال بین المللی ،مدارهای تلفن،تلگرافی ،دورنگار و مدارهای استیجاری شبکه مدیریت مخابرات-اصول یک شبکه مدیریت مخابرات دانلود رایگان بخشنامه
155 افزاره های اتصال متقابل فیبر نوری و اجزای غیر فعال -واسط های اتصال دهنده فیبر نوری-قسمت 20-خانواده اتصال دهنده نوع LC دانلود رایگان بخشنامه
156 تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA)الزامات قابلیت های دسترسی رادیویی تجهیزات کاربر(UE) دانلود رایگان بخشنامه
157 تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) رویه های لایه فیزیکی دانلود رایگان بخشنامه
158 تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) همتافتگری و کد گذاری مجرا (E-UTRA) مجرا های فیزیکی و مدوله سازی دانلود رایگان بخشنامه
159 تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) مجرا های فیزیکی و مدوله سازی دانلود رایگان بخشنامه
160 اطلاعات راهنما در به کارگیری خازن ها،مقاومت سلف ها و واحدهای فیلتر کامل برای حذف تداخل الکترومغناطیسی دانلود رایگان بخشنامه
161 پروتکل واپایش (کنترل) دروازه -خصوصیات بسته SDP ITU-T H .248 دانلود رایگان بخشنامه
162 سامانه های رادیو ثابت -تجهیزات نقطه به چند نقطه -سامانه های رادیویی رقمی (دیجیتالی ) نقطه به چند نقطه در باندهای بسامدی در گستره 24/25 تا GHZ29/5گیگاهرتز با استفاده از روشهای دسترسی مختلف -قسمت 5- روشهای دسترسی چند گانه با تقسیم زمانی چند حامل MC-TDMA دانلود رایگان بخشنامه
163 سامانه های رادیو ثابت -تجهیزات نقطه به چند نقطه -سامانه های رادیویی رقمی (دیجیتالی ) نقطه به چند نقطه در باندهای بسامدی در گستره 24/25 تا GHZ29/5گیگاهرتز با استفاده از روشهای دسترسی مختلف -قسمت 4- روشهای دسترسی چند گانه با تقسیم کد دنباله مستقیم CS-CDMA دانلود رایگان بخشنامه
164 سامانه های رادیو ثابت -تجهیزات نقطه به چند نقطه -سامانه های رادیویی رقمی (دیجیتالی ) نقطه به چند نقطع در باندهای بسامدی در گستره 25/24 تا 5/29 GHZ با استفاده از روش های دسترسی مختلف -قسمت 3- روش های دسترسی چند گانه با تقسیم زمانی (TDMA) دانلود رایگان بخشنامه
165 سامانه های رادیو ثابت -تجهیزات نقطه به چند نقطه -سامانه های رادیویی رقمی (دیجیتالی ) نقطه به چند نقطع در باندهای بسامدی در گستره 25/24 تا 5/29 GHZ با استفاده از روش های دسترسی مختلف -قسمت 2- روش های دسترسی چند گانه با تقسیم بسامد (FDMA) دانلود رایگان بخشنامه
166 پروتکل واپایش (کنترل) دروازه -خصوصیات بسته SDP ITU-T H .248 دانلود رایگان بخشنامه
167 سامانه های رادیو ثابت -تجهیزات نقطه به چند نقطه -سامانه های رادیویی رقمی (دیجیتالی ) نقطه به چند نقطع در باندهای بسامدی در گستره 25/24 تا 5/29 GHZ با استفاده از روش های دسترسی مختلف -قسمت 1- پارامتر های پایه دانلود رایگان بخشنامه
168 کابل های فلزی چند جزئی (زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات قیاسی (آنالوگ)و رقمی (دیجیتال )-قسمت 6-2-ویژگی های بخش مربوط به کابل ها بدون حفاظ الکتریکی با کاربری تا 250MHZ کابل های کابل های رابط موقت و محیط کاری دانلود رایگان بخشنامه
169 کابل های فلزی چند جزئی (زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات قیاسی (آنالوگ)و رقمی (دیجیتال )-قسمت 6-1-ویژگی های بخش مربوط به کابل ها بدون حفاظ الکتریکی با کاربری تا 250MHZ کابل های کابل های انشعابی واتصال اصلی دانلود رایگان بخشنامه
170 کابل های فلزی چند جزئی (زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات قیاسی (آنالوگ)و رقمی (دیجیتال )-قسمت5-2-ویژگی های بخش مربوط به کابل ها با حفاظ الکتریکی با کاربری تا 250MHZ کابل های رابط موقت و محیط کاری دانلود رایگان بخشنامه
171 کابل های فلزی چند جزئی (زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات قیاسی (آنالوگ)و رقمی (دیجیتال )-قسمت5-1-ویژگی های بخش مربوط به کابل ها با حفاظ الکتریکی با کاربری تا 250MHZ-کابل های انشعابی و اتصال اصلی دانلود رایگان بخشنامه
172 کابل های فلزی چند جزئی (زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات قیاسی (آنالوگ)و رقمی (دیجیتال )-قسمت 4-2-ویژگی های بخش مربوط به کابل ها با حفاظ الکتریکی با کاربری تا 600MHZ -کابل های رابط موقت و محیط کاری دانلود رایگان بخشنامه
173 پروتکل واپایش (کنترل) دروازه دانلود رایگان بخشنامه
174 تقویت کننده های نوری -روش های آزمون-قسمت 1-3-پارامترهای بهره و توان -روش اندازه گیری توان نوری دانلود رایگان بخشنامه
175 افزاره های اتصال متقابل تار نوری (فیبر نوری)و قطعات غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری -قسمت 3-21-آزمایش ها و اندازه گیری ها-زمان سودهی (سوییچینگ ) دانلود رایگان بخشنامه
176 افزاره های اتصال متقابل فیبرهای نوری و قطعات غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری -قسمت 2-6-آزمون ها-استحکام کششی ساز و کار جفت شدگی دانلود رایگان بخشنامه
177 افزارهای اتصال متقابل فیبرهای نوری و قطعات غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری -قسمت 2-5-آزمون ها-پیچش دانلود رایگان بخشنامه
178 افزاره های اتصال متقابل فیبرهای نوری و قطعات غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری -قسمت 2-44-آزمون ها -خمش کاهنده کرنش افزاره های فیبر نوری دانلود رایگان بخشنامه
179 افزاره های اتصال متقابل فیبرهای نوری و قطعات غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری -قسمت 2-35 -آزمون ها -چرخش محوری کابل دانلود رایگان بخشنامه
180 تاکسی مترها-الزامات اندازه شناختی و فنی ، روش های اجرایی آزمون و فرمت گزارش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
181 افزاره های اتصال متقابل فیبرهای نوری و قطعات غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری -قسمت 2-10-آزمون ها-مقاومت در برابر له شدگی دانلود رایگان بخشنامه
182 ابزارهای اتصال متقابل فیبرهای نوری و قطعات غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری -قسمت 2-1-آزمون ها-ارتعاش (سینوسی) دانلود رایگان بخشنامه
183 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) افزارهای برد کوتاه (SRD) تجهیزات رادیویی در گستره بسامدی 9kHz تا 25MHz و سامانه های حلقه القایی در گستره بسامدی 9kHzتا 30MHz-قسمت 1- مشخصه های فنی و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
184 سامانه ها و تجهیزات رادیویی (RES) نشان فرست های بهمن (در برف )سامانه های فرستنده -گیرنده دانلود رایگان بخشنامه
185 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM)افزاره های برد کوتاه (SRD) تجهیزات رادیویی مورد استفاده در گستره بسامدی 25 MHzتا 1000MHz و با گستره ترازهای توان تا 500mW -قسمت 1- مشخصات فنی و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
186 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM)- خدمات سیار زمینی -ویژگی فرستنده چند کانالی برای خدمات رادیویی سیار خصوصی -EN (PMR) هماهنگ که الزامات اساسی ماده 3-2 رهنمود R&TTE را پوشش می دهد دانلود رایگان بخشنامه
187 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) خدمات سیار زمینی -تجهیزات رادیویی با مدوله سازی پوشش ثابت یا غیر ثابت که در پهنای باند کانالی 100kHz ,50kHz ,25 kHz یا 150kHz کار می کنند- EN هماهنگ که الزامات اساسی ماده 3-2 رهنمود R&TTE را پوشش می دهد دانلود رایگان بخشنامه
188 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM)افزاره های کوتاه برد (SRD) استفاده کننده از فناوری فراپهن باند (UWB) برای اهداف ارتباطات -EN هماهنگ که الزامات اساسی ماده 3-2 از رهنمود رادیو و تجهیزات ارتباط از دور (R&TTE) را پوشش می دهد دانلود رایگان بخشنامه
189 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 5-شرایط خاص برای رادیو سیار زمینی خصوصی (PMR) و تجهیزات کمکی (گفتاری و غیر گفتاری ) دانلود رایگان بخشنامه
190 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM)استاندارد سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 26- شرایط خاص برای ایستگاههای پایه طیف گسترده دسترسی چند گانه با تقسیم کد (CDMA 1x) تکرار کننده ها و تجهیزات کمک دانلود رایگان بخشنامه
191 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM)استاندارد سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 25-شرایط خاص برای ایستگاههای سیار طیف گسترده دسترسی چندگانه با تقسیم کد (CDMA1x) و تجهیزات کمکی دانلود رایگان بخشنامه
192 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM)استاندارد سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 18- شرایط خاص برای تجهیزات رادیو ترانک زمینی (TETRA) دانلود رایگان بخشنامه
