راهنمای پیکره دانش مشارکت عمومی خصوصی (PPP)
دکتر گرشاسب خزائنی

انتشارات فدک ایساتیس /1398/چاپ اول

مشارکت عمومی خصوصی (PPP) روشی برای تدارک زیرساخت و خدمات که لزوما نیازی به سرمایه‌گذاری خصوصی ندارد. این روش علاوه بر ساخت تاسیسات جدید می‌تواند در تولید و بهبود تاسیسات موجود هم بکار رود. علاوه بر این، اگر نه هم مزیت‌ها ولی غالب مزایای این روش را می‌توان صرفا با استفاده از ساختار قراردادی روش مشارکت عمومی خصوصی (PPP) و حتی با تامین مالی از منابع عمومی بدست آورد. از آنجا که نیاز شدیدی به توسعه زیرساخت‌ها در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، تمرکز این راهنما بیشتر بر تدارک زیر ساخت‌ها (شامل تامین مالی، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری) با استفاده از منابع مالی بخش خصوصی (باتوجه به تعهدات شرح داده شده در این راهنما) است. در هر حال، غالب اطلاعات، دانش و توضیحات ارائه شده در این راهنما، قابل استتفاده برای سایر فرم‌های PPP هم می‌باشد.