ارزیابی ریسک و راهنمای کاهش پتانسیل حملات تروریستی به ساختمان ها
محسن بیات آقبلاقی

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران / 1390/ چاپ اول

این کتاب، راهنمای گام به گام به منظور کاهش پتانیسل حملات تروریستی علیه ساختمان‌هاست، که توسط سازمان فیما تهیه و تدوین شده است و اطلاعات و روش‌های جامع، واضح و موردنیاز در ارزیابی ریسک را در بر می‌گیرد. مخاطبین این کتاب گروه‌های مهندسی، معماری، مدیران و پیمانکاران هستند که در زمینه ساختمان (اعم از خصوصی یا دولتی) فعالیت می‌کنند. هدف این کتاب، طرح روش‌هایی جهت تشخیص کاربری های اصلی و دارایی‌های اصلی ساختمان‌ها و شناسایی تهدیدها و ارزیابی آسیب‌پذیری‌های ناشی از تهدیدهاست. براساس ملاحظات فوق روش‌های ارائه شده در این کتاب، امکانی را جهت ارزیابی ریسک فراهم می‌کند که براساس آن می‌توان در مورد ریسک و روش‌های کاهش آن تصممیم‌گیری کرد. این روش‌ها شامل کاهش خرابی‌های فیزیکی اجزای ساختمان‌های سازه‌ای، غیرسازه‌ای و زیر ساخت‌های ساختمانی مربوطه و کاهش جراحات وارده در مقابل بمب‌های متحرک یا عامل‌های شیمیایی، بیولوژیکی و رادیواکتیو است، که به صورت راهنمای مرحله به مرحله تدوین شده است. این کتاب شامل پنج گام به همراه شرح وظایف هر گام است که مخاطب را در جهت فرآیند ریسک و انتخاب تصمیمات کاهش خطر، به خوبی هدایت می‌کند.