گنجینه استانداردهای کمیته‌ اوزان و مقیاس ها سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف عنوان نمایش
1 طیف نور سنج های مرئی -فرابنفش -پایش کالیبراسیون طیف نورسنج های با پهنای باند طیفی کمتر از 2NM- روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
2 سیستم دزسنجی فریک -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
3 اندازه گیری گرانروی دینامیک و چگالی مایعات به وسیله گرانروی سنج استابینگر(و محاسبه گرانروی کینماتیک)-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
4 مایعات استاندارد برای کالیبره کردن ویسکومتر دانلود رایگان بخشنامه
5 اندازه گیری سرعت مایع در کانال های باز -طراحی ،انتخاب و استفاده از جریان سنج های الکترومغناطیسی دانلود رایگان بخشنامه
6 تعیین چگالی به وسیله جابجایی حجمی -چگالی ساختار به روش گاز -پیکنومتری دانلود رایگان بخشنامه
7 راهنماهایی برای استفاده از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 16468 - سال 1391 دانلود رایگان بخشنامه
8 ویژگیهای هندسی فراورده (GPS)- تجهیزات اندازه گیری ابعادی -قسمت 1- گیج های حدی مسطح اندازه خطی دانلود رایگان بخشنامه
9 الزامات برچسب گذاری پیش بسته بندی ها دانلود رایگان بخشنامه
10 فناوری خلا- کالیبراسیون دستگاه نشت یاب نوع طیف سنج جرمی دانلود رایگان بخشنامه
11 اندازه گیری شارش سیال با فشار سنج های تفاضلی -رهنمودهایی درباره اثر عدول از ویژگی ها و شرایط بهره برداری ارائه شده در مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 16468 دانلود رایگان بخشنامه
12 سیم های سری های متریک بری اندازه گیری رزوه های پیچ دانلود رایگان بخشنامه
13 تجزیه گرهای گرمایی-کالیبراسیون زمان سپری شده -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
14 روشهای کالیبراسیون ترانسدیوسرهای شوک و ارتعاش -قسمت 12- کالیبراسیون اولیه ارتعاش به روش تاثیر متقابل دانلود رایگان بخشنامه
15 ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) آزمون پذیرش و تایید مجدد برای سامانه های اندازه گیری مختصات (CMS) قسمت 10- ردیاب های لیزری برای اندازه گیری فواصل نقطه به نقطه دانلود رایگان بخشنامه
16 تعیین توزیع اندازه ذره به روش ته نشینی گرانشی مایع -قسمت 4-روش تعادل دانلود رایگان بخشنامه
17 سنجه های مادی طول (مترها)برای استفاده عمومی -قسمت 1- الزامات اندازه شناختی و فنی دانلود رایگان بخشنامه
18 لوازم شیشه ای آزمایشگاهی -بشرها دانلود رایگان بخشنامه
19 آکوستیک -تعیین ترازهای توان صدا با بسامد بالا ،منتشر شده با ماشین آلات و تجهیزات دانلود رایگان بخشنامه
20 ظروف شیشه ای و پلاستیکی آزمایشگاهی -اصول طراحی و ساخت دستگاههای حجم سنجی دانلود رایگان بخشنامه
21 ویژگی های هندسی فراورده (GPS) - پالایش -قسمت 22- پالایه های نیم رخ خطی - پالایه های زبانه ای دانلود رایگان بخشنامه
22 ویژگی های هندسی فراورده (GPS)- پالایش -قسمت 60- پالایه های خطی مساحتی - مفاهیم پایه دانلود رایگان بخشنامه
23 دستگاههای توزین غیر خودکار قسمت 2- الگوی گزارش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
24 دستگاه های توزین غیر خودکار قسمت 1- الزام های اندازه شناختی و فنی -آزمون ها دانلود رایگان بخشنامه
25 پایش وضعیت و تشخیص در ماشین ها -پایش وضعیت ارتعاش -قمست 3- راهنما برای تشخیص ارتعاش دانلود رایگان بخشنامه
26 ویژگیهای هندسی فراورده (gps) -بافت سطح - مساحتی - قسمت 1- نشان دهی بافت سطح دانلود رایگان بخشنامه
27 ویژگی های هندسی فراورده (gps) پالایش قسمت 1- مرور کلی و مفاهیم پایه دانلود رایگان بخشنامه
28 تعیین توزیع اندازه ذره به روش ته نشینی گرانشی مایع -قسمت 1- اصول و رهنمودهای کلی دانلود رایگان بخشنامه
29 ویژگیهای هندسی فراورده (gps) مفاهیم عمومی -قسمت 3- خصیصه های رواداری شده دانلود رایگان بخشنامه
30 توزیع فضایی نور روز - آسمان عمومی استاندارد CIE دانلود رایگان بخشنامه
31 رنگ سنجی -قسمت 6- رابطه اختلاف رنگ CIEDE 2000 دانلود رایگان بخشنامه
