اصول تنظیم قرارداد
علیرضا میلانی زاده

قیمت 16.000 تومان- انتشارات میلان افزار- نوبت چاپ : 10

برگ بررسی (چک لیست) انواع قراردادهای بین المللی و داخلی