193 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت14-شرایط خاص برای فرستنده های خدمت پخش همگانی تلویزیونی (TV) زمینی قیاسی (آنالوگ) و رقمی (دیجیتال) دانلود رایگان بخشنامه
194 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (erm) مشخصات فنی و روش های آزمون افزاره های صوتی پهن باند بدون سیم قیاسی (آنالوگ )با آنتن های داخلی و با گستره بسامدی 865 MHz تا 863 MHz توصیه شده توسط CEPT دانلود رایگان بخشنامه
195 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) دو رورزی ترابری و تردد جاده ای (RTTT) مشخصه های فنی و روش های آزمون برای ارتباطات کوتاه برد اختصاصی (DSRC)تجهیزات انتقال (500 kbit/S 250 kbit\S که در باند صنعتی ،علمی و پزشکی 5/8 ghZ (ism) کار می کنند دانلود رایگان بخشنامه
196 سازگاری الکترومغناطیس و موضوعات طیف رادیویی (ERM) -میکروفون های رادیویی رقمی (دیجیتال )که در باند هماهنگ شده CEPT از 1800MHz تا 1785 MHz کار میکنند-قسمت 1-مشخص های فنی و روش های اندازه گیری دانلود رایگان بخشنامه
197 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) نشان فرست های بهمن (در برف )-سامانه های فرستنده -گیرنده -قسمت 1- مشخصات فنی و روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
198 سازگاری الکترومغناطیس و موضوعات طیف رادیویی (ERM)-شناسایی خودکار خط نورد (AVI) در راه آهن دانلود رایگان بخشنامه
199 سامانه ها و تجهیزات رادیویی (RES) افزاره های کوتاه برد مشخصات فنی و روش های آزمون برای تجهیزات رادیویی مورد استفاده در گستره بسامدی 25MHz تا 1000MHz و با گستره ترازهای توان تا 500Mw دانلود رایگان بخشنامه
200 شبکه های دسترسی رادیویی فراخ باند (BRAN)-سامانه های فراخ باند ثابت ارسال داده EN 5/8 GHz هماهنگ که الزامات اساسی ماده 3-2- رهنمود R&TTE را پوشش می دهد دانلود رایگان بخشنامه
201 مهندسی محیطی (EE)-واسط منبع تغذیه در ورودی به تجهیزات مخابرات و ارتباطات داده (ICT) -قسمت 2 عمل کننده با جریان مستقیم 48 V(dc) دانلود رایگان بخشنامه
202 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) افزاره های کوتاه برد (SRD) -شناسایی خودکار خط نورد (AVI) در راه آهن که در گستره بسامدی 2/45 GHz کار می کند -قسمت 1- مشخصه های فنی و روش های اندازه گیری دانلود رایگان بخشنامه
203 شیوه توصیه شده موسسه مهندسین برق و الکترونیک (IEEE) برای تعیین اوج میانگین فضایی نرخ جذب ویژه (SAR) در سر انسان حاصل از افزاره های ارتباطات بی سیم -فنون اندازه گیری دانلود رایگان بخشنامه
204 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM)-کاربردهای امداد رسانی در بلایا با استفاده از تجهیزات فراخ باند EN (BBDR)5GHz هماهنگ که الزامات اساسی ماده 3-2 رهنمود R&TTE را پوشش می دهد دانلود رایگان بخشنامه
205 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) افزاره های کوتاه برد (SRD) تجهیزات رادیویی در گستره بسامدی 600kHz-315 kHz- قسمت 1- مشخصه های فنی و روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
206 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM)-تجهیزات رادیویی در گستره بسامدی 37/5 MHz تا MHz برای غشاء های قابل کاشت (ایمپلنت های )پزشکی فعال با توان فراپایین و لوازم جانبی آن -قسمت 2- EN هماهنگ که الزامات اساسی ماده 3-2 رهنمود رادیو و تجهیزات ارتبا دانلود رایگان بخشنامه
207 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) -تجهیزات رادیویی در گسترده بسامدی 37/5MHz تا 30MHz برای غشاء های قابل کاشت (ایمپلنت های )پزشکی فعال با توان فراپایین و لوازم جانبی آن -قسمت 1- مشخصه های فنی و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
208 سامانه های رادیویی ثابت -مشخصه ها و الزامات برای تجهیزات و آنتن های نقطه به نقطه -قسمت 3- تجهیزاتی که در باندهای بسامدی هماهنگ یا ناهماهنگ می تواند به کار رود-EN هماهنگ که الزامات اساسی ماده 3-2 از رهنمود رادیو و تجهیزات ارتباط از دور (R&TTE) را پوشش می د دانلود رایگان بخشنامه
209 سامانه های رادیویی ثابت -مشخصه ها و الزامات برای تجهیزات و آنتن های نقطه به نقطه -قسمت 1- مرور کلی و مشخصه های مشترک مستقل از سامانه دانلود رایگان بخشنامه
210 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM)میکروفون های رادیویی رقمی (دیجیتال ) که در باند هماهنگ شده CEPT، از 1785 MHz تا 1800 MHz کار می کنند -قسمت 2 EN هماهنگ شده ماده 3-2 از رهنمود رادیو و تجهیزات ارتباط از دور (R&TTE) دانلود رایگان بخشنامه
211 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) -استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی-قسمت8-شرایط خاص برای ایستگاههای پایه سامانه جهانی ارتباطات سیار (GSM) دانلود رایگان بخشنامه
212 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی-قسمت 34- شرایط خاص برای منبع تغذیه بیرونی (EPS) تلفن های سیار دانلود رایگان بخشنامه
213 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی-قسمت 33- شرایط خاص برای افزاره های ارتباطات فرا پهن باند (UWB) دانلود رایگان بخشنامه
214 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) مشخصه های فنی و روش های آزمون برای میکروفن های بی سیم در گسترده بسامدی 3GHz تا 25MHz دانلود رایگان بخشنامه
215 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) -سامانه های انتقال پهن باند -تجهیزات ارسال داده که در باند صنعتی ، علمی و پزشکی 2/4 GHz (ISM) که با استفاده از فنون مدوله سازی طیف گسترده کار می کنند-قسمت 2- EN هماهنگ که الزامات اساسی ماده 3-2 از رهنمود دانلود رایگان بخشنامه
216 دسترسی و پایانه ها (AT) الزامات سامانه تلفن قدیمی ساده (POTS) مورد کاربرد در مودم های خط اشتراک رقمی (دیجیتالی )نامتقارن ADSL حین اتصال به خط شبکه تلفن عمومی (PSTN) کنونی قیاسی (آنالوگ) دانلود رایگان بخشنامه
217 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM)-تجهیزات شبکه مخابراتی -الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) دانلود رایگان بخشنامه
218 سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) -سامانه های انتقال پهن باند -تجهیزات انتقال داده که در باند صنعتی ، علمی و پزشکی 2/4GHz (ISM) با استفاده از فنون مدوله سازی طیف گسترده کار می کنند-قسمت 1- مشخصات فنی و شرایط آزمون دانلود رایگان بخشنامه
219 بافه های (کابل های ) تار (فیبر ) نوری قسمت 4-20 بافه های نوری هوایی در مجاورت خطوط فشار قوی الکتریکی -ویژگی جمعی برای بافه های نوری ADSS (تمام دی الکتریک مهار دار) دانلود رایگان بخشنامه
220 سازگاری الکترومغناطیسی (emc) -قسمت 4-4 فنون آزمون و اندازه گیری -آزمون مصونیت در برابر پالس های الکتریکی تند گذر -رگباره دانلود رایگان بخشنامه
221 فیبرهای نوری -قسمت 1-51-روش های اندازه گیری و روش های اجرایی آزمون -آزمون های گرمای خشک (حالت پایدار) دانلود رایگان بخشنامه
222 بافه های (کابل های ) چند رشته ای و متقارن زوجی-چهارتایی برای ارتباط رقمی (دیجیتال)قسمت 7- بافه های زوجی متقارن با مشخصه های انتقال 1200MHZ (مگاهرتز)-ویژگی بخشی برای بافه های ارتباطی رقمی و قیاسی (آنالوگ) دانلود رایگان بخشنامه
223 بافه (کابل)ارتباطی هم محور(کواکسیال)قسمت8-ویژگی بخشی برای بافه های نیمه انعطاف پذیر با دی الکتریک پلی تترافلوئوراتیلن (ptfe) دانلود رایگان بخشنامه
224 کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 1-314-روش های آزمون مکانیکی -آزمون خمش دانلود رایگان بخشنامه
225 کابل های هم محور -قسمت 1-201-آزمون محیطی -آزمون عملکرد خمش در دمای پایین کابل دانلود رایگان بخشنامه
226 کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 1-122-روش های آزمون الکتریکی -آزمون هم شنوایی بین کابل های هم محور دانلود رایگان بخشنامه
227 کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 1-113-روش های آزمون الکتریکی -آزمون ثابت تضعیف دانلود رایگان بخشنامه
228 کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 1-112-روش های آزمون الکتریکی -آزمون افت برگشتی (یکنواختی امپدانس ) دانلود رایگان بخشنامه
229 کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 1-111-روش های آزمون الکتریکی -آزمون پایداری ثابت فاز دانلود رایگان بخشنامه
230 کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 1-107-روش های آزمون الکتریکی -آزمون سطح بار میکروفونی کابل (نوفه القاء شده مکانیکی) دانلود رایگان بخشنامه
231 ویژگی دستگاهها و روش های اندازه گیری اختلال رادیویی و مصونیت قسمت 4-1 -دستگاههای اندازه گیری اختلال رادیویی و مصونیت -آنتن ها و مکان های آزمون برای اندازه گیری اختلال تابشی دانلود رایگان بخشنامه