32 رنگ سنجی-قسمت 4- فضای رنگ L*a*b* استاندارد CIE دانلود رایگان بخشنامه
33 رنگ سنجی-قسمت 3- مقادیر محرک رنگ سه گانه استاندارد CIE دانلود رایگان بخشنامه
34 رنگ سنجی -قسمت 2- منابع نوری استاندارد CIE دانلود رایگان بخشنامه
35 رنگ سنجی-قسمت 1- مشاهده گران رنگ سنجی استاندارد CIE دانلود رایگان بخشنامه
36 مخازن ذخیره ثابت-الزامات عمومی دانلود رایگان بخشنامه
37 اندازه گیری شارش مایع در مجاری بسته به روش وزنی-روشهای اجرایی بررسی تاسیسات -قسمت 1- سیستم های توزین استاتیک دانلود رایگان بخشنامه
38 راهنمای استفاده از براوردهای تکرارپذیری ،تجدیدپذیری و صحت در براورد عدم قعطیت اندازه گیری دانلود رایگان بخشنامه
39 ویژگی های هندسی فراورده های (GPS) پالایش -قسمت 49- پالایه های نیم رخ ریخت شناسی -فنون فضای مقیاس دانلود رایگان بخشنامه
40 ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) پالایش -قسمت 40 پالایه های نیم رخ ریخت شناسی -مفاهیم پایه دانلود رایگان بخشنامه
41 باسکول های وسایل نقلیه جاده ای -روش آزمون (تصدیق اولیه ،تصدیق بعدی و بازرسی حین خدمت ) دانلود رایگان بخشنامه
42 آنالیز اندازه ذرات -روشهای آنالیز تصویری قسمت 1- روشهای آنالیز تصویری ایستا دانلود رایگان بخشنامه
43 کمیت ها و یکاها-قسمت 14- زیست سنجی از دور وابسته به فیزیولوژی انسان دانلود رایگان بخشنامه
44 ارائه نتایج دانه بندی -قسمت 2- محاسبه میانگین اندازه قطر و گشتاور دانه ها از توزیع های اندازه دانه دانلود رایگان بخشنامه
45 تاکسی مترها-الزامات اندازه شناختی و فنی ، روشهای اجرایی آزمون و فرمت گزارش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
46 ترموکوپل ها-قسمت 3- کابل های الحاقی و جبرانی -رواداری ها و سامانه شناسایی دانلود رایگان بخشنامه
47 ترموکوپل ها-قسمت 2- رواداری ها دانلود رایگان بخشنامه
48 ترموکوپل ها-قسمت 1- ویژگیها و رواداری های نیروی محرکه الکتریکی (emf) دانلود رایگان بخشنامه
49 مترهای نواری فولادی -ویژگیها و روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
50 تراکم تعداد ذرات آیروسل -کالیبراسیون شمارشگرهای ذرات چگال شده دانلود رایگان بخشنامه
51 کالیبراسیون سل های هدایت سنجی دانلود رایگان بخشنامه
52 صحه گذاری نیروی اعمالی دستگاههای آزمون-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
53 هیدرومتری -اندازه گیری شارش مایع در کانال های باز با استفاده از جریان سنج ها یا شناورها دانلود رایگان بخشنامه
54 هیدرومتری-رسوب معلق در نهرها و مجراها-تعیین غلظت با استفاده از فن های جایگزین دانلود رایگان بخشنامه
55 پایش وضعیت و عیب یابی ماشین ها -واژه نامه دانلود رایگان بخشنامه
56 میزهای کمکی برای مولدهای ارتعاش -روش های توصیف مشخصه های تجهیزات دانلود رایگان بخشنامه
57 ارتعاش مکانیکی-ارزشیابی نتایج اندازه گیری آزمون های دینامیکی و رسیدگی به پل ها دانلود رایگان بخشنامه
58 ارتعاش و شوک مکانیکی -تعیین تجربی تحرک مکانیکی -قسمت 2-اندازه گیری با استفاده از انتقال تک نقطه ای انگیزش با محرک ارتعاش پیوست شده دانلود رایگان بخشنامه
59 ارتعاش و شوک مکانیکی -تعیین تجربی تحرک مکانیکی -قسمت 1- اصطلاحات و تعاریف پایه و ویژگی های ترانسدیوسر دانلود رایگان بخشنامه
60 ارتعاش و شوک مکانیکی -مشخص کردن خواص مکانیکی دینامیکی مواد ویسکوالاستیک-قسمت 3- روش تیر برشی آزاد دانلود رایگان بخشنامه
61 ارتعاش و شوک مکانیکی -مشخص کردن خواص مکانیکی دینامیکی مواد ویسکوالاستیک-قسمت 2- روش تشدید دانلود رایگان بخشنامه
62 ارتعاش و شوک مکانیکی -مشخص کردن خواص مکانیکی دینامیکی مواد ویسکوالاستیک-قسمت 1- اصول و راهنماها دانلود رایگان بخشنامه
63 اندازه گیری جریان سیال در مجاری بسته واژگان و نمادها دانلود رایگان بخشنامه
64 اندازه گیری جریان سیال در مجاری بسته -جریان سنج های فراصوتی گاز-قسمت 2- کنتورهای صنعتی دانلود رایگان بخشنامه
65 ارزیابی عدم قطعیت در کالیبراسیون و استفاده از وسایل اندازه گیری شارش -قسمت 2- روابط کالیبراسیون غیر خطی دانلود رایگان بخشنامه
