استانداردها و چک لیست های نقشه های ساختمانی
علیرضا میلانی زاده

قیمت 6.500 تومان- انتشارات میلان افزار- نوبت چاپ : 2

نقشه کشی، ضوابط معیارها و استانداردهادر مراحل مطالعه، طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. مطالب این کتاب از منابع و مأخذ معتبر و استانداردهای بین المللی و نیز با استفاده از تخصصها و تجربه های کارشناسان و صاحب نظران در بخش دولتی و خصوصی تهیه و تدوین شده است.