232 موج برهای فلزی تو خالی قسمت1-الزامات کلی و روش های اندازه گیری دانلود رایگان بخشنامه
233 بردهای مدار نوری-قسمت 1- کلیات دانلود رایگان بخشنامه
234 اتصال دهنده ها بسامد (فرکانس ) رادیویی (RF) قسمت 1-ویژگی عام -الزامات کلی و روش های اندازه گیری دانلود رایگان بخشنامه
235 کابل های فلزی چند المان(زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ -قسمت9-1 -ویژگیهای بخشی کابل های حفاظ دار با مشخصه بسامد (فرکانس ) تا 1000MHZ کابل های اصلی و انشعابی ساختمان دانلود رایگان بخشنامه
236 کابل های فلزی چند المان(زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ -قسمت8-ویژگیهای کابل های نوع 1 با مشخصه بسامد (فرکانس ) تا 2MHZ دانلود رایگان بخشنامه
237 کابل های فلزی چند المان(زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ -قسمت 4-1 ویژگی های بخشی کابل های حفاظ دار با مشخصه بسامد (فرکانس ) تا 600MHZ کابل های اصلی و انشعابی ساختمان دانلود رایگان بخشنامه
238 کابل های فلزی چند المان(زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ -قسمت 3-2ویژگی های بخشی کابل های بدون حفاظ با مشخصه بسامد (فرکانس ) تا 100MHZ -کابل های رابط و محیط کار دانلود رایگان بخشنامه
239 کابل های فلزی چند المان(زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ -قسمت 3-1ویژگی های بخشی کابل های بدون حفاظ با مشخصه بسامد (فرکانس )100MHZتا -کابل اصلی انشعابی ساختمان دانلود رایگان بخشنامه
240 کابل های فلزی چند المان(زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ -قسمت 2-2 ویژگی های بخشی کابل های حفاظ دار با مشخصه بسامد(فرکانس )تا 100mhz کابل های حفاظ دار با مشخصه بسامد (فرکانس ) تا 100mhz -کابل های رابط و محیط کار دانلود رایگان بخشنامه
241 کابل های فلزی چند المان(زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ -قسمت 2-1 ویژگی های بخشی کابل های حفاظ دار با مشخصه بسامد(فرکانس )تا 100mhz کابل های اصلی و انشعابی ساختمان دانلود رایگان بخشنامه
242 کابل های فلزی چند المان(زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ -قسمت 11-1 -ویژگیهای بخشی کابل های بدون حفاظ با مشخصه بسامد(فرکانس )تا 500MHZ -کابل های اصلی و انشعاب ساختمان دانلود رایگان بخشنامه
243 کابل های فلزی چند المان(زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ -قسمت10-1 -ویژگیهای بخشی کابل های حفاظ دار با مشخصه بسامد (فرکانس ) تا 500MHZ کابل های انشعابی کف و اصلی ساختمان دانلود رایگان بخشنامه
244 مهندسی محیطی EE -شرایط و آزمون های محیطی برای تجهیزات مخابراتی -قسمت 2-8- ویژگی آزمون های محیطی ، کاربری ساکن در مکان های زیر زمینی دانلود رایگان بخشنامه
245 مهندسی محیطی EE -شرایط و آزمون های محیطی برای تجهیزات مخابراتی -قسمت 2-7- ویژگی آزمون های محیطی ، کاربری قابل حمل و غیر ساکن دانلود رایگان بخشنامه
246 مهندسی محیطی EE -شرایط و آزمون های محیطی برای تجهیزات مخابراتی -قسمت 2-6- ویژگی آزمون های محیطی ، شرایط محیطی کشتی دانلود رایگان بخشنامه
247 مهندسی محیطی EE -شرایط و آزمون های محیطی برای تجهیزات مخابراتی -قسمت 2-5- ویژگی آزمون های محیطی ، نصب شده روی وسایل نقلیه زمینی دانلود رایگان بخشنامه
248 مهندسی محیطی EE -شرایط و آزمون های محیطی برای تجهیزات مخابراتی -قسمت 2-3- ویژگی آزمون های محیطی ، کاربری ساکن در مکان های حفاظت شده در برابر آب و هوایی دانلود رایگان بخشنامه
249 مهندسی محیطی EE -شرایط و آزمون های محیطی برای تجهیزات مخابراتی -قسمت 2-2- ویژگی آزمون های محیطی ، حمل و نقل دانلود رایگان بخشنامه
250 مهندسی محیطی EE -شرایط و آزمون های محیطی برای تجهیزات مخابراتی -قسمت 2-1- ویژگی آزمون های محیطی ، انبارش دانلود رایگان بخشنامه
251 خدمات همگرا شده مخابراتی و اینترنتی و قراردادهایی برای شبکه پیشرفته (TISPAN) فرانامه های معماری و کاربردپذیری برای لایه های تطبیقی مختلف انتقال نشانک دهی 9SIGTRAN)-فرانامه های SIGTRAN دانلود رایگان بخشنامه
252 گروه کاربر-کیفیت خدمات مخابراتی -قسمت2-پارامترهای مرتبط با کاربر براساس یک خدمت خاص دانلود رایگان بخشنامه
253 خدمات و پروتکل های همگرا شده مخابراتی و اینترنتی برای شبکه سازی پیشرفته (TISPAN) با پشتیبانی از ترکیب شناسانه ارتباطات جهانی (UCI) در ویژگی شبکه های نسل بعدی (NGN) دانلود رایگان بخشنامه
254 عوامل انسانی (HF) -با راهنماهای تجربه کاربر برای خدمات ارتباطی بلادرنگ بیان شده از نظر ضوابط کیفیت خدمت دانلود رایگان بخشنامه
255 روش های سنجش برای شبکه رقمی (دیجیتال ) -مشخصه های عملکردی شبکه ارسال چند رسانه ای رقمی زمینی دانلود رایگان بخشنامه
256 پخش همگانی ویدیوئی رقمی (دیجیتال ) (DVB)-ساختار قاب بندی، کدگذاری و مدوله کردن کانال برای تلویزیون رقمی زمینی دانلود رایگان بخشنامه
257 سری L-ساختار ، نصب و محافظت از کابل ها وسایر مولفه های وسایل برون بنا-دادگان ها برای زیر ساخت شبکه دسترسی نوری دانلود رایگان بخشنامه
258 آنتن های یک نقطه به چند نقطه -آنتن سامانه های رادیویی ثابت یک نقطه به چند نقطه در باند 60GHZ-11GHZ قسمت 3- سامانه بی سیم چند رسانه ای چند نقطه ای در باند 43/5 GHZ-40/5GHZ دانلود رایگان بخشنامه
259 سامانه های رادیویی ثابت ، آنتن هاو تجهیزات چند نقطه ای -قسمت EN-3 هماهنگ شامل الزامات اساسی ماده3-2-از رهنمود تجهیزات پایانه مخابراتی و رادیویی (R&TTE) برای آنتن های رادیویی چند نقطه ای دانلود رایگان بخشنامه
260 سامانه های رادیویی ثابت ، تجهیزات و آنتن های چند نقطه ای -قسمت EN :2هماهنگ ، شامل الزامات اساسی ماده 3-2 از رهنمود تجهیزات پایانه مخابراتی و رادیویی (R&TTE) برای تجهیزات رادیویی چند نقطه ای رقمی (دیجیتالی ) دانلود رایگان بخشنامه
261 سامانه های رادیویی ثابت ، آنتن ها و تجهیزات چند نقطه ای ، قسمت 1- مرور کلی و الزامات برای سامانه های رادیویی چند نقطه ای رقمی (دیجیتال) دانلود رایگان بخشنامه
262 تقویت کننده های نوری -قسمت 1-ویژگی ذاتی دانلود رایگان بخشنامه
263 سری G- رسانه ها و سامانه های ارسال ، شبکه ها و سامانه های رقمی (دیجیتال ) داده ها از طریق انتقال -جنبه های ذاتی -جنبه های واپایش شبکه انتقال سری Y-زیر ساخت اطلاعات جهانی ، جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعد- جنبه های پروتکل اینترنتی -عملیات ، اجر دانلود رایگان بخشنامه
264 استاندارد محصول برای نمایش تطابق گوشی های تلفن سیار با محدودیت های اصلی قرار گیری انسان در معرض میدان های الکترومغناطیسی (300MHZ-3 GHZ) دانلود رایگان بخشنامه
265 سری G-سامانه ای انتقال و رسانه ها، شبکه ها و سامانه های رقمی (دیجیتال )تجهیزات پایانه رقمی -مشخصات اصلی انتقال دهنده رمز و تجهیزات تکثیر رقمی سری Y- زیر ساخت اطلاعات کلی ، جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل آینده -جنبه های پروتکل اینترنتی -معماری ، د دانلود رایگان بخشنامه
266 سازگاری الکترو مغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) افزارهای کوتاه برد (SRD) تجهیزات ارتباطات داده القایی برای گستره نزدیک عمل کننده در 13/56 MHZ -قسمت 2-EN هماهنگ شده تحت ماده 3-2 رهنمود R&TTE دانلود رایگان بخشنامه
267 سازگاری الکترو مغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) افزارهای کوتاه برد (SRD) تجهیزات ارتباطات داده القایی گستره نزدیک عمل کننده در 13/56 MHZ -قسمت 1- مشخصه های فنی و روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
268 روش اندازه گیری سرعت نوسانات در ضبط صوت و تجهیزات تکثیر دانلود رایگان بخشنامه
269 قرار گیری انسان در معرض میدان هایی با بسامد رادیوئی ناشی از افزاره های مخابراتی بی سیم دستی و قابل نصب بر بدن -مدل های انسانی ، ابزار و روشهای اجرایی-قسمت 2- رویه تعیین نرخ جذب ویژه-(SAR)برای افزاره های دستی که در مجاورت بدن انسان استفاده می شوند (گسترده دانلود رایگان بخشنامه
270 پلاستیکها-پلی استایرن قالب گیری و روزن رانی (اکستروژن )-قسمت 1-شناسه گذاری و مبنایی برای ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
271 تجهیزات سامانه صوتی-مبدل های الکتروآکوستیکی-اندازه گیری پارامترهای سیگنال بزرگ دانلود رایگان بخشنامه
272 افزاره های اتصال متقابل فیبر نوری و قطعات غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری قسمت 3-28-آزمایش ها و اندازه گیری ها-اتلاف گذرا دانلود رایگان بخشنامه
273 بافته های (کابل های ) ارتباطی هم محور-قسمت 8-1-ویژگی های تفضیلی کلی برای بافه های (کابل های) نیمه انعطاف پذیر دارای دی الکتریک پلی تترافلورواتیلن (PTFE) دانلود رایگان بخشنامه