66 اندازه گیری شارش شاره در مجاری بسته -کنتورهای فراصوت زمان عبور برای مایعات دانلود رایگان بخشنامه
67 تخمین ته نشینی رسوب در مخازن با استفاده از مدل های شبیه سازی یک بعدی دانلود رایگان بخشنامه
68 دستگاههای کروماتوگرافی گازی برای اندازه گیری آلودگی ناشی از آفت کش ها ودیگر مواد سمی دانلود رایگان بخشنامه
69 هیدرومتری -روش های اندازه گیری دبی بار بستر دانلود رایگان بخشنامه
70 راهنمای استاندارد برای گزارش عدم قطعیت نتایج آزمون و استفاده از واژه ی عدم قطعیت در روش آزمون ASTM دانلود رایگان بخشنامه
71 پایش وضعیت و عیب یابی ماشین آلات -تفسیر داده ها و فنون عیب یابی -قسمت 1- راهنمایی های عمومی دانلود رایگان بخشنامه
72 اندازه گیری دبی سیال در کانال های بسته -دبی سنج های کوریولیس (سنجش دبی جرمی،چگالی و دبی حجمی )-راهنمای انتخاب ،نصب و کاربرد دانلود رایگان بخشنامه
73 ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) مشخصه ها و شرایط -تعاریف دانلود رایگان بخشنامه
74 ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) مدل ماتریسی دانلود رایگان بخشنامه
75 هیدرومتری -سیستم های کابل راه برای سنجش جریان دانلود رایگان بخشنامه
76 ویژگی های هندسی فراورده (GPS) گوه ها-قسمت 2-ابعاد گذاری و رواداری گذاری دانلود رایگان بخشنامه
77 ویژگی های هندسی فراورده (GPS) گوه ها-قسمت 1-سری های زاویه و شیب دانلود رایگان بخشنامه
78 الکل سنج ها و هیدرومترهای الکلی و دماسنج های مورد استفاده در الکل سنجی دانلود رایگان بخشنامه
79 هیدرومتری-روشهای سرعت -مساحت مورداستفاده در جریان سنج ها -جمع آوری و پردازش داده ها برای تعیین عدم قطعیت های اندازه گیری شارش دانلود رایگان بخشنامه
80 جداول دما-نیروی محرکه الکتریکی (EMF) برای ترکیبات المان خالص ترموکوپل دانلود رایگان بخشنامه
81 روشهایی برای کالیبراسیون ترانس-دوسرهای ارتعاش و ضربه-قسمت 16-کالیبراسیون با گرانش زمین دانلود رایگان بخشنامه
82 شارش شاره در کانال های بسته -اتصالات انتقال سیگنال فشار بین اجزا اولیه و ثانویه دانلود رایگان بخشنامه
83 کنتورهای آب آشامیدنی سرد و آب گرم-قسمت 3- فرمت گزارش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
84 کنتورهای آب آشامیدنی سرد و آب گرم -قسمت 2- روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
85 روشهایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 8- کالیبراسیون اولیه با سانتریفیوژ دوگانه دانلود رایگان بخشنامه
86 روش هایی برای کالیبراسیون پیکاپ های ارتعاش و شکو-قسمت 13-آزمون حساسیت کرنش پایه دانلود رایگان بخشنامه
87 روشهایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 12- آزمون حساسیت به شوک عرضی دانلود رایگان بخشنامه
88 فیلر گیج ها دانلود رایگان بخشنامه
89 ویژگیهای هندسی فراورده (gps) بافت سطح-مساحتی -قسمت 70-سنجه های مادی دانلود رایگان بخشنامه
90 ویژگی های هندسی فرآورده های (GPS)-بافت سطح -مساحت-قسمت 606-مشخصه های نامی دستگاههای غیر تماسی (تغییر کانونی ) دانلود رایگان بخشنامه
91 ویژگیهای هندسی فراورده (GPS)بافت سطح-مساحی -قسمت 605-مشخصه های نامی دستگاههای غیر تماسی (پروب فوکوس خودکار نقطه ای ) دانلود رایگان بخشنامه
92 ویژگی های هندسی فراورده (GPS)بافت سطح-مساحتی -قسمت 604-مشخصه های نامی دستگاههای غیر تماسی (تداخل سنجی روبشی همدوس) دانلود رایگان بخشنامه
93 ویژگی های هندسی فراورده (GPS) پالایش -قسمت 41-پالایه های نیم رخ ریخت شناسی -پالایه های دیسکی و پاره خط افقی دانلود رایگان بخشنامه
94 اپتیک و فوتونیک -تابع انتقال اپتیکی اصول و روشهای اجرایی اندازه گیری دانلود رایگان بخشنامه
95 تعیین چگالی و چگالی نسبی و گراویتی API مایعات با استفاده از چگالی سنج با نمایشگر عددی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
96 دستگاههای توزین خودکار جمع زن پیوسته (دستگاههای توزین نوار نقاله ای )-قسمت 3- الگوی گزارش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
