کتاب زرد ساختمان: قراردادهای صنعتی
علیرضا پوراسد

قیمت 15.000 تومان- انتشارات فدک ایساتیس

در این کتاب می‌خوانید:
قرارداد EPC (مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب)
قرارداد EP ( مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات)
قرارداد C (ساختمان و نصب)