274 مجموعه فرکانس رادیویی و کابل هم محور- قسمت1-ویژگیهای عمومی -الزامات عمومی و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
275 ایمنی محصولات لیزری-قسمت 2- ایمنی سامانه های ارتباطی تار (فیبر )نوری (ofcs) دانلود رایگان بخشنامه
276 مجموعه فرکانس رادیویی و کابل هم محور- قسمت4-مشخصات مقطعی برای مجموعه کابل هم محور نیمه سخت دانلود رایگان بخشنامه
277 کابل های فیبر نوری- قسمت 3-11-کابل های بیرونی -ویژگی محصول برای داکت ، کابل های مخابراتی فیبر نوری تک مد دفنی و هوایی مهاردار دانلود رایگان بخشنامه
278 سری-Q-سودهی و سیگنال دهی-پروتکل ها و الزامات سیگنال دهی برای IMT-2000 -سری Y- اطلاعات جهانی -زیر ساخت ، جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل آینده -شبکه های نسل آینده -سیار بودن فراگیر- چارچوب کنترل دگر سپاری برای شبکه های نسل آینده (NGN) دانلود رایگان بخشنامه
279 سری-Q-سودهی و سیگنال دهی-پروتکل ها و الزامات سیگنال دهی برای IMT-2000 -سری Y- اطلاعات جهانی -زیر ساخت ، جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل آینده -شبکه های نسل آینده -سیار بودن فراگیر- چارچوب مدیریت مکانی برای شبکه نسل آینده (NGN) دانلود رایگان بخشنامه
280 سری-Q-سودهی و سیگنال دهی-پروتکل ها و الزامات سیگنال دهی برای IMT-2000 -سری Y- اطلاعات جهانی -زیر ساخت ، جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل آینده -شبکه های نسل آینده -سیار بودن فراگیر-الزامات مدیریت سیار بودن برای شبکه های نسل آینده (NGN) دانلود رایگان بخشنامه
281 سری L- ساختن ، نصب و حفاظت از کابل ها و سایر عناصر تاسیسات بیرونی- نگهداری تونل های کابل دانلود رایگان بخشنامه
282 سری L- ساختن ، نصب و حفاظت از کابل ها و سایر عناصر تاسیسات بیرونی- روش های بازرسی و تعمیر داکت های پلاستیکی زیر زمینی دانلود رایگان بخشنامه
283 سری L- ساختن ، نصب و حفاظت از کابل ها و سایر عناصر تاسیسات بیرونی- طراحی، ساختن و نصب کابل های شبکه برای دسترسی پهن باند شامل شبکه های فلزی متصل به شبکه های فیبر نوری دانلود رایگان بخشنامه
284 سری L- ساختن ، نصب و حفاظت از کابل ها و سایر عناصر تاسیسات بیرونی- بررسی خاک قبل از استفاده از فنون بدون حفر شیار دانلود رایگان بخشنامه
285 سری H -سامانه های چند رسانه ای و صوتی تصویری خدمات چند رسانه ای تلویزیونی مبتنی بر پروتکل اینترنت (IPTV) وکاربرد ها برای IPTV -چارچوب های کاری چند رسانه ای IPTV -محیط چند رسانه ای تعاملی سبک LIME برای خدمات IPTV دانلود رایگان بخشنامه
286 سری H -سامانه های چند رسانه ای و صوتی تصویری خدمات چند رسانه ای تلویزیونی مبتنی بر پروتکل اینترنت (IPTV) وکاربرد ها برای IPTV -میان افزار IPTV -میان افزار پایانه مبتنی بر وب برای خدمات IPTV دانلود رایگان بخشنامه
287 سری H -سامانه های چند رسانه ای و صوتی تصویری خدمات چند رسانه ای تلویزیونی مبتنی بر پروتکل اینترنت (IPTV) وکاربرد ها برای IPTV -افزار ه های پایانه IPTV -افزار ه های پایانه LIME مدل پایه دانلود رایگان بخشنامه
288 سری G-رسانه و سامانه های انتقال ، شبکه ها و سامانه های رقمی (دیجیتال ) -بسته از نظر جنبه های حمل و نقل -اترنت از نظر جنبه های حمل و نقل -سری Y - اطلاعات جهانی-زیر ساخت ، جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل آینده -جنبه های پروتکل اینترنت- حمل و نقل- معم دانلود رایگان بخشنامه
289 سری G-رسانه و سامانه های انتقال ، شبکه ها و سامانه های رقمی (دیجیتال) -داده در بستر حمل و نقل -جنبه های عام -جنبه های کنترل شبکه حمل و نقل -سری y- اطلاعات جهانی -زیر ساخت ، جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل آینده -جنبه های پروتکل اینترنت -عملیات ، اد دانلود رایگان بخشنامه
290 اجزای غیر فعال و افزاره های اتصال متقابل تار(فیبر )نوری -استاندارد عملکرد-قسمت 021-3 اتصال دهنده های تار(فیبر ) نوری تک حالته برای رده U- محیط کنترل شده دانلود رایگان بخشنامه
291 بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری )-قسمت1-23-ویژگی عمومی -رویه های اصلی آزمون بافه (کابل ) نوری-روش های آزمون عنصر بافه (کابل ) دانلود رایگان بخشنامه
292 بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری )-قسمت1-22-ویژگی عمومی -رویه های اصلی آزمون بافه (کابل ) نوری-روش های آزمون محیطی دانلود رایگان بخشنامه
293 بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری )-قسمت1-1-ویژگی عمومی -کلیات دانلود رایگان بخشنامه
294 وسایل نقلیه جاده ای -روش های آزمون قطعات برای آشفتگی های الکتریکی ناشی از انرژی الکترومغناطیسی تابشی باریک باند -قسمت 9- فرستنده های قابل حمل دانلود رایگان بخشنامه
295 کابل های ارتباطی هم محور -قسمت1-324-روشهای آزمون مکانیکی -آزمون مقاومت کابل در مقابل سایش دانلود رایگان بخشنامه
296 کابل های ارتباطی هم محور -قسمت1-317-روشهای آزمون مکانیکی -آزمون مقاومت کابل در مقابل له شدگی دانلود رایگان بخشنامه
297 کابل های ارتباطی هم محور -قسمت1-316-روشهای آزمون مکانیکی -آزمون تاثیر حداکثر نیرو کشش بر روی کابل دانلود رایگان بخشنامه
298 کابل های ارتباطی هم محور -قسمت1-313-روشهای آزمون مکانیکی -چسسبیدگی دی الکترونیک و روکش دانلود رایگان بخشنامه
299 کابل های ارتباطی هم محور -قسمت1-310-روشهای آزمون مکانیکی -آزمون مشخصات پیچشی فلزات با روکش مس دانلود رایگان بخشنامه
300 کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 1-308-روش های آزمون مکانیکی -آزمون استقامت کششی و ازدیاد طول برای فلزهای روکش مسی دانلود رایگان بخشنامه
301 کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 1-304-روش های آزمون مکانیکی -مقاومت در برابر ضربه دانلود رایگان بخشنامه
302 کابل های ارتباطی هم محور -قسمت1-302-روشهای آزمون مکانیکی -آزمون خارج از محور بودن کابل دانلود رایگان بخشنامه
303 کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 1-119-روش های آزمون الکتریکی -نسبت توان بسامد رادیویی دانلود رایگان بخشنامه
304 کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 1-105-روش های آزمون الکتریکی -آزمون استقامت الکتریکی عایق کابل دانلود رایگان بخشنامه
305 سازگاری الکترومغناطیسی -الزامات برای وسایل خانگی برقی-ابزارهای الکتریکی و دستگاههای مشابه -قمست 1- گسیل دانلود رایگان بخشنامه
306 گیرنده های پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی و تجهیزات وابسته -مشخصات اغتشاش رادیویی -حدودو روشهای اندازه گیری دانلود رایگان بخشنامه
307 ویژگی های اغتشاش رادیویی و دستگاههای اندازه گیری مصونیت و روشهای مربوط قسمت 1-3-اغتشاش رادیویی و دستگاههای اندازه گیری مصونیت -تجهیزات جانبی -توان اغتشاش دانلود رایگان بخشنامه
308 حدود و روش های اندازه گیری مشخصات اغتشاش رادیویی وسایل روشنایی الکتریکی و تجهیزات مشابه دانلود رایگان بخشنامه
309 جنبه های پردازش ، انتقال و کیفیت گفتار (STQ)-تعاریف و سنجش های پارامتر کیفیت خدمت (QOS) مرتبط با کاربر-فسمت 3-پارامترهای QOS مختص شبکه های عمومی سیار زمینی (PLMN) دانلود رایگان بخشنامه
310 سری M -مدیریت مخابرات شامل شبکه مدیریت مخابراتی (TMN) و تعمیر و نگهداری شبکه ، مدل عمومی اطلاعات شبکه دانلود رایگان بخشنامه
311 رویه های آزمون زیر سامانه های ارتباط فیبر نوری قسمت 2-1-سامانه های رقمی (دیجیتال )-حساسیت گیرنده و اندازه گیری بار اضافی دانلود رایگان بخشنامه
312 سری G -سامانه های انتقال و رسانه ، سامانه های رقمی (دیجیتال ) و شبکه ها کیفیت چند رسانه ای خدمات وعملکرد -جنبه های عمومی و وابسته به کاربر کیفیت الزامات تجربی برای خدمات تلویزیونی مبتنی بر پروتکل اینترنت (IPTV) دانلود رایگان بخشنامه
313 سازگاری الکترو مغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی(ERM) سامانه های انتقال پهن باند، تجهیزات انتقال داده به کار رفته در باند 2/4 GHZ ISM با استفاده از فنون مدولاسیون پهن باند -EN-هماهنگ ، شامل الزامات اساسی ماده 3-2 از رهنمود R&TTE دانلود رایگان بخشنامه
314 سامانه های رادیویی ثابت-سامانه های نقطه به نقطه و چند نقطه ای -گسیل ناخواسته در حوزه زائد و حدود مصونیت گیرنده در درگاه تجهیزات -آنتن -سامانه های رادیویی ثابت رقمی (دیجیتال) دانلود رایگان بخشنامه
315 سوددهی و سیگنال دهی - الزامات سیگنال دهی و پروتکل ها برای مخابرات سیار بین المللی (IMT-2000)- اطلاعات جهانی ، سری Y- زیر ساخت ، جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه نسل آینده شبکه های نسل آینده -سیار بودن عمومی الزامات عمومی هم گرایی ثابت سیار (FMC) دانلود رایگان بخشنامه
316 ایمنی تجهیزاتی که به طور الکتریکی به شبکه مخابراتی متصل هستند دانلود رایگان بخشنامه