97 دستگاههای توزین خودکار جمع زن پیوسته (دستگاههای توزین نوار نقاله ای )-قسمت 1- الزام های اندازه شناختی و فنی دانلود رایگان بخشنامه
98 ارزیابی انطباق -الزامات عمومی آزمون مهارت دانلود رایگان بخشنامه
99 ویژگی های هندسی فراروده (GPS) -بازرسی به وسیله اندازه گیری قطعه کارها و تجهیزات اندازه گیری -قسمت 1- قواعد تصمیم گیری برای اثبات انطباق یا عدم انطباق با ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
100 ارتعاش مکانیکی -ارزیابی ارتعاش ماشین با اندازه گیری بر روی قسمت های غیر دوار-قسمت 8- سیستم های کمپرسور رفت و برگشتی دانلود رایگان بخشنامه
101 لرزش مکانیکی -ارزشیابی لرزش ماشین از طریق اندازه گیری بر روی اجزای غیر دوار-قسمت 3- ماشین های صنعتی با توان نامی بالاتر از 15 کیلو وات و سرعت های نامی بین 120 دور در دقیقه و 15000 دور در دقیقه هنگام اندازه گیری در محل دانلود رایگان بخشنامه
102 کالیبراسیون پایه ای ویسکومترهای مرجع و روغن های با ویسکوزیته استاندارد-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
103 ظرف های شیشه ای آزمایشگاهی -استوانه ای مدرج دانلود رایگان بخشنامه
104 متر نواری پارچه ای -ویژگیها و روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
105 رطوبت سنج های چوب- روشها و تجهیزات تصدیق -تمهیدات کلی دانلود رایگان بخشنامه
106 درستی (صحت و دقت )روشها و نتایج اندازه گیری -قسمت 6- کاربرد عملی مقادیر درستی دانلود رایگان بخشنامه
107 عدم قطعیت اندازه گیری قسمت 4- نقش عدم قطعیت اندازه گیری در ارزیابی انطباق دانلود رایگان بخشنامه
108 عدم قطعیت اندازه گیری قسمت 1- مقدمه ای بر بیان عدم قعطیت اندازه گیری دانلود رایگان بخشنامه
109 خلاسنج ها-کالیبراسیون بوسیله مقایسه مستقیم با خلا سنج مرجع دانلود رایگان بخشنامه
110 هیدرومتری -وسایل اندازه گیری سطح آب دانلود رایگان بخشنامه
111 هیدرومتری -انتخاب ،استقرار و راه اندازی یک ایستگاه پایش دانلود رایگان بخشنامه
112 ویژگی های هندسی فراورده (GPS) استخراج دانلود رایگان بخشنامه
113 نفت و فراورده های نفتی مایع -اندازه گیری تراز و دما در محازن ذخیره به روش های خودکار -قسمت 4- اندازه گیری دما در مخازن اتمسفری دانلود رایگان بخشنامه
114 کروماتوگراف های گازی قابل حمل برای اندازه گیری میدانی آلاینده های شیمیایی خطرناک دانلود رایگان بخشنامه
115 ظروف آزمایشگاهی پلاستیکی -بشرها دانلود رایگان بخشنامه
116 اسپکترومترهای نشر اتمی پلاسمای زوج القایی برای اندازه گیری آلاینده های فلزی در آب دانلود رایگان بخشنامه
117 سیستم های گاز کروماتوگرافی-اسپکترومتر جرمی برای اندازه گیری آلاینده های آلی در آب دانلود رایگان بخشنامه
118 کنتورهای آب آشامیدنی سرد و آب گرم -قسمت 1-الزامات اندازه شناختی و فنی دانلود رایگان بخشنامه
119 روش اجرایی کالیبراسیون و تصدیق مشخصه های اصلی دستگاههای ترموگرافی دانلود رایگان بخشنامه
120 نمار سنج های خودکار -روش ها و تجهیزات تصدیق دانلود رایگان بخشنامه
121 ویژگی های هندسی فراورده (gps)تختی -قسمت 1- واژه نامه و پارامترهای تحتی دانلود رایگان بخشنامه
122 ویژگی های هندسی فراورده (gps)تجهیزات اندازه گیری ابعاد ی-ریز سنج های برون سنج -طراحی و مشخصه های اندازه شناختی دانلود رایگان بخشنامه
123 دستگاههای اندازه گیری مساحت چرم ها-قسمت2- فرمت گزارش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
124 وزنه های شش وجهی -الزامات اندازه شناختی و فنی دانلود رایگان بخشنامه
125 ویژگیهای هندسی فراورده (gps) -روا داری گذاری ابعادی -قسمت 2-ابعاد به استثنای اندازه های خطی دانلود رایگان بخشنامه
126 دماسنج های مقاومتی پلاتینی ، مسی و نیکلی (برای کاربرد صنعتی و تجاری) دانلود رایگان بخشنامه
127 هیدرومتری-اندازه گیری شارش کانال باز با استفاده از سرریز مقطع مثلثی دانلود رایگان بخشنامه
128 هیدرومتری-اندازه گیری شارش کانال باز با استفاده از سرریزهای لبه پهن مستطیلی دانلود رایگان بخشنامه
