روش های حل اختلاف و دعاوی قراردادهای ساخت
شهریار محمد کریمی، شهرام محمد کریمی، نادر عربشاهی

فدک ایساتیس / 1391 / چاپ دوم

ادعا در قراردادهای ساخت رو به افزایش می باشد. هر اندازه که بر زمان و هزینه تاکید بیشتری می شود، قراردادهای بیشتری به خاطر فقدان برنامه ریزی اولیه و یا اتخاذ روش های ناصحیح در بهره برداری از مفاد قرارداد، دچار مشکل می شوند. در دعاوی هزینه بر، معمولا مدعی و مدعی علیه هر دو کم و بیش مقصر هستند. در صورتی که طرفین اختلاف دلایل اصلی دعوی را تشخیص دهند و روش های مناسب با آن را اتخاذ نمایند، بسیاری از اختلافات قابل اجتناب می باشند و یا به صورت مسالمت آمیز برطرف می شوند.
کتاب حاضر، تقریبا به بررسی تمامی موضوعات مشکل آفرین که در دعاوی قراردادهای بین المللی به وجود می آیند، می پردازد. توضیحات مبسوط پیرامون پرونده های قضایی مرتبط با قراردادهای بین المللی و معرفی رویکردهای سیستماتیک انواع مختلف قراردادها در مقابل دعاوی گوناگون، مهمترین ویژگی این کتاب می باشد. همچنین نمودراهای میله ای و فلوچارت های به کار رفته باعث فهم بیشتری در نمایش ادعا، پاسخ به ادعا و حل و فصل دعاوی شده است.