317 مجموعه فرکانس رادیویی و کابل هم محور- قسمت 3-2-مشخصات جزئی برای مجموعه کابل هم محور نیمه انعطاف پذیر برای استفاده سیستم جهانی(1-GHz-0/8 GHz) دانلود رایگان بخشنامه
318 تجهیزات سامانه صوتی- قسمت 7-هدفون ها و گوشی ها دانلود رایگان بخشنامه
319 افزاره های اتصال متقابل و اجزاء غیر فعال تار(فیبر ) نوری -استاندارد عملکرد -قسمت 022-2 اتصال دهنده های تار (فیبر نوری پایان دهی شده روی تار (فیبر ) چند حالته برای رده c-محیط کنترل شده دانلود رایگان بخشنامه
320 افزارهای اتصال متقابل فیبر نوری و قطعات غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری قسمت 3-7 -آزمایش ها و اندازه گیری ها- وابستگی تضعیف و اتلاف برگشتی قطعات تک مد به طول موج دانلود رایگان بخشنامه
321 افزاره های اتصال متقابل فیبر نوری و مولفه های غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری -قسمت 3-50 - اندازه گیر ها و آزمایش ها - هم شنوایی سوده های فضایی نوری دانلود رایگان بخشنامه
322 افزاره های اتصال متقابل فیبر نوری و مولفه های غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری -قسمت 3-49 اندازه گیر ها و آزمایش ها - نیروی نگهداشت پین راهنما برای رابط های چند فیبری با طوقه نگهدارنده مستطیلی دانلود رایگان بخشنامه
323 افزارهای اتصال متقابل فیبر نوری و قطعات غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری قسمت 3-34 -آزمایش ها و اندازه گیری ها- تضعیف اتصال دهنده های جفت شده تصادفی دانلود رایگان بخشنامه
324 افزاره های اتصال متقابل فیبر نوری و مولفه های غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری -قسمت 2-52- آزمون ها -آزمون خمشی قطعه های کابل دانلود رایگان بخشنامه
325 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 3-5-حدود -محدود سازی فلیکر و افت و خیزهای ولتاژ در سامانه های تغذیه توان فشار ضعیف برای تجهیزات دارای جریان اسمی بیشتر از 75A دانلود رایگان بخشنامه
326 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 1-2-کلیات -روش شناسی برای دستیابی به ایمنی کارکردی سامانه های الکتریکی و الکترونیکی شامل تجهیزات با در نظر گرفتن پدیده های الکترومغناطیسی دانلود رایگان بخشنامه
327 سامانه و تجهیزات کنترل از راه دور-قسمت 5-604- موارد مربوط به آزمون انطباق برای استاندارد تکمیلی IEC 60870-5-104 دانلود رایگان بخشنامه
328 سامانه و تجهیزات کنترل از راه دور-قسمت 5-601- موارد مربوط به آزمون انطباق برای استاندارد تکمیلی IEC 60870-5-101 دانلود رایگان بخشنامه
329 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 5-6- راهنماهای نصب و تضعیف -تضعیف اثرات الکترو مغناطیسی خارجی دانلود رایگان بخشنامه
330 سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 5-3 -راهنماهای نصب و تضعیف -مفاهیم حفاظت پالس الکترو مغناطیسی با ارتفاع زیاد (HEMP) دانلود رایگان بخشنامه
331 سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 5-2 -راهنماهای نصب و تضعیف -زمین کردن و کابل کشی دانلود رایگان بخشنامه
332 سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 5-1 راهنمای نصب و تضعیف -ملاحظات عمومی -نشریه پایه EMC دانلود رایگان بخشنامه
333 سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-35-روشهای اندازه گیری و آزمودن -خلاصه شبیه سازالکترو مغناطیسی توان بالا (HPEM) دانلود رایگان بخشنامه
334 سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-32-روشهای اندازه گیری و آزمودن -خلاصه شبیه ساز پالس الکترومغناطیسی با ارتفاع زیاد (HEMP) دانلود رایگان بخشنامه
335 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-8 محیط -سقوط ولتاژها و وقفه های کوتاه در سامانه های منبع تغذیه الکتریکی عمومی با نتایج اندازه گیری آماری دانلود رایگان بخشنامه
336 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-7 محیط -میدان های مغناطیسی فرکانس پایین در محیط های گوناگون دانلود رایگان بخشنامه
337 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-6 محیط -ارزیابی سطوح گسیل در منبع تغذیه در کارخانه های صنعتی با توجه به اغتشاشات هدایتی با فرکانس پایین دانلود رایگان بخشنامه
338 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-3 محیط -تشریح محیط -پدیده های تابشی و پدیده های هدایتی وابسته به فرکانسی غیر از فرکانس شبکه دانلود رایگان بخشنامه
339 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-14- محیط -اضافه ولتاژ روی شبکه های توزیع برق عمومی دانلود رایگان بخشنامه
340 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 1-5- کلیات -اثرات الکترومغناطیسی توان بالا - (HPEM)بر روی سامانه های شهری دانلود رایگان بخشنامه
341 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 1-4- مبانی تاریخی برای محدودیت گسیل های هدایتی جریان هارمونیکی با فرکانس قدرت تجهیزات در گستره فرکانسی تا 2kHz دانلود رایگان بخشنامه
342 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 1-3- کلیات -تاثیرات پالس الکترومغناطیسی با ارتفاع زیاد - (HEMP)بر روی تجهیزات و سامانه های شهری دانلود رایگان بخشنامه
343 سامانه و تجهیزات کنترل از راه دور-قسمت 6-505-پروتکل های کنترل از راه دور سازگار با استاندارد های بین المللی ISO و توصیه نامه های ITU-T راهنمای کاربرTASE.2 دانلود رایگان بخشنامه
344 سامانه و تجهیزات کنترل از راه دور-قسمت 6-504-پروتکل های کنترل از راه دور سازگار با استاندارد های بین المللی ISO و توصیه نامه های ITU-T دستور العمل های متعارف کاربر TASE.1 دانلود رایگان بخشنامه
345 سامانه و تجهیزات کنترل از راه دور-قسمت 6-1-پروتکل های کنترل از راه دور سازگار با استاندارد های بین المللی ISO و توصیه نامه های ITU-T زمینه کاربرد و سازمان دهی استاندارد ها دانلود رایگان بخشنامه
346 سامانه و تجهیزات کنترل از راه دور-قسمت 1-5-ملاحظات کلی -تاثیر رویه های انتقال از طریق مودم با افزارهای رمز نگاری بر روی یکپارچگی داده های سامانه های انتقال با استفاده از پروتکل IEC 60870-5 دانلود رایگان بخشنامه
347 سامانه و تجهیزات کنترل از راه دور-قسمت 1-4-ملاحظات کلی -جنبه های اصلی انتقال داده کنترل از راه دور و سازمان دهی استانداردهای IEC 60870-6, IEC 60870-5 دانلود رایگان بخشنامه
348 سامانه و تجهیزات کنترل از راه دور-قسمت 1-1-ملاحظات کلی -اصول کلی دانلود رایگان بخشنامه
349 تجهیزات جوشکاری مقاومتی -قسمت 2- الزامات سازگاری الکترومغناطیسی(EMC) دانلود رایگان بخشنامه
350 یکپارچه سازی عملیات در شرکت های برق رسان -واسط های سامانه جهت مدیریت توزیع - قسمت 4- واسط مدیریت دارایی و ثبت اطلاعات دانلود رایگان بخشنامه
351 یکپارچه سازی عملیات در شرکت های برق رسان -واسط های سامانه جهت مدیریت توزیع - قسمت 3- واسط عملکرد شبکه دانلود رایگان بخشنامه
352 یکپارچه سازی عملیات در شرکت های برق رسان -واسط های سامانه برای مدیریت توزیع - قسمت 1- معماری واسط و الزامات عمومی دانلود رایگان بخشنامه
353 سامانه ها و شبکه های ارتباطی در پست ها-قسمت 9-1-نگاشت سرویس ارتباطی ویژه (SCSM)- مقادیر نمونه برداری شده در پیوند نقطه به نقطه چند سیمه یک سویه سریال دانلود رایگان بخشنامه
354 سامانه و شبکه های ارتباطی در اتوماسیون شرکت برق رسان - قسمت 80-1 راهنمای تبادل اطلاعات از یک مدل داده بر مبنای کلاس داده مشترک (cdc) با استفاده از استانداردهای بین المللی IEC 60870-5-101 یا IEC 60870-5-104 دانلود رایگان بخشنامه
355 سامانه و شبکه های ارتباطی در اتوماسیون شرکت برق رسان - قسمت 7-420 ساختار ارتباطی پایه گره های منطقی منابع انرژی توزیع شده دانلود رایگان بخشنامه
356 سامانه و شبکه های ارتباطی در پست ها- قسمت 5- الزامات ارتباطی برای مدل های افزارها و کارکردها دانلود رایگان بخشنامه
357 سامانه و شبکه های ارتباطی در پست ها- قسمت 4- مدیریت پروژه و سامانه دانلود رایگان بخشنامه
358 سامانه و شبکه های ارتباطی در پست ها- قسمت 3- الزامات کلی دانلود رایگان بخشنامه
359 سامانه و شبکه های ارتباطی در پست ها -قسمت 10- آ‍زمودن انطباق دانلود رایگان بخشنامه
360 سامانه ها و شبکه های ارتباطی در پست ها-قسمت 1- معرفی و مرور کلی دانلود رایگان بخشنامه
361 اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 6-قانون کد گذاری A-XDR دانلود رایگان بخشنامه
362 اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 5-5-پروفایل های لایه پایین تر -پروفایل طیف گسترده با جهش سریع فرکانسی (SS-FFH) دانلود رایگان بخشنامه
363 اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 5-4-پروفایل های لایه پایین تر -پروفایل مدولاسیون با چند موج حامل (MCM) دانلود رایگان بخشنامه
