راهنمای توسعه زیرساخت ها از طریق پروژه های ساخت بهره برداری واگذاری
دکتر مصطفی خانزادی، مهندس گرشاسب خزائنی

دانشگاه علم و صنعت ایران /1388/ چاپ اول

رویکرد ساخت – بهره‌برداری- واگذاری (BOT) در سال‌های اخیر، نقش روز افزونی در اجرای پروژه‌های صنعتی و زیربنایی مانند نفت و گاز، نیروگاه‌ها، راه‌های عوارضی و تامین آب و تصفیه خانه‌ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیدا کرده است. با توجه به اهمیت استراتژیک پروژه‌های BOT برای کشورهای در حال توسعه، یونیدو* اقدام به تهیه این راهنما، برای توسعه زیر ساخت‌ها از طریق پروژه‌های ساخت-بهره‌برداری-واگذاری (BOT) کرده است. ساختار و محتوای این راهنما مسیر متعارف در پروژه در طی مطالعات امکان‌سنجی، تا تشکیل کنسرسیوم، فرآیند مناقصه‌گذاری، بسته‌های قراردادی و مالی برای بهره‌برداری، نگهداری و واگذاری را پی می‌گیرد. این راهنما یک نگاه کلی بر مفهوم و ملاحظات مالی- حقوقی مرتبط با پروژه‌های BOT و راهنمایی عملی برای توسعه پروژه، مذاکره و پیاده‌سازی آن با هدف روشن ساختن چگونگی سازماندهی پروژه‌ها برای جذب منابع بخش خصوصی در تامین مالی پروژه ارائه میدهد.

*یونیدو: سازمان توسعه صنعتی ملل متحد