قراردادهای همسان پیمانکاری، مشاوره، سرمایه گذاری (ملی، فراملی، بین المللی)
دکتر جواد حداد، مهندس حمید حسین زاده با دیباچه ای از استاد ابراهیم اسماعیلی هریسی و دکتر خورخه دیازپادیا

دادگستر / 1395/ چاپ اول

پیچیدگی‌های خاص طرح‌های مهندسی، عمرانی و صنعتی در عصر حاضر و نقش عوامل درگیر، اعم از کارفرما، مجری، مدیرطرح، مشاور و پیمانکار در پروژه‌های موصوف، تردیدی در اهمیت بهره‌گیری از اسناد و قراردادهای همسان (تیپ) یا استاندارد که، سعی در شفاف‌سازی، تنظیم، تسریع و تسهیل روابط قراردادی در این‌گونه طرح‌ها دارند، باقی نمی‌گذارد. بنابراین، کتاب حاضر، با رویکرد ترسیم خطوط کلی نگرش تطبیقی به حقوق قراردادهای صنعت، احداث و انرژی، در سه دفتر «نظامات حقوقی»، «اسناد و قراردادهای همسان فراملی و بین‌المللی» و «اسناد و قراردادهای همسان ملی»، ضمن معرفی مراجع داخلی و خارجی تدوین نمونه‌های قراردادی، به تبیین ارتباط منطقی اسناد و قراردادهای پیش‌گفته، با هدف روشن‌گری امر، نزد قضات، وکلا و حقوقدانان، همچنین متخصصان عرصه‌های مهندسی و مدیریت پروژه و ساخت، پرداخته است.