364 اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 5-3-پروفایل های لایه پایین تر -پروفایل طیف گسترده باند پهن تطبیقی (SS-AW) دانلود رایگان بخشنامه
365 اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 5-2-پروفایل های لایه پایین تر -پروفایل مدولاسیون جابجایی فرکانسی گسترده (FSK) دانلود رایگان بخشنامه
366 اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 5-1-پروفایل های لایه پایین تر -پروفایل مدولاسیون جابجایی فرکانسی گسترده (S-FSK) دانلود رایگان بخشنامه
367 اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 4-61-پروتکل های ارتباط داده لایه شبکه - پروتکل های بدون اتصال دانلود رایگان بخشنامه
368 اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 4-512-پروتکل های ارتباط داده ها -مدیریت سامانه ها با به کارگیری پروفایل 1-5-61334- پایگاه اطلاعات مدیریتی دانلود رایگان بخشنامه
369 اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 4-511-پروتکل های ارتباط داده مدیریت سامانه ها- پروتکل CIASE دانلود رایگان بخشنامه
370 اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 4-42-پروتکل های ارتباط داده پروتکل های کاربردی -لایه کاربردی دانلود رایگان بخشنامه
371 اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 4-41-پروتکل های ارتباط داده پروتکل های کاربردی -ویژگیهای پیام خط توزیع دانلود رایگان بخشنامه
372 اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 4-33-پروتکل های ارتباط داده لایه پیوند داده- پروتکل اتصال گرا دانلود رایگان بخشنامه
373 اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 4-32-پروتکل های ارتباط داده لایه پیوند داده-کنترل پیوند منطقی (LLC) دانلود رایگان بخشنامه
374 اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 4-1-پروتکل های ارتباط داده مدل مرجع سامانه ارتباط دانلود رایگان بخشنامه
375 اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 3-22-الزامات تبادل سیگنال روی خطوط توزیع -افزار کوپلینگ نفوذی فار به زمین و حفاظ به زمین فشار متوسط دانلود رایگان بخشنامه
376 اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 3-21-الزامات تبادل سیگنال روی خطوط توزیع -افزار کوپلینگ خازنی ایزوله شده فاز به فاز فشار متوسط دانلود رایگان بخشنامه
377 اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 3-1الزامات تبادل سیگنال روی خطوط توزیع -باندهای فرکانسی و سطوح خروجی دانلود رایگان بخشنامه
378 اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 1-4 ملاحظات کلی -شناسایی پارامترهای انتقال داده مربوط به شبکه توزیع فشار ضعیف و متوسط دانلود رایگان بخشنامه
379 اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 1-2 ملاحظات کلی -راهنما برای ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
380 اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 1-1 ملاحظات کلی -معماری سامانه اتوماسیون توزیع دانلود رایگان بخشنامه
381 تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری -کنترل و استفاده آزمایشگاهی -الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 3-2- الزامات مصونیت برای سامانه های مربوط به ایمنی و تجهیزات مورد نظر برای اجرای کارکردهای مربوط به ایمنی (ایمنی کاردکردی) -کاربردهای صنعتی با محیط ال دانلود رایگان بخشنامه
382 تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری -کنترل و استفاده آزمایشگاهی -الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 3-1- الزامات مصونیت برای سامانه های مربوط به ایمنی و تجهیزات مورد نظر برای اجرای کارکردهای مربوط به ایمنی (ایمنی کاردکردی) -کاربردهای صنعتی عمومی دانلود رایگان بخشنامه
383 تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری -کنترل و استفاده آزمایشگاهی -الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-5- الزامات ویژه-پیکربندی های آزمون -شرایط بهره برداری و معیارهای عملکردی افزارهای میدانی با واسط هایی مطابق با استاندارد بین المللی CP3/2, IEC 61784 دانلود رایگان بخشنامه
384 تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری -کنترل و استفاده آزمایشگاهی -الزامات سازگاری الکترومغناطیسی(EMC) قسمت 2-4 الزامات ویژه-پیکر بندی های آزمون -شرایط بهره برداری و معیارهای عملکردی برای افزارهای پایش عایق دانلود رایگان بخشنامه
385 تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری -کنترل و استفاده آزمایشگاهی -الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-3- الزامات ویژه-پیکربندی های آزمون -شرایط بهره برداری و معیارهای عملکردی برای ترانسدیوسرهای با آماده سازی سیگنال به صورت یکپارچه یا از راه دور دانلود رایگان بخشنامه
386 تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری -کنترل و استفاده آزمایشگاهی -الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-2- الزامات ویژه-پیکربندی های آزمون -شرایط بهره برداری و معیارهای عملکردی برای تجهیزات قابل حمل آزمون -اندازه گیر یو پایش مورد استفاده در سامانه های دانلود رایگان بخشنامه
387 تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری -کنترل و استفاده آزمایشگاهی -الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-1- الزامات ویژه-پیکربندی های آزمون -شرایط بهره برداری و معیارهای عملکردی برای تجهیزات حساس آزمون و اندازه گیری برای کاربردهای حفاظت نشده EMC دانلود رایگان بخشنامه
388 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)- قسمت 6-6-استانداردهای عمومی -مصونیت پالس الکترو مغناطیسی با ارتفاع زیاد(HEMP)- برای تجهیزات داخلی دانلود رایگان بخشنامه
389 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)- قسمت 5-8-راهنماهای نصب و تضعیف -روش های حفاظت پالس الکترو مغناطیسی با ارتفاع زیاد(HEMP)- جهت زیر ساخت های توزیع شده دانلود رایگان بخشنامه
390 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)- قسمت 5-7-راهنماهای نصب و تضعیف -درجه حفاظت تامین شده توسط محفظه در مقابل تداخل های الکترمغناطیسی کد (EM) دانلود رایگان بخشنامه
391 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)- قسمت 5-5-راهنماهای نصب و تضعیف -ویژگی های افزارهای حفاظتی برای اغتشاش هدایتی پالس الکترو مغناطیسی با ارتفاع زیاد(HEMP)- نشریه پایه EMC دانلود رایگان بخشنامه
392 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) قسمت9-4- روشهای اندازه گیری و آزمون - آزمون مصونیت در برابر میدان مغناطیسی پالسی دانلود رایگان بخشنامه
393 سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-33-روشهای اندازه گیری و آزمودن -روش های اندازه گیری برای پارامترهای گذرای توان بالا دانلود رایگان بخشنامه
394 سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-30-روشهای اندازه گیری و آزمودن -روش های اندازه گیری کیفیت توان دانلود رایگان بخشنامه
395 سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-29-روشهای اندازه گیری و آزمودن -آزمون های مصونیت در برابر سقوط ولتاژها-وقفه های کوتاه و تغییرات ولتاژ در درگاه توان ورودی DC دانلود رایگان بخشنامه
396 سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-24-روشهای اندازه گیری و آزمودن -روش های آزمون افزارهای حفاظتی برای اغتشاش هدایتی پالس الکترو مغناطیسی با ارتفاع زیاد (HEMP) نشریه پایه EMC دانلود رایگان بخشنامه
397 سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-23-روشهای اندازه گیری و آزمودن -روش های آزمون افزارهای حفاظتی برای پالس الکترو مغناطیسی با ارتفاع زیاد (HEMP) سایر اغتشاشات تابشی دانلود رایگان بخشنامه
398 سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-18-روشهای اندازه گیری و آزمودن -آزمون مصونیت در برابر امواج نوسانی میرا دانلود رایگان بخشنامه
399 سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-17-روشهای اندازه گیری و آزمودن -آزمون مصونیت در برابر رپیل در درگاه توان ورودی DC دانلود رایگان بخشنامه
400 سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-12-روشهای اندازه گیری و آزمودن -آزمون مصونیت موج حلقوی دانلود رایگان بخشنامه
401 سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-10-روشهای اندازه گیری و آزمودن -آزمون مصونیت در برابر میدان مغناطیسی نوسانی میراشونده دانلود رایگان بخشنامه
402 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) قسمت4-1- روشهای اندازه گیری و آزمون - مروری اجمالی بر سری استاندارد های بین المللی IEC 61000-4 دانلود رایگان بخشنامه
