اصول، مقررات و روش های مدیریت پیمان طرح های عمرانی
مهدی روانشادنیا

سیمای دانش / 1395/ چاپ چهارم

این کتاب، قصد دارد تا با نگاهی نقادانه به موضوعات، ضمن طرح جامع مبانی مربوطه مرجعی برای علاقمندان مدیریت قراردادها، مبانی حقوقی و مقررات طرح‌های عمرانی و نظام فنی اجرایی طرح‌های عمرانی کشور باشد.
فصل‌های ۱ تا ۵ کتاب ضمن بررسی اصول و مبانی كلی حاكم برنظام فنی و اجرایی، دستگاه‌های اجرایی عمده، دستگاه‌های نظارتی، قوانین مهم کشور (همچون قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه و ...) را مورد بررسی قرار می‌دهند. این فصول، ضمن انجام برخی مقایسه‌های تطبیقی با سایر کشورهای دنیا، راهکارهایی برای بهبود وضعیت شبکه طرح‌های عمرانی کشور ارائه می‌دهند.
در افزایش بهره‌وری کار و سرمایه، عوامل اجرایی طرح¬‌ها، نظام تعریف بهینه طرح و روش‌های جدید اجرای پروژه مانند روش‌های دگر اجرایBOT و یا مشارکت‌های بخش خصوصی و دولتی در قالب انواع PPP می‌تواند کارگشا باشد. این موضوعات در فصل‌های ۶ تا ۸ از دیدگاه کلیه ذینفعان طرح‌های عمرانی مطرح شده است.
فصل‌های ۹ تا ۱۲ کتاب، تشخیص صلاحیت عوامل اجرایی، روند برگزاری مناقصات، ارجاع کار و نحوه عقد و مدیریت قراردادها را مورد بحث قرار می‌دهند. همچنین، ابهام در اختيارات و وظايف كارفرما و پيمانكار، بروز دعاوی متعدد، مشکلات محاسبه فهرست بهایی، مسائل محاسبه تأخیرات مجاز و غیر مجاز، برخی عدم شفافیت‌ها در شرایط تعلیق، خاتمه و فسخ پیمان‌ها در فصل آخر کتاب مورد بحث قرار گرفته است. در این بخش از کتاب شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک* مقایسه شده‌اند و راهکارهایی برای بهبود وضع موجود ارائه شده است.

* فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور