گنجینه استانداردهای کمیته‌ فناوری نانو سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف عنوان نمایش
1 فناوری نانو - ارزیابی سمیت نانومواد ساخته­ شده، در آبزیان دریاچه‌های آب شور، با استفاده از ناپلی گونه‌های آرتمیا (Artemia sp) دانلود رایگان بخشنامه
2 فناوری نانو- رهیافت‌های ترتیبی برای آشکارسازی و مشخصه‌یابی نانومواد نقره در منسوجات- راهنما دانلود رایگان بخشنامه
3 فناوری نانو- ارزیابی ضخامت، چگالی و پهنای فصل­ مشترک نانوفیلم ­های تک و چندلایه به­وسیله بازتاب­ سنجی پرتوی ایکس(XRR)- روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
4 فناوری نانو– ارزیابی ماندگاری خاصیت آب­ گریزی منسوجات حاوی نانومواد– روش­های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
5 فناوری نانو­- نانومواد رس- قسمت 1: تعیین مشخصات و روش­های اندازه‌گیری برای نانومواد رس لایه ­ای دانلود رایگان بخشنامه
6 فناوری نانو- رهنمود آشکارسازی و شناسایی نانواشیاء در ماتریس ­های پیچیده دانلود رایگان بخشنامه
7 فناوری نانو- کالاهای نساجی با خاصیت ضد میکروبی- روش‌های آزمون-اصلاحیه شماره 1 دانلود رایگان بخشنامه
8 فناوری نانو- ارزیابی قابلیت اطمینان- قسمت 2- 1: افزاره‌های فتوولتائیک نانو‌فعال- آزمون‌ پایداری دانلود رایگان بخشنامه
9 فناوری نانو -آموزش نیروی کار برای ایجاد الگو -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
10 فناوری نانو -ملاحظات برای توسعه نامگان شیمیایی نانو اشیاء منتخب دانلود رایگان بخشنامه
11 فناوری نانو -واژه نامه -قسمت 2- نانو اشیاء دانلود رایگان بخشنامه
12 فناوری نانو -مشخصه یابی سطح نانو ذرات طلا برای غربال گری سمیت اختصاصی نانو مواد -روش FT-IR دانلود رایگان بخشنامه
13 فناوری نانو -گرداوری و شرح روش های غربالگری توکسیکولوژیک برای نانو مواد ساخته شده دانلود رایگان بخشنامه
14 فناوری نانو-نانوساخت-مشخصه های کنترلی کلیدی-قسمت5-1: قطعات الکترونیکی دارای فیلم نازک آلی- نانو-اندازه گیری مربوط به انتقال حامل دانلود رایگان بخشنامه
15 فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 12- پدیده های کوانتومی در فناوری نانو دانلود رایگان بخشنامه
16 فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 1- اصطلاحات اصلی دانلود رایگان بخشنامه
17 فناوری نانو-مشخصه یابی نانو مواد با استفاده از پراکندگی نورپویا(DLS) روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
18 فناوری نانو-آنالیز با میکروباریکه-روش آنالیز با میکروسکوپ الکترونی عبوری tem -روش های کالیبراسیون بزرگ نمایی تصویر با استفاده از مواد مرجع دارای ساختارهای متناوب دانلود رایگان بخشنامه
19 فناوری نانو-مشخصه یابی نانو مواد با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem) -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
20 فناوری نانو -اندازه شناسی در مقیاس نانو-واژه نامه دانلود رایگان بخشنامه
21 فناوری نانو-راهنمای مشخصه یابی فیزیکو-شیمیایی مواد نانو مقیاس مهندسی شده برای ارزیابی توکسیکولوژیک دانلود رایگان بخشنامه
22 فناوری نانو -آموزش سلامت وایمنی برای نیروی کار -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
23 سنجش تحرک الکتروفورتیک و پتانسیل زتای نانو مواد زیستی دانلود رایگان بخشنامه
24 فناوری نانو-آموزش نیروی کار برای تعیین مشخصات در فناوری نانو -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
25 فناوری نانو-کالای نساجی با خاصیت ضد میکروبی-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
26 فناوری نانو-واژه نامه -شاخص های علم،فناوری و نوآوری دانلود رایگان بخشنامه
27 فناوری نانو-مشخصه های سوسپانسیون های کاری نانو اشیاء برای سنجش برون تن به منظور ارزیابی سمیت ذاتی نانو شیء دانلود رایگان بخشنامه
28 فناوری نانو- آزمون یکپارچگی سامانه های غشائی تصفیه آب (نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس)-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
