گنجینه استانداردهای کمیته‌ مدیریت کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف عنوان نمایش
1 بازرسی پیش از حمل (PSI)-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
2 مودارهای کنترل -قسمت 6- نمودارهای کنترل EWMA دانلود رایگان بخشنامه
3 مدیریت پروژه فضایی -مدیریت هزینه و زمان بندی دانلود رایگان بخشنامه
4 تضمین محصول فضایی-مدیریت تضمین محصول دانلود رایگان بخشنامه
5 امنیت اجتماعی -سیستم های مدیریت تداوم کسب و کار -رهنمودهایی برای تجزیه و تحلیل اثر کسب و کار(BIA) دانلود رایگان بخشنامه
6 امنیت اجتماعی -مدیریت اضطرار-رهنمودهایی برای هشدار عمومی دانلود رایگان بخشنامه
7 امنیت اجتماعی -تخلیه انبوه -رهنمودهایی برای طرح ریزی دانلود رایگان بخشنامه
8 جنبه های آماری نمونه گیری از مواد فله -قسمت 1- اصول کلی دانلود رایگان بخشنامه
9 سیستم های مدیریت قانون مدار -راهنماها دانلود رایگان بخشنامه
10 ارزیابی انطباق -الزامات نهادهای ارایه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت -قسمت چهارم -الزامات شایستگی برای ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت پایداری رویداد دانلود رایگان بخشنامه
11 ارزیابی انطباق -مثالی از طرح گواهی کردن برای محصولات ملموس دانلود رایگان بخشنامه
12 مدیریت کیفیت -رضایت مشتری-راهنما برای حل اختلاف برون سازمانی دانلود رایگان بخشنامه
13 ارزیابی انطباق -الزامات نهادهای ارایه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت -قسمت 7- الزامات شایستگی برای ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت ایمنی عبور و مرور جاده ای دانلود رایگان بخشنامه
14 ارزیابی انطباق -الزامات نهادهای ارایه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت -قسمت 6- الزامات شایستگی برای ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت تداوم کسب و کار دانلود رایگان بخشنامه
15 آزمون غیر مخرب -ارزیابی قدرت بینایی کارکنان آزمونهای غیر مخرب دانلود رایگان بخشنامه
16 روشهای کنترل کیفیت آماری در حین تولید -قسمت 1- نمودارهای کنترل برای متغیرها دانلود رایگان بخشنامه
17 کاربرد استاندارد ایران-ایزو آی ای سی 17020 سال 1392 برای تایید صلاحیت نهادهای بازرسی دانلود رایگان بخشنامه
18 نمودارهای کنترلی -قسمت 3- نمودارهای کنترلی پذیرش دانلود رایگان بخشنامه
19 مدیریت دانش در استانداردهای اطلاعات سلامت دانلود رایگان بخشنامه
20 داده ورزی سلامت -روندهای ممیزی برای سوابق الکترونیکی سلامت دانلود رایگان بخشنامه
21 مدیریت پروژه فضایی -مدیریت ریسک دانلود رایگان بخشنامه
22 تضمین محصول فضایی -قابلیت اتکا دانلود رایگان بخشنامه
23 چارچوبی برای مدیریت توسعه پایدار در محدوده های تجاری دانلود رایگان بخشنامه
24 روش های آماری -شش سیگما -معیارهای اساسی محک زنی برای شش سیگما در سازمان ها دانلود رایگان بخشنامه
25 راهنما برای نهادهای گواهی کننده حلال دانلود رایگان بخشنامه
26 رویه استاندارد برای سیستم های مدیریت کیفیت مراکز آزمون غیر مخرب دانلود رایگان بخشنامه
27 راهنما برای نهاد تائید صلاحیت تائید کننده صلاحیت نهادهای گواهی کننده حلال دانلود رایگان بخشنامه
28 روش های کمی در بهبود فرآیند -شش سیگما-قسمت اول -روش شناسی DMAIC دانلود رایگان بخشنامه
29 روشهای آماری در مدیریت فرآیند -قابلیت و عملکرد -قسمت 8- عملکرد ماشین یک فرآیند تولید چند حالته دانلود رایگان بخشنامه
30 ارزیابی انطباق -مبانی گواهی کردن محصول و رهنمودها برای طرح های گواهی کردن محصول دانلود رایگان بخشنامه
31 ارزیابی انطباق -واژگان مرتبط با شایستگی اشخاص برای استفاده در گواهی کردن اشخاص دانلود رایگان بخشنامه