129 سیستم های اندازه گیری سوخت گازی فشرده شده برای وسایل نقلیه دانلود رایگان بخشنامه
130 دستگاههای اندازه گیری پیوسته so2 در خروجی منابع ثابت دانلود رایگان بخشنامه
131 سیستم های اندازه گیری دینامیک مایعات غیر از آب -قسمت 1-الزامات فنی و اندازه شناختی دانلود رایگان بخشنامه
132 روش هایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 22 -آزمون تشدید شتاب سنج -روشهای عمومی دانلود رایگان بخشنامه
133 روش هایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 19 -آزمون حساسیت میدان مغناطیسی دانلود رایگان بخشنامه
134 روش هایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 18 -آزمون حساسیت دمای گذرا دانلود رایگان بخشنامه
135 روش هایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 17 -آزمون حساسیت دمای ثابت دانلود رایگان بخشنامه
136 روش هایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 16 -آزمون حساسیت گشتاور نصب دانلود رایگان بخشنامه
137 روش هایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 15 -آزمون حساسیت آکوستیکی دانلود رایگان بخشنامه
138 ارتعاش مکانیکی -رهنمودهایی برای اندازه گیری ، گزارش و ارزیابی ارتعاش با توجه به قابلیت اسکان در کشتی های مسافر بری و بازرگانی دانلود رایگان بخشنامه
139 اندازه گیری های شوک و ارتعاش -مشخصات معین پیک آپ های لرزه دانلود رایگان بخشنامه
140 ویژگی های هندسی فراورده (gps)مستقیم بودن -قسمت 1- واژه نامه و پارامترهای مستقیم بودن دانلود رایگان بخشنامه
141 ویژگی های هندسی فراورده (gps)بافت سطح مساحتی -قسمت 603-مشخصه های نامی دستگاههای غیر تماسی (تداخل سنجی تغییر فاز با میکروسکپ) دانلود رایگان بخشنامه
142 اپتیک و دستگاههای اپتیکی -وسایل جانبی برای دستگاههای ژئودتیک -قسمت 2- سه پایه ها دانلود رایگان بخشنامه
143 ویژگی های هندسی فراورده (GPS) آزمون های پذیرش و بررسی مجدد برای سیستم های اندازه گیری مختصات (CMS) قسمت 9- CMM ها با سیستم های پروب گذاری چند گانه دانلود رایگان بخشنامه
144 ویژگی های هندسی محصول (GPS) آزمون پذیرش و بررسی مجدد برای سیستم های اندازه گیری مختصات (CMS) -قسمت 8- CMM ها با حسگر نوری فاصله دانلود رایگان بخشنامه
145 پایش شرایط و تشخیص عیب ماشین ها-الزامات برای احراز صلاحیت و ارزیابی کارکنان -قسمت 3-الزامات برای نهادهای آموزش دهنده و فرایند آموزش دانلود رایگان بخشنامه
146 پایش وضعیت و تشخیص عیوب ماشین ها-الزامات برای احراز صلاحیت و ارزیابی کارکنان -قسمت 2-پایش وضعیت ارتعاش و تشخیص عیوب دانلود رایگان بخشنامه
147 طیف سنجی -تعیین داده های طیف سنجی برای ارزیابی شی رنگی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
148 اپتیک و دستگاههای اپتیکی -روش های میدانی برای آزمون دستگاههای ژئودتیک و نقشه برداری-قسمت3-زاویه یاب ها دانلود رایگان بخشنامه
149 اپتیک و دستگاههای اپتیکی -روش های میدانی برای آزمون دستگاههای ژئودتیک و نقشه برداری-قسمت2-ترازیاب ها دانلود رایگان بخشنامه
150 ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) مجموعه مخروطی شکل و زوایای مخروطی دانلود رایگان بخشنامه
151 ویژگی های هندسی فرآورده (GPS)بافت سطح ، روش پروفیل -استاندارد های اندازه گیری -قسمت 2- استانداردهای اندازه گیری نرم افرازی دانلود رایگان بخشنامه
152 ویژگی های هندسی فراورده (GPS)- مفاهیم عمومی -قسمت 2- اصول پایه ، ویژگیها ، عملگرها ، عدم قطعیت ها و ابهامات دانلود رایگان بخشنامه
153 ویژگیهای هندسی فراورده -مفاهیم عمومی -قسمت 1- مدلی برای ویژگی هندسی و تصدیق دانلود رایگان بخشنامه
154 اندازه گیری شارش مایع در کانال های باز -بوسیله مجراها و سرریزها-سرریزهای خطی شکل و مثلثی دانلود رایگان بخشنامه
155 اندازه گیری شارش مایع در کانال های باز -مجراهای پارشال و سانیری دانلود رایگان بخشنامه
156 هیدرومتری -اندازه گیری شارش مایع در کانال های باز تحت شرایط جرزو مد دانلود رایگان بخشنامه
