راهنمای توسعه مشارکت عمومی - خصوصی مبانی نظری، مولفه های راهبردی و مفاد قانونی
سازمان برنامه و بودجه استان سمنان (غلامرضا شمسی، میثم شاهجویی و بهزاد عباسی)

سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد / 1395 / چاپ اول

کتاب حاضر مشتمل بر مباني نظري، مؤلفه راهبردي و مفاد قانوني بنا به درخواست اعضاي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، مديران و کارشناسان دستگاه‌هاي اجرايي و با همکاري دفتر امور بنگاه‌ها، شوراها و توسعه مشارکت‌هاي مردمي سازمان برنامه‌وبودجه کشور تهيه گرديده است. در اين کتاب تلاش شده تا ضمن تهيه فهرستي کامل دسترسي به مطالب را آسان و مضافاً هر جا که ضرورت داشت، نسبت به اجراي قوانين و اسناد بالادستي اقدام شود.