کتاب زرد ساختمان:مناقصات
علیرضا پوراسد

قیمت 8.000 تومان- انتشارات فدک ایساتیس

در این کتاب می خوانید :
قانون برگزاری مناقصات
آیین نامه های اجرایی قانون مناقصات
آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
قانون مناقصات شهرداری
اسناد ارزیابی توان اجرای کار
آیین نامه مستندسازی مناقصات