مجموعه مقررات جدید آنسیترال درباره داوری بین المللی
دکتر محسن محبی، دکتر حسین کاویار

انتشارات خرسندی / 1395/ چاپ سوم

اسلوب داوری بین¬ المللی به عنوان روش جایگزین رسیدگی قضایی- به ویژه در دعاوی تجاری- به اهداف خود از نظر حقوقی بسیار نزدیک شده است. در این میان، کمیسیون حقوق تجارت بین¬ الملل سازمان ملل متحد (موسوم به آنسیترال) به عنوان مرجع رسمی سازمان ملل متحد در حوزۀ حقوق تجارت بین¬ الملل، نقش مهمی را ایفا کرده است. آنسیترال تاکنون چهار سند مهم در مورد داوری بین¬ المللی تهیه و تصویب کرده است:
• قواعد داوری ( 1976 )
• قانون نمونۀ داوری تجاری بین¬ المللی( 1985)
• قواعد شفافیّت در داوریهای مبتنی بر معاهده سرمایه¬گذاری (2013)
• کنوانسیون راجع به شفافیت در داوریهای مبتنی بر معاهده (2014)
ترجمه فارسی سه سند از مقررات آنسیترال دربارۀ داوری، در چاپ اول و دوم این مجموعه منتشر شده بود (قواعد داوری (2010)، قانون نمونۀ داوری (2006)، قواعد شفافیت (2013)) و اینک در چاپ سوم، ترجمه فارسی "کنوانسیون راجع به شفافیت در داوری های مبتنی بر معاهده بین دولت و سرمایه گذار" (2014) منتشر می¬ شود. به این ترتیب، ترجمه فارسی چهار سند پایۀ آنسیترال در خصوص داوری تجاری بین¬ المللی، به صورت یک مجموعه در اختیار متخصصین داوری بین¬ المللی و علاقمندان قرار می¬ گیرد.
این اثر محصول ترجمه و تحقیق استاد مسلم حقوق و رویه داوری داخلی و بین المللی در حقوق ایران، اقای دکتر محسن محبی است که چاپ سوم ان با ویرایش جدید و اضافات و همراه با مقدمه عالمانه استاد منتشر می شود. همکار استاد در این اثر، اقای دکتر حسین کاویار حقوقدان فاضل و پؤوهنده می باشند که مشترکا با ایشان کار کرده اند.