157 هیدرومتری -رهنمودهایی برای کاربرد سرعت سنج های اکوستیک با استفاده از روش های ارتباط انعکاس صدا و داپلر دانلود رایگان بخشنامه
158 اندازه گیری شارش در کانال های باز با استفاده از ساختارها-ساختارهای گیج های مرکب دانلود رایگان بخشنامه
159 تعیین هیدرومتری -اندازه گیری شارش در کانال های باز با استفاده از ساختارها-استفاده از دریچه های پایین ریز عمودی دانلود رایگان بخشنامه
160 اندازه گیری شارش مایع در کانال های باز بوسیله سرریزها ومجراها-سرریزهای عریض Vشکل دانلود رایگان بخشنامه
161 کمیت و یکاها-قسمت 5-ترمودینامیک دانلود رایگان بخشنامه
162 کمیت ها و یکاها-قسمت 11-اعداد مشخصه دانلود رایگان بخشنامه
163 شیشه آلات آزمایشگاهی -چگالی سنج ها برای کاربردهای عمومی -قسمت 1-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
164 رواداری های عمومی -قسمت 2-روا داری های هندسی برای خصیصه ها بدون نشان دهی های روا داری منفرد دانلود رایگان بخشنامه
165 الک های آزمون -الزامات فنی و آزمون -قسمت 2-الک های آزمون با صفحه فلزی مشبک دانلود رایگان بخشنامه
166 اعداد ترجیحی -سری اعداد ترجیحی دانلود رایگان بخشنامه
167 آذر سنج های اپتیکی از نوع رشته های محو شونده دانلود رایگان بخشنامه
168 ظروف شیشه ای آزمایشگاهی -پی پت های مدرج دانلود رایگان بخشنامه
169 توان سیال هیدرولیکی -کالیبراسیون شمارش گرهای خودکار ذرات مایعات دانلود رایگان بخشنامه
170 اندازه گیری جریان گاز به وسیله نازل های و نتوری جریان بحرانی دانلود رایگان بخشنامه
171 تعیین توزیع اندازه ذره توسط روش های سانتریفیوژیته نشستی مایع -قسمت 3- روش سانتریفیوژ توسط اشعه X دانلود رایگان بخشنامه
172 هیدرومتری -روشهای ارزیابی ته نشست در مخازن دانلود رایگان بخشنامه
173 مخروط های مرجع آذرسنجی برای استفاده آزمایشگاهی -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
174 سیستم های حفاظت ماشین آلات دانلود رایگان بخشنامه
175 تعیین ظرفیت گرمایی ویژه با گرماسنجی روبشی تفاضلی دمای مدوله شده سینوسی-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
176 ویژگی های هندسی فرآورده gps تجهیزات اندازه گیری ابعادی -سنجه نشانگر دیجیتال الکترونیکی -طراحی و مشخصه های اندازه شناختی دانلود رایگان بخشنامه
177 ریز سنج های تنظیم ارتفاع و بلوک های افزاینده دانلود رایگان بخشنامه
178 ویژگی های هندسی فرآورده (gps) -استوانه ای بودن -قسمت 2- ویژگی کاربران دانلود رایگان بخشنامه
179 ویژگی های هندسی فرآورده (gps) -استوانه ای بودن -قسمت 1- واژه نامه و پارامترهای شکل استوانه ای دانلود رایگان بخشنامه
180 هیدرومتری -تجهیزات عمق سنجی مستقیم و معلق دانلود رایگان بخشنامه
181 دستگاههای مقطوع کش خودکار-قسمت 2- الگوی گزارش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
182 دستگاههای مقطوع کش خودکار-قسمت 1- الزام های فنی و اندازه شناختی -آزمون ها دانلود رایگان بخشنامه
183 اندازه گیری دمای محیطی سطح با استفاده از حس گرهای دمایی مقاومت الکتریکی دانلود رایگان بخشنامه
184 الک های آزمون و آزمون الک کردن- واژه نامه دانلود رایگان بخشنامه
185 ویژگیهای هندسی فراورده (gps)-بافت سطح - مساحت -قسمت 601- مشخصه های اسمی دستگاههای تماسی ( سوزنی ) دانلود رایگان بخشنامه
186 ویژگیهای هندسی فراورده (gps)-گردی -قسمت 1- واژه نامه و پارامترهای گردی دانلود رایگان بخشنامه
187 ویژگیهای هندسی فراورده (gps)-گردی -قسمت 1- واژه نامه و پارامترهای گردی دانلود رایگان بخشنامه
188 ویژگیها هندسی فرآورده های (gps)-آزمون های پذیرش و بررسی مجدد برای ماشین های اندازه گیری مختصات CMM -قسمت 7-CMM های مجهز به سیستم کاوشگر تصویر بردار دانلود رایگان بخشنامه
189 دماسنج های ساقه بی غلاف کالری سنجی دانلود رایگان بخشنامه
190 ویژگیها هندسی فرآورده های (gps)-پالایش قسمت 85-شکل شناسی پالایه های سطحی -بخش بندی دانلود رایگان بخشنامه
191 رده های درستی دستگاه های اندازه گیری دانلود رایگان بخشنامه
192 ویژگیها هندسی فرآورده های (gps)-اصول کد ایزو برای رواداری ها در اندازه های خطی قسمت 1- اساس رواداری ها، انحراف و انطباق دانلود رایگان بخشنامه
