راهنمای مشارکت های عمومی - خصوصی در زیر ساخت ها
سهیل آل رسول

انتشارات شایان نمودار / 1396 / چاپ اول

این کتاب راهنما تلاش دارد با تشریح فرآیندها و فعالیت‌های معمولی که در توسعه و اجرای یک پروژه PPP رخ می‌دهد آن را تشریح و مدیریت کند و با ارائه منابع و مطالب عمومی به درک بهتر کلیات آن کمک کند. همچنین این کتاب با ارائه برخی از اصول PPPS به فهم اصول و ملزومات اجرای موفق آن در یک پروژه کمک می‌کند. بی‌شک در هنگام اجرا، این فرآیندها نیاز به هماهنگی‌های قانونی و رعایت ضوابط کشور میزبان برابر ترتیبات قانونی آن دارد و این کتاب‌ها جایگزینی برای دستورالعمل‌ها و قوانین مصوب یا منتشره در هیچ کشوری نخواهد بود. این کتاب راهنما در شش فصل ارائه می‌شود که در فصل اول مفاهیم اصلی مشارکت عمومی – خصوصی در زیر ساخت‌ها ارائه شده است که بر سه نکته مهم اشاره دارد، ویژگی‌هایی که PPPs را از دیگر پروژه‌های ساخت متعارف می‌کند، انواع PPP ها و ساختار اصلی پروژه‌های PPP. در فصل دوم به فرآیند PPP و پیش‌نیازهای آن در جریان تدارک و شروع چنین پروژه‌هایی اشاره می‌شود. فعالیت‌های آماده‌سازی که قبل از شروع رسمی باید به آن توجه کرد در فصل سوم آمده است و در این فصل تعاریف کلیدی از گام‌های مقدماتی و صحیح مورد لزوم شرح داده شده است. در فصل چهارم روندهای رسیدگی و توسعه معاملات پروژه بررسی شده است که جزییات لازم در خلال اجرای پروژه و تصمیمات کلیدی را شامل می‌شود. تدارکات و ملزومات موضوع بحث در فصل پنجم است که در این فصل انواع و مراحل فعالیت‌ها شرح داده می‌شود.