32 ارزیابی انطباق -الزامات عمومی برای نهادهای گواهی کننده اشخاص دانلود رایگان بخشنامه
33 ارزیابی انطباق-الزامات و توصیه هایی برای محتوای گزارش ممیزی شخص ثالث در خصوص سیستم های مدیریت دانلود رایگان بخشنامه
34 ارزیابی انطباق -الزامات نهادهای ارائه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت دانلود رایگان بخشنامه
35 آزمایشگاههای پزشکی -الزامات کیفیت و صلاحیت دانلود رایگان بخشنامه
36 مدیریت دارایی-سیستم های مدیریت -الزامات دانلود رایگان بخشنامه
37 مدیریت دارایی-مرور کلی-اصول و مجموعه اصطلاحات دانلود رایگان بخشنامه
38 نمودارکنترل -قسمت 5- نمودارهای کنترل ویژه دانلود رایگان بخشنامه
39 نمودارکنترل -قسمت1- راهنمایی های کلی دانلود رایگان بخشنامه
40 تفسیر آماری داده ها- قسمت 6- تعیین بازه های رواداری آماری دانلود رایگان بخشنامه
41 تصمیم گیری در مور مشاهده های دور افتاده -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
42 کاربرد نمودارهای کنترلی در کنترل آماری فرآیند -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
43 استاندارد مدیریت ریسک-راهنمایی برای اجرای استاندارد ملی ایران شماره 13245 دانلود رایگان بخشنامه
44 مدیریت کیفیت -راهنمایی هایی برای مشارکت و شایستگی افراد دانلود رایگان بخشنامه
45 توسعه پایدار جوامع -شاخص های خدمات شهری و کیفیت زندگی دانلود رایگان بخشنامه
46 مدیریت ارزش-بیان کارکردی نیاز و مشخصات عملکرد کارکردی -الزامات بیان و صحه گذاری نیازی که قرار است در فرایند خرید یا تهیه محصول برآورده شود دانلود رایگان بخشنامه
47 امنیت جامعگی - سیستم های مدیریت تداوم کسب و کار-راهنما دانلود رایگان بخشنامه
48 امنیت جامعگی -واژه نامه دانلود رایگان بخشنامه
49 رویه استاندارد برای انجام و تهیه گزارش تحلیل هزینه در مرحله ی طراحی پروژه دانلود رایگان بخشنامه
50 روش های آماری در مدیریت فرآیند -قابلیت و عملکرد -قسمت2-قابلیت و عملکرد فرآیند مدل های فرایند وابسته به زمان دانلود رایگان بخشنامه
51 رویه های نمونه گیری برای بازرسی از طریق متغیرها-قسمت 2- طرح های یکبار نمونه گیری براساس حد کیفی قابل پذیرش (AQL) به منظور بازرسی بهر به بهر برای یک مشخصه کیفی مستقل -ویژگیهای عمومی دانلود رایگان بخشنامه
52 رویه های نمونه گیری برای بازرسی از طریق متغیرها-قسمت 1- طرح های یکبار نمونه گیری براساس حد کیفی قابل پذیرش (AQL) به منظور بازرسی بهر به بهر برای یک مشخصه کیفی تکی و یک AQL تکی -ویژگی دانلود رایگان بخشنامه
53 شبکه های کابلی برای سیگنال های تلویزیونی ،سیگنال های صوتی و خدمات تعاملی -قسمت 1عملکرد سامانه در مسیرهای ارسالی دانلود رایگان بخشنامه
54 ارزیابی انطباق -الزامات مربوط به نهادهای گواهی کننده محصولات ، فرایندها و خدمات دانلود رایگان بخشنامه
55 ارزیابی انطباق -الزامات برای کارکرد انواع مختلف نهادی انجام دهنده بازرسی دانلود رایگان بخشنامه
56 ارزیابی انطباق -الزامات عمومی برای نهادهای تایید صلاحیت که نهادهای ارزیابی انطباق را تائید صلاحیت می کنند دانلود رایگان بخشنامه
57 رهنمودهایی برای ممیزی سیستم های مدیریت دانلود رایگان بخشنامه
58 مدیریت کیفیت -رضایت مشتری -راهنمای منشور رفتاری برای سازمان ها دانلود رایگان بخشنامه
59 سیستم مدیریت کیفیت -الزامات سازمان های هوایی ، فضائی و دفاعی دانلود رایگان بخشنامه
60 ارزیابی انطباق -الزامات وتوصیه هایی برای محتوای گزارش ممیزی گواهی کردن سیستم مدیریت شخص ثالث دانلود رایگان بخشنامه
61 سیستم مدیریت طراحی قسمت 2-راهنمای مدیریت طراحی محصولات ساخته شده دانلود رایگان بخشنامه