193 رطوبت سنج های چوب-روش های تصدیق و تجهیزات -شرایط عمومی دانلود رایگان بخشنامه
194 الزام های نشانه گذاری فراورده های بسته بندی شده دانلود رایگان بخشنامه
195 دماسنج های پزشکی (جیوه در شیشه -با مانع برگشت) دانلود رایگان بخشنامه
196 ویژگیهای اندازه شناختی المانهای حساس الاستیکی مورد استفاده برای اندازه گیری فشار -روشهای تعیین دانلود رایگان بخشنامه
197 ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) رواداری هندسی -داده ها و سیستم های داده دانلود رایگان بخشنامه
198 ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) رواداری های ابعادی -قسمت 1-اندازه های خطی دانلود رایگان بخشنامه
199 ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) بازرسی توسط اندازه گیری قطعه کارها و تجهیزات اندازه گیری -قسمت 3- راهنمایی برای دستیابی به توافق هایی در مورد عبارات عدم قطعیت اندازه گیری دانلود رایگان بخشنامه
200 ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) بازرسی توسط اندازه گیری قطعه کارها و تجهیزات اندازه گیری -قسمت 2- راهنمایی برای براورد عدم قطعیت در اندازه گیرهای مربوط به GPS در کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری ودر تصدیق فراورده دانلود رایگان بخشنامه
201 دستگاه های اندازه گیری الکتریکی-ثبات های X-Y دانلود رایگان بخشنامه
202 مقسم ولتاژ مقاومتی جریان مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
203 پتانسیومترهای جریان مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
204 فنون پالس و اسباب ها-قسمت 2-اندازه گیری پالس و تحلیل -ملاحظات کلی دانلود رایگان بخشنامه
205 سلول های استاندارد دانلود رایگان بخشنامه
206 دستگاه های اندازه گیری الکتریکی-ثبت کننده ی مستقیم و متعلقات آن ها دانلود رایگان بخشنامه
207 کمیت ها و یکاها-قسمت 9- شیمی فیزیک و فیزیک ملکولی دانلود رایگان بخشنامه
208 کمیت ها و یکاها-قسمت 6- الکترو مغناطیس دانلود رایگان بخشنامه
209 چگالی سنج های نوسانی -قسمت 1- دستگاههای آزمایشگاهی دانلود رایگان بخشنامه
210 رواداری های عمومی -قسمت 1- روادارها برای ابعاد خطی و زاویه ای بدون نشاندهی رواداری منفرد دانلود رایگان بخشنامه
211 اندازه گیری مستمر ازن محلول در آب های با هدایت الکتریکی پایین دانلود رایگان بخشنامه
212 پایش وضعیت و عیب یابی ماشین ها-فراصوت قسمت 1- رهنمود های عمومی دانلود رایگان بخشنامه
213 اندازه گیری شارش سیال توسط فشار سنج تفاضلی قرار داده شده در مجرای با سطح مقطع دایروی پر از سیال -قسمت 4- لوله های ونتوری دانلود رایگان بخشنامه
214 اندازه گیری شارش سیال توسط فشار سنج تفاضلی قرار داده شده در مجرای با سطح مقطع دایروی پر از سیال -قسمت 3- نازل ها و نازل های ونتوری دانلود رایگان بخشنامه
215 اندازه گیری شارش سیال توسط فشار سنج تفاضلی قرار داده شده در مجرای با سطح مقطع دایروی پر از سیال -قسمت 2- صفحات اریفیس دانلود رایگان بخشنامه
216 اندازه گیری شارش سیال توسط فشار سنج تفاضلی قرار داده شده در مجرای با سطح مقطع دایروی پر از سیال -قسمت 1- اصول کلی و الزامات دانلود رایگان بخشنامه
217 کمیت فراورده در بسته بندی ها دانلود رایگان بخشنامه
218 اطلاعات مکانی -پروفایل ها دانلود رایگان بخشنامه
219 اطلاعات مکانی -انطباق و آزمون دانلود رایگان بخشنامه
220 ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) مستقیم الخط بودن -قسمت 2- ویژگی کاربران دانلود رایگان بخشنامه
221 طیف سنج های جذب اتمی برای اندازه گیری آلاینده های فلزی موجود در آب دانلود رایگان بخشنامه
222 لرزش و شوک مکانیکی -اندازه گیری قدرت لرزش انتقالی از دستگاهها به سازه های پشتیبان متصل شده -قسمت 2- روش غیر مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
223 لرزش و شوک مکانیکی -اندازه گیری قدرت لرزش انتقالی از دستگاهها به سازه های پشتیبان متصل شده -قسمت 1- روش مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
