کتاب زرد ساختمان: قراردادها و قوانین ساخت و ساز
علیرضا پوراسد

قیمت 15.000 تومان- انتشارات فدک ایساتیس

در این کتاب می خوانید :
ضوابط ساخت و ساز شهری
قرارداد طراحی معماری و سازه
قرارداد تاسیسات مکانیکی و برقی
قرارداد اجرای ساختمان
و.....