62 ارزیابی انطباق -رهنمودهایی برای تعیین مدت زمان ممیزی های گواهی کردن سیستم مدیریت دانلود رایگان بخشنامه
63 فراخوان محصول از مصرف کننده -خطوط راهنما برای تامین کنندگان دانلود رایگان بخشنامه
64 ارزیابی انطباق -افشای اطلاعات -اصول و الزامات دانلود رایگان بخشنامه
65 ارزیابی انطباق -محرمانگی -اصول و الزامات دانلود رایگان بخشنامه
66 ارزیابی انطباق -شکایت ها و درخواست های رسیدگی مجدد-اصول و الزامات دانلود رایگان بخشنامه
67 مدیریت پروژه -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
68 مدیریت کیفیت -رضایت مشتری -تراکنش های تجارت الکترونیکی B2C- خطوط راهنما دانلود رایگان بخشنامه
69 ارزیابی انطباق -استفاده از سیستم های -مدیریت -اصول و الزامات دانلود رایگان بخشنامه
70 استقرار کنترل فرایند آماری (spc) قسمت2- کاتالوگ ابزارها و تکنیک ها -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
71 طرح کیفیت مشتری محور و مبتنی بر سیستم برای سازندگان -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
72 طرح های جفت نمونه گیری با مشخصه های کیفی وصفی با کمترین اندازه نمونه با در نظر داشتن شاخص کیفیت ریسک تولید کننده (PRQ)و شاخص کیفیت ریسک مصرف کننده (CRQ) دانلود رایگان بخشنامه
73 مدیریت برای موفقیت پایدار سازمان -رویکرد مدیریت کیفیت دانلود رایگان بخشنامه
74 عرضه خدمت ارزیابی -روش های اجرایی و شیوه ها برای ارزیابی افراد در محیط های کاری و سازمانی -قسمت 2-الزامات تامین کنندگان خدمت دانلود رایگان بخشنامه
75 عرضه خدمت ارزیابی -روش های اجرایی و شیوه ها برای ارزیابی افراد در محیط های کاری و سازمانی -قسمت 1-الزامات کار فرما دانلود رایگان بخشنامه
76 اقدام اصلاحی مبتنی بر ریسک برای حفاظت منابع بوم شناختی -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
77 مدیریت زیست محیطی -حسابداری هزینه جریان مواد -چارچوب عمومی دانلود رایگان بخشنامه
78 ارزیابی های مقدماتی و مدیریت گازهای گلخانه ای -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
79 ارزیابی های زیست محیطی جایگاه -فاز یک فرایند ارزیابی زیست محیطی جایگاه -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
80 مدیریت ارزش دانلود رایگان بخشنامه
81 وسایل پزشکی -سیستم های مدیریت کیفیت -راهنمای کاربرد استاندارد ایران ایزو 13485 دانلود رایگان بخشنامه
82 سیستم های مدیریت کیفیت -رهنمودهای برای کاربرد استاندارد ایران -ایزو9001 سال 1388 در تولید محصولات کشاورزی دانلود رایگان بخشنامه
83 راهنمایی بر وجوه انسانی قابلیت اعتماد دانلود رایگان بخشنامه
84 مدیریت ریسک - تکنیک های ارزیابی ریسک دانلود رایگان بخشنامه
85 ارزیابی انطباق-الزامات عمومی برای ارزیابی همترازی نهادهای ارزیابی انطباق و نهادهای تائید صلاحیت دانلود رایگان بخشنامه
86 ارزیابی انطباق-واژگان و اصول عمومی دانلود رایگان بخشنامه
87 ارزیابی انطباق-الزامات عمومی برای علائم انطباق شخص ثالث دانلود رایگان بخشنامه
88 الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون دانلود رایگان بخشنامه
89 مدیریت زیست محیطی -ارزیابی زیست محیطی محل ها و سازمان ها دانلود رایگان بخشنامه
90 مدیریت زیست محیطی -واژه نامه دانلود رایگان بخشنامه
91 وسایل پزشکی-سیستم های مدیریت کیفیت -الزامات برای تعیین مقررات دانلود رایگان بخشنامه
92 ارزیابی انطباق -اظهارنامه انطباق تامین کننده -قسمت دوم -مستندات پشتیبانی دانلود رایگان بخشنامه
93 ارزیابی انطباق -اظهارنامه انطباق تامین کننده -قسمت اول -الزامات کلی دانلود رایگان بخشنامه
94 الزامات عمومی مراجع تایید صلاحیت سازمانهای بازرسی کننده دانلود رایگان بخشنامه