کتاب زرد ساختمان: قرادادهای عمرانی
علیرضا پوراسد

قیمت 15.000 تومان- انتشارات فدک ایساتیس

در این کتاب می‌خوانید:
شرایط عمومی و خصوصی پیمان
قرارداد متر مربعی زیربنا
قرارداد مدیریت طرح
قرارداد طرح و ساخت