مجموعه مقالات ملی مشارکت عمومی - خصوصی برای توسعه زیر ساخت
جمعی از صاحب نظران و کارشناسان

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی / 1391/ چاپ دوم

همایش ملی مشارکت عمومی – خصوصی در توسعه زیر ساخت بمنظور آشنایی بیشتر با ادبیات و مبانی نظری و تجربیات جهانی در ترتیبات مشارکت عمومی – خصوصی و طرح الگوهای مناسب این مشارکت و نیز بهره‌مندی از دیدگاه‌های اندیشمندان و صاحب‌نظران و با هدف بررسی راهکارها و سیاست‌های اجرایی لازم برای رفع موانع اداری، حقوقی، قانونی و ملی ترتیبات مشارکت عمومی و خصوصی برگزار می‌گردد. در این مجموعه، مقالات منتخب هیات داوری شامل مقالات قابل ارائه و چاب به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است.