29 اندازه گیری توزیع اندازه ذرات نانو مواد در سوسپانسیون به روش آنالیز ردیابی مسیر حرکت نانو ذره (NTA) دانلود رایگان بخشنامه
30 فناوری نانو -تعیین مشخصات عملکرد دستگاههای اسمز معکوس و نانو فیلتراسیون -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
31 فناوری نانو -شناسایی نشتی در تجهیزات اسمزمعکوس و نانوفیلتراسیون -روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
32 فناوری نانو-مدیریت ریسک شغلی نانو مواد مهندسی شده قسمت 1-اصول و رهیافت ها دانلود رایگان بخشنامه
33 فناوری نانو-نانو ذرات پودری شکل -مشخصه ها و اندازه گیری ها دانلود رایگان بخشنامه
34 فناوری نانو-نانو ساخت -مشخصات کنترلی کلیدی -قسمت 2-1 -مواد نانو لوله کربنی -مقاومت الکتریکی فیلم دانلود رایگان بخشنامه
35 فناوری نانو-ارزیابی کمی فعالیت نانو ذرات نقره از طریق آزاد سازی مورامیک اسید از استافیلوکوکوس اورئوس دانلود رایگان بخشنامه
36 فناوری نانو-تهیه برگه اطلاعات ایمنی ماده دانلود رایگان بخشنامه
37 فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 3- نانو اشیای کربنی دانلود رایگان بخشنامه
38 فناوری نانو -تعیین مشخصات اجزای فرار در نمونه های نانو لوله کربنی تک جداره با استفاده از آنالیز گاز خروجی -کروماتوگرافی گازی -طیف سنجی جرمی دانلود رایگان بخشنامه
39 فناوری نانو-تعیین مشخصات نانو ذرات در محفظه های مواجهه استنشاقی برای آزمون سمیت استنشاقی دانلود رایگان بخشنامه
40 فناوری نانو-ویژگیهای مواد -قسمت 2-1-نانو لوله های کربنی تک جداره -ویژگیهای تفصیلی دانلود رایگان بخشنامه
41 فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 7- تشخیص و درمان در مراقبت های بهداشتی دانلود رایگان بخشنامه
42 فناوری نانو -واژه نامه -قسمت 5- واژه های مشترک نانو-زیست دانلود رایگان بخشنامه
43 فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 4- مواد نانو ساختار یافته دانلود رایگان بخشنامه
44 فناوری نانو-راهنمای روش هایی برای اندازه گیری نانو و میکروتریبولوژی دانلود رایگان بخشنامه
45 فناوری نانو-تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی تک جداره با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (tem) دانلود رایگان بخشنامه
46 فناوری نانو- تعیین ناخالصی های عنصری در نمونه های نانو لوله های کربنی با استفاده از طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی دانلود رایگان بخشنامه
47 فناوری نانو- راهنمای نشانه گذاری تشویقی برای محصولات نهایی حاوی نانو اشیاء تولیدی دانلود رایگان بخشنامه
48 فناوری نانو- تعیین مشخصات نمونه های نانو لوله کربنی چند جداره (MWCNT) دانلود رایگان بخشنامه
49 فناوری نانو- پودر تیتانیوم دی اکسید نانو مقیاس-مشخصه ها و اندازه گیری دانلود رایگان بخشنامه
50 فناوری نانو -پودر نانو کلسیم کربنات-مشخصات و اندازه گیری دانلود رایگان بخشنامه
51 فناوری نانو -راهنما برای توسعه مواد معرف آزمون حاوی نانو اشیاء در حالت پودر خشک دانلود رایگان بخشنامه
52 فناوری نانو-تعیین کمی رهایش نانو شی ء از پودرهای ناشی از تولید هواسل ها دانلود رایگان بخشنامه
53 فناوری نانو-روش واسنجی بزرگنماییz میکروسکوپ نیروی اتمی در سطوح جابجائی زیرنانومتربا استفاده از پله های تک اتمی (111)si دانلود رایگان بخشنامه
54 فناوری نانو-راهنمای اثرهای ناخواسته در تصویر مربوط به سوزن و روبش گر در میکروسکوپی تونل زنی روبشی (STM) و میکروسکوپی نیروی اتمی (AFM) دانلود رایگان بخشنامه
55 فناوری نانو -ویژگی های مواد -راهکاری برای تعیین ویژگی های نانو اشیاء دانلود رایگان بخشنامه
56 فناوری نانو -تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی چند جداره -فاکتورهای شکل مزوسکوپی دانلود رایگان بخشنامه
57 فناوری نانو-روش شناسی طبقه بندی و رده بندی نانو مواد دانلود رایگان بخشنامه
58 عملیات خوب کشاورزی ایران (ایران گپ)-انبه دانلود رایگان بخشنامه