راهنمای تفسیری مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه
فریده تذهیبی

انتشارات جنگل، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی / 1393

کتاب مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های (URDG 758) از سوی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) منتشر و روانه بازار کتاب شد. تجدید نظر در مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه (URDG) حاصل دو سال و نیم تلاش مستمر اعضای گروه تهیه‌کننده پیش‌نویس مقررات URDG است که مشتمل بر متخصصین برجسته بین‌المللی بود. فریده تذهیبی دبیر کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی نیز عضو گروه هفت نفره تهیه‌کننده متن این مقررات بود..
گروه تهیه‌کننده پیشنویس مقررات URDG در این مدت ارتباط نزدیک و مشارکت هماهنگی را با اعضای کمیسیون شیوه و قوانین بازرگانی (CLP) سازماندهی نمود. گروه تهیه‌کننده متن با همکاری کارگروه ضمانت‌نامه‌ها و از طریق برگزاری سلسله نشست‌هایی در نقاط مختلف جهان، نظرات و دیدگاه‌های کلیه صاحب‌نظران در کمیته‌های ملی ICC را به بهترین نحو گردآوری نموده است. در طول مدت تهیه متن مقررات URDG ۷۵۸، گروه تهیه‌کننده متن با بررسی بالغ بر ششصد نظر دریافتی از کمیتههای ملی ۵۲ کشور جهان، تعداد ۵ پیشنویس جامع را تهیه کردند. این گروه طی نشست‌هایی در کشورهای مختلف به بررسی این پیش‌نویس‌ها پرداخت و در نتیجه مقرراتURDG مورد بازنگری جامع قرار گرفت.
مقررات متحدالشکل ضمانتنامههای عندالمطالبه (URDG) از زمان پذیرش خود در سال ۱۹۹۱ میلادی همواره یکی از مهمترین ابزارهای اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) در دستیابی به هدف مهم تسهیل تجارت بینالمللی بوده است. این مقررات به دلیل هماهنگی و رعایت توازن عادلانه منافع تمامی طرفهای یک ضمانتنامه، با استقبال فزایندهای از طرف جامعه بانکی بینالمللی مواجه است. در این میان بسیاری از سازمانهای بینالمللی نیز مقررات متحدالشکل ضمانتنامههای عندالمطالبه ICC را مبنا و مدل ضمانتنامههای خود قرار دادهاند که از آن جمله میتوان فدراسیون بینالمللی مهندسان مشاور (FIDIC)، بانک جهانی و کمیسیون سازمان ملل متحد در حقوق تجارت بینالمللی را نام برد. گفتنی است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی بخشنامه شماره ۲۰۸۹۵۵/۸۸ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۸ کلیه بانکهای دولتی، غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ایران را موظف به استناد و بهرهبرداری از نشریات ICC نمود که صرفاً توسط کمیته ایرانی ICC و با آرم این کمیته منتشر میگردند.