224 پراکندگی نوری -اندازه گیری های پراکندگی نوری از طریق زاویه سنجی دانلود رایگان بخشنامه
225 توصیف و عملکرد اندازه گیری طیف سنج های نوری مرئی و ماوراء بنفش دانلود رایگان بخشنامه
226 تعیین هندسی طیف سنج های نوری چند زاویه ای - روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
227 آب با خلوص بالا-تعیین در خط آنیون ها و دی اکسید کربن در آب با خلوص بالا به وسیله ی تعویض کاتیونی و هدایت کاتیونی گاز زدائی شده -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
228 خطی بودن سیستم های اندازه گیری فلورسانس -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
229 ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) -بافت سطح -مساحت -قسمت 6- طبقه بندی روش ها برای اندازه گیری بافت سطح دانلود رایگان بخشنامه
230 طیف سنجی های مرئی -فرابنفش -اندازه گیری پهنای باند طیفی قابل استفاده -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
231 ویژگیهای هندسی فراورده (GPS)- تجهیزات اندازه گیری ابعادی -نشانگرهای صفحه مدرج آزمون (نوع اهرمی) -مشخصه های طراحی و اندازه شناختی دانلود رایگان بخشنامه
232 تعیین مساحت سطح ویژه جامدات توسط جذب سطحی گاز -روش BET دانلود رایگان بخشنامه
233 ویژگیهای هندسی فراورده (GPS)- گردی-قسمت 2- ویژگی کاربران دانلود رایگان بخشنامه
234 اپتیک و ابزارهای اپتیکی -وسایل جانبی برای ژئودتیک-قسمت 3- سه وجهی ها دانلود رایگان بخشنامه
235 ویژگی های هندسی فراورده (GPS) پالایش -قسمت 21-پالایه های نیمرخ خطی -پالایه های گوسی دانلود رایگان بخشنامه
236 ویژگی های هندسی فراورده (GPS) پالایش -قسمت 20-پالایه های نیمرخ خطی -مفاهیم پایه دانلود رایگان بخشنامه
237 ویژگی های هندسی فراورده (GPS) ماشین های اندازه گیری مختصات (CMM) فن تعیین عدم قطعیت اندازه گیری -قسمت 3- استفاده از قطعات کاری کالیبره شده یا استانداردهای اندازه گیری دانلود رایگان بخشنامه
238 ابزارهای حجمی با کارکرد پیستونی -قسمت 5- توزیع کننده ها دانلود رایگان بخشنامه
239 ابزارهای حجمی با کارکرد پیستونی -قسمت 4- رقیق کننده ها دانلود رایگان بخشنامه
240 ابزارهای حجمی با کارکرد پیستونی -قسمت 3- بورت های پیستونی دانلود رایگان بخشنامه
241 ابزارهای حجمی با کارکرد پیستونی -قسمت 1- اصطلاح شناسی ،الزامات کلی و توصیه های کاربر دانلود رایگان بخشنامه
242 کمیت ها و یکاها-قسمت 4- مکانیک دانلود رایگان بخشنامه
243 نمایش نتایج آنالیز اندازه ذره-قسمت 3- تطبیق منحنی تجربی با مدل مرجع دانلود رایگان بخشنامه
244 ویژگیهای هندسی فراورده (gps)-تجهیزات اندازه گیری ابعادی-قسمت 1- طراحی و مشخصه های اندازه شناختی کولیس ها دانلود رایگان بخشنامه
245 پایش وضعیت و عیب یابی ماشین ها-راهنمایی های عمومی دانلود رایگان بخشنامه
246 آنالیز اندازه ذره -پراکندگی نور دینامیک (DLS) دانلود رایگان بخشنامه
247 رویه استاندارد برای برآورد عدم قطعیت اندازه گیری جهت داده ها از روش های مبتنی بر رگرسیون دانلود رایگان بخشنامه
248 پاسخ انسان به ارتعاش -دستگاه های اندازه گیری دانلود رایگان بخشنامه
249 شوک و ارتعاش مکانیکی -پارامترهای عملکرد برای پایش وضعیت سازه ها دانلود رایگان بخشنامه
250 رویه ی استاندارد برای برآورد و پایش عدم قطعیت نتایج آزمون از یک روش آزمون در یک آزمایشگاه واحد با استفاده از برنامه نمونه کنترل دانلود رایگان بخشنامه
251 پایش وضعیت و عیب یابی های ماشین ها-پایش وضعیت ارتعاش -قسمت 2- پردازش -تحلیل و ارائه داده های ارتعاش دانلود رایگان بخشنامه
252 این استاندارد در اجلاسیه شماره 91مورخ 22/8/87باطل و جایگزین آن استاندارد شماره 1-10818 می باشد دانلود رایگان بخشنامه
253 الکهای آزمون-الزامات فنی و آزمون -قسمت اول-الک های آزمون با تور سیمی فلزی دانلود رایگان بخشنامه
254 بشکه شیر دانلود رایگان بخشنامه
255 کالیبره کردن دستگاههای نیروسنجی دانلود رایگان بخشنامه
256 دماسنج‌های غلاف دار گالری سنجی دانلود رایگان بخشنامه