403 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) قسمت 3-8 -حدود-سیگنال دهی در تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف -سطوح گسیل -باند های فرکانسی و سطوح اغتشاشات الکترو مغناطیسی دانلود رایگان بخشنامه
404 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) قسمت 3-7 -حدود-ارزیابی حدود گسیل برای اتصال تاسیسات ایجاد کننده افت و خیز به سامانه های قدرت فشار متوسط (MV) فشار قوی (HV) و فوق فشار قوی (EHV) دانلود رایگان بخشنامه
405 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) قسمت 3-6 -حدود-ارزیابی حدود گسیل برای اتصال تاسیسات ایجاد کننده اعوجاج به سامانه های قدرت فشار متوسط (MV) فشار قوی (HV) و فوق فشار قوی (EHV) دانلود رایگان بخشنامه
406 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) قسمت 3-13- حدود گسیل برای اتصال تاسیسات نامتعادل به سامانه های قدرت فشار متوسط (MV) فشار قوی (HV) و فوق فشار قوی (EHV) دانلود رایگان بخشنامه
407 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-9 محیط -تشریح محیط پالس الکترومغناطیسی با ارتفاع زیاد (HEMP)-اغتشاش تابشی -نشریه پایه EMC دانلود رایگان بخشنامه
408 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-13- محیط -محیط های الکترومغناطیسی توان بالا - (HPEM)تابش و هدایتی دانلود رایگان بخشنامه
409 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-12- محیط سطوح سازگاری برای اغتشاشات هدایتی با فرکانس پایین و سیگنال دهی در سامانه های منبع تغذیه عمومی فشار متوسط دانلود رایگان بخشنامه
410 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-11 محیط -طبقه بندی محیط های پالس الکترومغناطیسی با ارتفاع زیاد (HEMP) دانلود رایگان بخشنامه
411 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-10 محیط -تشریح محیط پالس الکترومغناطیسی با ارتفاع زیاد (HEMP)-اغتشاش هدایتی دانلود رایگان بخشنامه
412 سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 6-802- پروتکل های کنترل از راه دور سازگار با استانداردهای بین المللی ISO و توصیه های نامه های ITU-T -مدل های شیء TASE.2 دانلود رایگان بخشنامه
413 سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 6-702- پروتکل های کنترل از راه دور سازگار با استانداردهای بین المللی ISO و توصیه های نامه های ITU-T -پروفایل عملیاتی جهت ارائه سرویس کاربردی TASE.2 در سامانه های انتهایی دانلود رایگان بخشنامه
414 سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 6-701- پروتکل های کنترل از راه دور سازگار با استانداردهای بین المللی ISO و توصیه های نامه های ITU-T -پروفایل عملیاتی جهت ارائه سرویس کاربردی TASE.1 در سامانه های انتهایی دانلود رایگان بخشنامه
415 سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 6-602- پروتکل های کنترل از راه دور سازگار با استانداردهای بین المللی ISO و توصیه های نامه های ITU-T -پروفایل انتقال عنصر سرویس کاربردی کنترل از راه دور TASE)) دانلود رایگان بخشنامه
416 سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 6-601- پروتکل های کنترل از راه دور سازگار با استانداردهای بین المللی ISO و توصیه های نامه های ITU-T -پروفایل عملیاتی برای ارائه سرویس انتقال اتصال گرا در یک سامانه انتهایی با دسترسی دائم و متصل به شبکه داده سوئیچ دانلود رایگان بخشنامه
417 سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 6-503- پروتکل های کنترل از راه دور سازگار با استانداردهای بین المللی ISO و توصیه های نامه های ITU-T -پروتکل و سرویس های TASE.2 دانلود رایگان بخشنامه
418 سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 6-2 -پروتکل های کنترل از راه دور سازگار با استانداردهای بین المللی ISO و توصیه های نامه های ITU-T -استفاده از استانداردهای پایه (لایه های 1-4 از OSI ) دانلود رایگان بخشنامه
419 سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 5-6- راهنمای آزمودن انطباق برای استانداردهای تکمیلی برای استاندارد بین المللی IEC 60870-5 دانلود رایگان بخشنامه
420 سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 5-5- پروتکل های انتقال -توابع کاربرد پایه دانلود رایگان بخشنامه
421 سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 5-3- پروتکل های انتقال -ساختار کلی داده های کاربردی دانلود رایگان بخشنامه
422 سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 5-2- پروتکل های انتقال -رویه های انتقال پیونده دانلود رایگان بخشنامه
423 سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 5-104- پروتکل های انتقال -دسترسی به شبکه برای استاندارد بین المللی IEC 60870-5-101 با استفاده از پروفایل های انتقال استاندارد دانلود رایگان بخشنامه
424 سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 5-103- پروتکل های انتقال -استاندارد تکمیلی برای واسط اطلاعاتی تجهیزات حفاظتی دانلود رایگان بخشنامه
425 سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 5-102- پروتکل های انتقال -استاندارد تکمیلی برای انتقال شمارنده های تجمعی در سامانه های قدرت الکتریکی دانلود رایگان بخشنامه
426 سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 5-1- پروتکل های انتقال -قالب های قاب های انتقال دانلود رایگان بخشنامه
427 سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 4- الزامات عملکرد دانلود رایگان بخشنامه
428 سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 3- واسط ها (مشخصه های الکتریکی ) دانلود رایگان بخشنامه
429 سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 2-2 شرایط بهره برداری -شرایط محیطی (اثرات آب وهوایی ، مکانیکی و غیر الکتریکی دیگر) دانلود رایگان بخشنامه
430 سامانه هاو تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 1-2 -ملاحظات کلی راهنما برای ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
431 خطوط هم محور درفشی تک رشته و اتصال دهنده های درفشی مربوطه - قسمت 1- الزامات کلی و روش های اندازه گیری دانلود رایگان بخشنامه
432 خطوط انتقال مخابراتی هم محور سخت با کاربرد عمومی و اتصال دهنده های فلنچ مربوط به آن ها- قسمت 2- ویژگیهای تفصیلی دانلود رایگان بخشنامه
433 خطوط انتقال مخابراتی هم محور سخت با کاربرد عمومی و اتصال دهنده های فلنچ مربوط به آن ها- قسمت 1- الزامات کلی وروشهای اندازه گیری دانلود رایگان بخشنامه
434 ایمنی ماشین آلات -تجهیزات الکتریکی ماشین ها- قسمت 31- الزامات ویژه سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) و ایمنی برای سامانه ها ، واحدها و ماشین های دوزندگی دانلود رایگان بخشنامه
435 تجهیزات و سامانه های رادیویی (RES) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات در محل فراخوانی دانلود رایگان بخشنامه
436 انتقال و همتافت گری (TM)-شبکه توزیع نوری (ODN) برای شبکه دسترسی نوری (OAN) دانلود رایگان بخشنامه
437 انتقال و همتافت گری (TM)-سلسله مراتب رقمی همزمان (SDH) بستک های کارکردی خاص رادیویی برای انتقال Mx STM-N دانلود رایگان بخشنامه
438 انتقال و همتافت گری (TM)-کابل های فیبر نوری تک حالتی مورد استفاده به عنوان کابل های زیر آبی برای گذر از دریاچه ها و رودخانه و غیره دانلود رایگان بخشنامه
439 گیرنده های پخش عمومی صوتی و تلویزیونی و تجهیزات وابسته -ویژگی های مصونیت -حدود و روش های اندازه گیری دانلود رایگان بخشنامه
440 گیرنده های پخش عمومی صوتی و تلویزیونی و تجهیزات وابسته -ویژگی های اختلالات رادیویی -حدود و روش های اندازه گیری دانلود رایگان بخشنامه
441 کابل کشی محوطه مشتری برای فناوری اطلاعات -قسمت 2-دسترسی پایه ISDN 2048 kbit/s و واسط شبکه خط استیجاری دانلود رایگان بخشنامه
442 کابل کشی محوطه مشتری برای فناوری اطلاعات -قسمت 1-دسترسی پایه ISDN دانلود رایگان بخشنامه
443 سازگاری الکترومغناطیسی و طیف رادیویی (ERM) -استاندارد سازگاری -الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات وخدمات رادیویی -قسمت 7- شرایط ویژه تجهیزات رادیویی سیار و قابل حمل و تجهیزات جانبی سامانه های مخابرات راه دور رادیویی سلولی دیجیتال DCS,GSM دانلود رایگان بخشنامه
444 سازگاری الکترومغناطیسی و طیف رادیویی (ERM) -استاندارد سازگاری -الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات وخدمات رادیویی -قسمت 3- شرایط ویژه برای دستگاههای کوتاه برد (SRD) با بسامدهای 40GHz تا 9 kHz دانلود رایگان بخشنامه
445 فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات میان سامانه ها-شبکه خدمات یکپارچه خصوصی باند پهن -پروتکل سیگنال دهی تبادل میانی -پروتکل اتصال -تماس پایه دانلود رایگان بخشنامه
