مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در نظام پیمانکاری
امید امیری

قیمت 19.700 تومان- انتشارات نوآور

. فصل اول ---- شرایط عمومی پیمان
. فصل دوم ---- فهرست بها
.فصل سوم ---- قراردادهای مترمربع زیربنا
. فصل چهارم ---- تعدیل و مابه التفاوت مصالح
. فصل پنجم ---- قانون برگزاری مناقصات
. فصل ششم ---- مالیات (بیمه وسازمان تامین اجتماعی) فصل هفتم ----- قانون کار