قراردادهای سرمایه گذاری ساخت و روش های تامین منابع مالی در نظام فنی و اجرایی کشور
رامین مختارزاده آذر

ناقوس / 1393/ چاپ اول

عدم تحقق زمانی و اعتباری پروژه‌ها از نظر اقتصادی و عدم ایجاد بستر مناسب برای آغاز طرح‌های جدید یا پروژه‌های مرتبط با طرح‌های قبلی کشور را با لطمات جدی از حیث حصول به اهداف عالیه نظام در سند چشم‌انداز توسعه بیست ساله و برنامه‌های توسعه 5 ساله و تامین اعتبارات مواجه می‌سازد. در این کتاب نخست به علل و عوامل این مشکلات پرداخته و سپس راهکارهای متصور و موانع بر سر راه این راهکارها را به طور عام بیان کرده و به تشریح قراردادهای سرمایه‌گذاری ساخت، روش‌های تامین منابع مالی در پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی با نگاهی خاص به قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری به عنوان یک راهکار خاص پرداخته است، تا حتی‌المقدور فتح بابی باشد در خصوص نگرش جدیدی بر این مشکل.