446 فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات میان سامانه ها-شبکه خدمات یکپارچه خصوصی -خدمات حامل مد مداری 64 کیلو بیت بر ثانیه -توصیف خدمت ، قابلیت های کارکردی و جریان های اطلاعاتی دانلود رایگان بخشنامه
447 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت6-5- استانداردهای عمومی مصونیت محیط های نیروگاه و پست دانلود رایگان بخشنامه
448 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 5-9- راهنماهای نصب و تضعیف ارزیابی های سطح آسیب پذیری سامانه برای HEMP,HPEM دانلود رایگان بخشنامه
449 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 5-4- راهنماهای نصب و تضعیف مصونیت در برابر پالس الکترو مغناطیسی با ارتفاع زیاد (HEMP) -ویژگیهای افزارهای حفاظتی در برابر اغتشاش تابشی پالس الکترو مغناطیسی با ارتفاع زیاد- نشریه پایه EMC دانلود رایگان بخشنامه
450 لوح های ضبط شنودی آنالوگ و تجهیزات تکثیر آن - ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
451 سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 4-14- فنون آزمون و اندازه گیری -آزمون های مصونیت در مقابل نوسانات ولتاژ برای تجهیزاتی که جریان ورودی آن ها در هر فاز از 16 آمپر بیشتر نباشد دانلود رایگان بخشنامه
452 سازگاری الکترومغناطیسی -قسمت 4-13- فنون آزمون و اندازه گیری -آزمون های مصونیت فرکانس پایین هماهنگ ها و میان هماهنگ ها شامل سیگنال دهی برق شهر در درگاه تغذیه a.c. دانلود رایگان بخشنامه
453 سامانه داده های رادیویی (RDS) -محصولات ومشخصات گیرنده-روش های اندازه گیری دانلود رایگان بخشنامه
454 راهنمای انتخاب ابعاد پودمانی برای قطعات موج بر دانلود رایگان بخشنامه
455 تجهیزات مخابراتی راک متمرکز تغذیه درون بنای ایستگاه گیرنده -فرستنده پایه -مشخصات فنی دانلود رایگان بخشنامه
456 تجهیزات مخابراتی -سایت های ایستگاه گیرنده - فرستنده پایه (BTS) دستورالعمل آزمون پذیرش مقدماتی دانلود رایگان بخشنامه
457 تجهیزات مخابراتی -تکرار کننده (repeater) دستورالعمل نگهداری دانلود رایگان بخشنامه
458 تجهیزات مخابراتی -اتاقک منفص BTS با ورق گالوانیزه و رنگ آمیزی الکترواستاتیک مشخصات فنی دانلود رایگان بخشنامه
459 تجهیزات مخابراتی -راک متمرکز برون بنا-مشخصات فنی دانلود رایگان بخشنامه
460 تجهیزات مخابراتی -تکرار کننده (repeater) دستورالعمل آزمون دانلود رایگان بخشنامه
461 تجهیزات مخابراتی -اتاقک منفصل BTS با ورق فولادی و رنگ آمیزی شده -مشخصات فنی دانلود رایگان بخشنامه
462 بررسی موضوعات الگوریتم احراز هویت و یکپارچگی دانلود رایگان بخشنامه
463 ریز بسته ی دورسنجی دانلود رایگان بخشنامه
464 افزاره ها و اجزای فعال فیبر نوری-استانداردهای عملکرد-قسمت3- فرستنده های دیود لیزری مدوله ساز-یکپارچه 2/5 Gbit/s دانلود رایگان بخشنامه
465 تجهیزات و سیستم های چند رسانه ای -مدیریت و اندازه گیری رنگ -قسمت 2-1 -مدیریت رنگ -فضای رنگ قرمز-سبز و آّی (RGB) پیش فرض-sRGB دانلود رایگان بخشنامه
466 اندازه گیری الکتریکی -تبادل داده جهت قرائت دستگاه اندازه گیری -تعرفه وکنترل بار- قسمت 41-تبادل داده با استفاده از شبکه های گسترده -شبکه تلفن گزینشی همگانی (PSTN) همراه با پروتکل LINK+ دانلود رایگان بخشنامه
467 واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 501 نمای چارچوب شرح منبع الگوی اطلاعات مشترک دانلود رایگان بخشنامه
468 واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 453 تبادل ترسیمی براساس الگوی اطلاعات مشترک (GIM) دانلود رایگان بخشنامه
469 واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 405 آبونمان و رویداد نگاری عمومی (GES) دانلود رایگان بخشنامه
470 واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 404 دستیابی داده به صورت پرسرعت دانلود رایگان بخشنامه
471 واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 403 دستیابی داده به صورت عمومی دانلود رایگان بخشنامه
472 واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 402 خدمات مشترک دانلود رایگان بخشنامه
473 واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 1- راهنمایی ها و الزامات عمومی دانلود رایگان بخشنامه
474 شبکه ها و سامانه های مخابراتی جهت اتوماسیون ادوات جانبی قدرت - قسمت 8-1 نگاشت خدمت مخابرتی ویژه (SCSM) نگاشت ها به مشخصات پیام رسانی صنعتی دانلود رایگان بخشنامه
475 شبکه ها و سامانه های مخابراتی جهت اتوماسیون ادوات جانبی قدرت - قسمت 6- زبان تشریحی پیکربندی برای مخابرات موجود در ایستگاههای برق مرتبط با تجهیزات الکترونیکی هوشمند دانلود رایگان بخشنامه
476 تجهیزات سیستم صوتی -قسمت 4-میکروفون دانلود رایگان بخشنامه
477 دسترسی خدمت باز (OSA) واسط برنامه نویسی کاربردی (API) قسمت 3- چارچوب (مبحث 5) دانلود رایگان بخشنامه
478 سازگاری الکترومغناطیسی و موارد مربوط به طیف رادیویی (ERM) -افزاره های برد کوتاه (SRD) تجهیزات رادیویی در محدوده بسامد 315 KHZ تا 600 KHZ -قسمت 2 استانداردهای هماهنگ شده برای پوشش الزامات اساسی ماده 3-2 دستور العمل تجهیزات پایانه مخابراتی و رادیویی (R&TTE دانلود رایگان بخشنامه
479 سازگاری الکترومغناطیسی و موارد مربوط به طیف رادیویی (ERM) -تجهیزات رادیویی مد 4 پیوند رقمی هوا- زمین با بسامد بسیار بالا(VDL) مشخصات فنی و روشهای اندازه گیری برای تجهیزات زمینی -قسمت 4- عملکردهای نقطه به نقطه دانلود رایگان بخشنامه
480 سری K حفاظت در برابر تداخل -حفاظت کابل های فیبر نوری دانلود رایگان بخشنامه
481 سری H سامانه های چند رسانه ای و صوتی تصویری-زیر ساخت خدمات صوتی تصویری -همگام سازی و همتافتگری انتقال -پروتکل های سیگنال دهی بر خوانی و بسته بندی جریان رسانه برای سامانه های ارتباطی چند رسانه ای مبتنی بر بسته دانلود رایگان بخشنامه
482 سری H سامانه های چند رسانه ای و صوتی تصویری-زیر ساخت خدمات صوتی تصویری -رویه های ارتباطی -راهنمای پیاده سازی برای توصیه نامه ی بین المللی H.239 (مدیریت نقش و کانال های رسانه اضافی برای پایانه های سری H.300 دانلود رایگان بخشنامه
483 سری H سامانه های چند رسانه ای و صوتی تصویری-جنبه های سامانه ها -راهنمای پیاده سازی برای توصیه نامه ی بین المللی ITU-T H.235 V3 -امنیت و رمز نگاری برای ترمینال های چند رسانه ای سرهای ITU-T H.323 و سایر توصیه نامه های مبتنی بر ITU-T H 245 دانلود رایگان بخشنامه
484 سری H سامانه های چند رسانه ای و صوتی تصویری-زیر ساخت خدمات صوتی تصویری -سامانه ها و تجهیزات پایانه برای خدمات صوتی تصویری -سامانه های ارتباطات چند رسانه ای مبتنی بر بسته دانلود رایگان بخشنامه
485 انتقال سیگنال های غیر تلفنی -سامانه های تلفن تصویری و تجهیزات پایانه برای شبکه های محلی که کیفیت تضمین شده ای از خدمت را ارائه می دهند دانلود رایگان بخشنامه
486 سری H سامانه های چند رسانه ای و صوتی تصویری-زیر ساخت خدمات صوت تصویری-جنبه های سامانه ها-مدیریت نقش و سایر کانال های رسانه ای برای ترمینال های سری H.300 دانلود رایگان بخشنامه
487 فناوری اطلاعات -مخابرات و مبادله اطلاعات بین سامانه ها- شبکه سرویس های یکپارچه خصوصی پهن باند -پروتکل علامت دهی تبادل متقابل -لایه تطبیقی علامت دهی حالت انتقال غیر متقارن (ATM) دانلود رایگان بخشنامه
488 فناوری اطلاعات -مخابرات و مبادله اطلاعات بین سامانه ها- شبکه سرویس های یکپارچه خصوصی -ویژگیها- مدل کارکردی و جریان های اطلاعات -قابلیت شبکه افزده ی کلاس محدود شده ی مسیر دانلود رایگان بخشنامه
489 فناوری اطلاعات -مخابرات و مبادله اطلاعات بین سامانه ها- شبکه سرویس های یکپارچه خصوصی -سرویس دهندگان حامل سبک مداری -پروتکل و روشهای اجرایی علامت دهی بین مراکز دانلود رایگان بخشنامه
490 استاندارد IEEE برای فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها- شبکه های محلی و کلان شهری -الزامات خاص- قسمت 3- روش دسترسی چند گانه بازبینی حامل با آشکار سازی برخورد (CSMA/CD) و ویژگی های لایه ی فیزیکی دانلود رایگان بخشنامه
491 شیوه نامه استاندارد برای انتخاب فاضلاب روثقلی مناسب جهت نصب کابل فیبر نوری و مجراها دانلود رایگان بخشنامه
492 ارزیابی پرتوگیری انسان از میدان های الکترومغناطیسی ناشی از دستگاههای محدوده کوتاه با کاربردهای مختلف در گستره فرکانسی صفر تا سیصد گیگاهرتز قسمت 1- میدان های تولید شده توسط دستگاههای مورد استفاده برای سامانه های الکترونیکی نظارتی-شناساگر رادیو بسامدی و سام دانلود رایگان بخشنامه
493 فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -الگوریتم های رمز نگاری-قسمت 3-رمزهای بلوکی دانلود رایگان بخشنامه
494 کابل های فیبر نوری قسمت2-31-کابل های درون بنا-مشخصات تفصیلی کابلهای فیبر نوری مورد استفاده در کابل کشی داخل ساختمان دانلود رایگان بخشنامه