راهنمای تنظیم قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری مشترک صنعتی
رضا پاکدامن

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی / 1384/ چاپ دوم

این کتاب راهنمایی است برای تنظیم قراردادهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری مشترک صنعتی؛ همچنین در کتاب مجموعه قوانین و مقررات ایران درباره سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز متن کامل دو موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری مشترک صنعتی درج شده است. مباحث کتاب عبارت‌اند از: "تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری مشترک"، "مالکیت و ترکیب سرمایه"، "اداره مدیریت"، "سیاست‌های مالی"، "ترتیبات بازاریابی"، "ترتیبات صدور پروانه بهره‌برداری از اختراعات ثبت شده"، "اطلاعات فنی، کمک فنی و دانش فنی"، "تغییر در ترتیبات مشارکت" و "حل اختلافات".